StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Adviezen Raad van State

Algemene informatie

In de Wet op de Raad van State (Staatsblad 2010, 175) Hoofdstuk II staat beschreven hoe de afdeling advisering van de Raad van State invulling geeft aan de taken en verantwoordelijkheden.

De volgende situaties worden onderscheiden:

 • Bij (Rijks-)Wetten (regeringsvoorstellen) wordt naast het Advies en Nader Rapport de tekst van het wetsontwerp geplaatst als ook de Memorie van Toelichting zoals deze naar de RvSt gezonden waren;
 • Bij (Rijks-)Amvb’s/KB’s wordt naast het Advies en Nader Rapport de tekst geplaatst van het ontwerp-besluit en de nota van toelichting zoals deze naar de RvSt gezonden waren;
 • Bij Niet-ingediende wetsvoorstellen (regeringsvoorstellen) en AMvB’s/besluiten wordt naast het Advies en Nader Rapport de tekst geplaatst van het (wets)ontwerp en MvT/NvT zoals deze naar de RvSt gezonden waren;
 • Bij Adviezen van de Raad op andere adviesaanvragen (art. 15, lid 2 WRvSt) wordt naast het Advies en Nader Rapport de tekst geplaatst van de aan de Raad voorgelegde adviesaanvraag inclusief evt. bijlagen daarbij. Dit wordt gecodeerd als vrije-tekst / divisiestructuur;
 • Bij Wetten (bekrachtigde initiatiefvoorstellen) (NB: Het navolgende betreft de hoogst uitzonderlijke situatie van de in art. 25a WRvSt voorziene advisering op verzoek van de regering, na bekrachtiging van een initiatief-wetsvoorstel door de EK. De advisering op verzoek van de Staten-Generaal valt hier niet onder, zie daarvoor art. 25b van de wet) wordt naast het Advies en Nader Rapport de tekst geplaatst van het wetsontwerp en MvT zoals deze naar de RvSt gezonden waren.
 • Bij Ongevraagde adviezen van de Raad (voordrachten en andere voorstellen ingevolge art. 16 WRvSt) wordt geen extra tekst meegezonden. Er zijn hier geen voorbeelden van bekend. Onduidelijk is waarom hier over "Voordracht/voorstel" van de RVS wordt gesproken in plaats van een Advies; aangezien wij geen idee in hoeverre zo'n voordracht/voorstel afwijkt van een advies,
 • Bij voorstellen tot stilzwijgende goedkeuring van verdragen is geen sprake van een oorspronkelijke tekst maar wel van een toelichtende nota. Let op: de verdragstekst hoeft dus niet opgenomen te worden. Hier zijn geen voorbeelden van bekend.
 • Bij een blanco advies zonder substantiele redactionele wijzigingen wordt niets gepubliceerd en wordt er dus geen Staatscourant document aangemaakt. Indien er wel substantiele redactionele wijzigingen zijn dan wordt er een Staatscourant document als hierboven aangemaakt (bijvoorbeeld als (Rijks)Wet).

Losse opmerkingen

Het document stcrt-2011-16279 is het enige voorbeeld dat Sdu heeft van een Advies RvS zonder wetgevingsstructuur. Incidenteel zijn dergelijke Adviezen in het verleden aan ons aangeleverd, waarbij de aanleveraar aangaf dat deze coute que coute gepubliceerd dienden te worden, ook al pasten ze niet in het contentmodel. Zoals je aan de XML kunt zien was de enige manier om deze te produceren misbruik te maken van de wetgevingsstructuur. Leo's opmerking "Voor het overige gaat het niet om nieuwe soorten adviezen, maar om adviezen die al sinds jaar en dag worden aangeleverd bij de SDU" lijkt dan ook te berusten op een misverstand over de manier waarop de productie tot op heden verloopt – en hoe wenselijk deze is. Zoals gezegd hebben wij in het verleden dergelijke adviezen incidenteel geproduceerd, maar het is niet eenvoudig (lees: onmogelijk) de betreffende bronbestanden via Elvis of het RPS te traceren. Ik zou daarom toch een beroep op Leo willen doen: wellicht heeft hij kopij voor meer van dergelijke Adviezen of anders de DC.identifier van eerder geproduceerde Adviezen zonder wetgevingstructuur (zodat wij de bronkopij aan de hand hiervan bij de betreffende orders in Elvis kunnen ophalen).

Qua aanlevering wordt tot op heden (midden 2012) het advies, het nader rapport en de ontwerpregeling als separate documenten aangeleverd die door Sdu worden samengevoegd. Aangezien het straks niet langer het geval is dat er altijd drie samenstellende delen moeten zijn en Sdu derhalve bij aanlevering van 2 delen niet kan bepalen of de order compleet is of dat er een stuk ontbreekt, is het onvermijdelijk dat alle adviezen in het vervolg als een samengesteld document worden aangeleverd. Anders gezegd: de aanleverende partij is verantwoordelijk voor het samenvoegen en niet langer Sdu.

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Adviezen Raad van State is Staatscourant.

Documentsoort Adviezen Raad van State heeft geen subtypen.

Metadata

De volgende velden worden binnen adviezen_raad_van_state gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isPartOf (optioneel)
 • DCTERMS.isReplacedBy (optioneel)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.relation (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.replaces (optioneel)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.authority (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.adviesRvS (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOndertekening (optioneel)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.versieInformatie (optioneel)
 • OVERHEIDop.versienummer (optioneel)
 • Contact