StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Besluiten van algemene strekking

Algemene informatie

In deze categorie worden de besluiten tot vaststelling of wijziging van algemeen verbindende voorschriften (AVV's) geplaatst, dat wil zeggen: algemene, abstracte regels die zich voor herhaalde, concrete toepassing lenen.

AVV's hebben de volgende kenmerkende eigenschappen:

 • Ze werken naar buiten en binden dus niet uitsluitend het orgaan zélf of de daaronder ressorterende personen/organen, maar kunnen ook voor burgers, bedrijven, andere organen etc. rechten en plichten in het leven roepen;
 • Ze hebben een bindend karakter: de rechten en plichten zijn in rechte te handhaven;
 • Ze hebben een algemeen karakter: de regels lenen zich voor herhaalde toepassing en zijn in hun werking dus niet beperkt tot werking op één moment, feit, plaats etc.;
 • Ze berusten op een bij hoger wettelijk voorschrift (wet of Grondwet) aan het regelgevende orgaan toegekende bevoegdheid tot het stellen van regels.

In deze categorie worden tevens geplaatst besluiten tot goedkeuring of inwerkingtreding van algemeen verbindende voorschriften, hoewel dat op de keper beschouwd geen AVV's zijn.

In deze categorie worden besluiten geplaatst die een algemene strekking hebben, maar geen zelfstandige normstelling bevatten en daarom geen AVV's vormen. De hier bedoelde besluiten bepalen louter de werkingssfeer van een AVV door deze van toepassing te verklaren of juist buiten toepassing te verklaren voor een bepaalde tijd, plaats gebeurtenis of iets dergelijks.

De besluiten in deze categorie vertonen soms grote gelijkenis met de categorie „vergunningen en ontheffingen‟ maar vallen daarvan te onderscheiden doordat ze niet specifiek zijn gericht tot één of meer expliciet genoemde aanvragers of belanghebbenden.

In deze categorie vallen ook de beleidsregels. Beleidsregels zijn algemene regels, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan. Ze worden door een bestuursorgaan vastgesteld ten aanzien van de wijze waarop een hem toekomende of onder zijn verantwoordelijkheid uitgeoefende, dan wel door hem gedelegeerde bevoegdheid wordt uitgeoefend. Indien dat bij wettelijk voorschrift is bepaald, kunnen beleidsregels ook betrekking hebben op de wijze waarop een ander bestuursorgaan een bevoegdheid uitoefent.

Beleidsregels zijn te onderscheiden van algemeen verbindende voorschriften doordat anderen dan het betrokken bestuursorgaan formeel niet gebonden zijn door deze regels. Zowel bestuursorgaan als belanghebbende kan zich beroepen op de beleidsregels maar dit ontslaat het bestuursorgaan om in het concrete geval af te wijken van de beleidsregels indien de omstandigheden daar aanleiding toe geven.

Voor wat betreft de ministeriële regeling (MR) geldt dat het om een regeling gaat die gemaakt wordt door een minister. Dit betekent dat de ministerraad en de Eerste en Tweede Kamer er niet aan te pas komen. Een minister krijgt de bevoegdheid tot het maken van een ministeriële regeling van de regering en Staten-Generaal (niet: de grondwet). In principe hebben alleen regering en Staten-Generaal gezamenlijk de bevoegdheid om wetten te maken. Maar omdat men in Nederland veel regels kent, zou het ondoenlijk zijn om alle regels via de Eerste en Tweede Kamer te laten lopen. Daarom wordt in de Kamers vaak besloten over een raamwet, die vervolgens wordt uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), die net als de wet in het Staatsblad wordt gepubliceerd. Deze kan vervolgens weer nader worden uitgewerkt in een ministeriële regeling. Een ministeriële regeling wordt voorbereid op het departement van de betreffende minister en vervolgens gepubliceerd in de Staatscourant. Daarmee is de regeling van kracht (zie ook wikipedia).

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Besluiten van algemene strekking is Staatscourant.

Documentsoort Besluiten van algemene strekking heeft geen subtypen.

Metadata

De volgende velden worden binnen besluiten_algemene_strekking gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isPartOf (optioneel)
 • DCTERMS.isReplacedBy (optioneel)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.relation (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.replaces (optioneel)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.authority (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.adviesRvS (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOndertekening (optioneel)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.versieInformatie (optioneel)
 • OVERHEIDop.versienummer (optioneel)
 • Contact