StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen

Algemene informatie

Op verzoek van partijen kan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een (deel van) CAO "algemeenverbindend" verklaren (a.v.v., algemeen verbindend verklaring). Dit heeft tot gevolg dat die cao of een deel daarvan van toepassing wordt verklaard op de gehele bedrijfstak, ongeacht of de betrokken werkgevers daarin nu wel of niet georganiseerd zijn.

Voordat een cao algemeen geldt, wordt de tekst ter visie gelegd zodat vanuit verschillende organisatie kan worden gereageerd op de voorliggende tekst. Het is dus een soort concept-cao. De tekst wordt beschikbaar gesteld door het ministerie van SZW onder meer op: http://cao.szw.nl. Van een ter visie legging wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Soms is er sprake van een wijziging van een besluit tot algemeenverbindendverklaring. Dit heet in het Digitaal Loket dan CAO Overig. Het staat qua codering dicht bij een besluit.

Let op: in het Digitaal Loket zijn ter visie legging en verbindverklaring twee verschillende rubrieken.

Er is ook nog een vorm waarin de verplichte bijdrage van werkgevers wordt vastgesteld (zie bv hier .

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen is Staatscourant.

Documentsoort Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen heeft geen subtypen.

Metadata

De volgende velden worden binnen verbindendverklaren_cao_bepalingen gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isPartOf (optioneel)
 • DCTERMS.isReplacedBy (optioneel)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.relation (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.replaces (optioneel)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.authority (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.adviesRvS (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOndertekening (optioneel)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.versieInformatie (optioneel)
 • OVERHEIDop.versienummer (optioneel)
 • Contact