StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.datumIndiening

Definitie

Met dit veld wordt vastgelegd op welke datum de brief met vragen is ingediend.

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van gebruikt:

Waarden

Voor de documentsoort geldt:

  • Het datatype is xs:date;

Contact