StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Klein Koninklijk Besluit

Algemene informatie

In algemene zin is een Koninklijk Besluit (KB) een besluit van de regering. Een Klein Koninklijk Besluit (KKB) is een vorm van een KB (net als een AMvB). Het wordt met name gebruikt voor het specificeren van de datum inwerkingtreding van een wet of besluit. Het gaat dan ook opvallend vaak om een "enig-artikel" besluit al dan niet in combinatie met een Nota van Toelichting.

Hoewel de koning(in) als eerste het besluit ondertekent, wat de indruk kan wekken dat hij/zij persoonlijk achter het besluit staat, is hij/zij niet zelf verantwoordelijk. Om die reden worden koninklijke besluiten mede ondertekend door de betrokken minister(s) en/of staatssecretaris(sen). Het verschil tussen een wet in formele zin en een koninklijk besluit is: Een wet in formele zin moet ook zijn aangenomen door het parlement. De vaststelling van formele wetten geschiedt in Nederland namelijk door regering en Staten-Generaal gezamenlijk (artikel 81 van de Grondwet). Een koninklijk besluit kan door de regering worden uitgevaardigd zonder directe medewerking van het parlement. Een koninklijk besluit kan door een rechter getoetst worden aan de Grondwet, een formele wet niet. Een koninklijk besluit is, wanneer het een algemeen verbindend voorschrift inhoudt, tevens een wet in materiële zin. (wikipedia)

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Klein Koninklijk Besluit is Staatsblad.

Documentsoort Klein Koninklijk Besluit heeft geen subtypen.

Metadata

De volgende velden worden binnen klein-koninklijk-besluit gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.spatial (optioneel)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel)
 • DCTERMS.issued (verplicht)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.relation (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.adviesRvS (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.behandeldDossier (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOndertekening (verplicht)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.ketenID (optioneel)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • Contact