StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.publicationIssue

Definitie

Bij Handelingen: het nummer van de Handelingen. Bij Niet-dossierstukken en Bijlagen: het documentnummer (2009D....).

Gebruik binnen , , , ,

Cardinaliteit

Dit veld is binnen alle subtypen van gemeenteblad provincieblad waterschapsblad blad_gemeenschappelijke_regeling cvdr verplicht, met uitzondering van :

  • (het veld is hier niet in gebruik)

Waarden

Voor alle subtypen binnen , , , , behalve geldt:

  • Het datatype is xs:string;

Contact