StandaardenOverheid.nl

DCTERMS.replaces

Definitie

Het document dat dit veld bevat, vervangt het document dat als waarde van dit veld is ingevuld.

DCTERMS.replaces / isReplacedBy dient gebruikt te worden bij herdrukken.

Toelichting

De naam van het document en de ID waarnaar gelinkt dient te worden, worden gecodeerd in het attribuut content gescheiden door een ; en spatie:

<meta name="DCTERMS.replaces" content="Staatscourant 2010, 4051; stcrt-2010-4051">

De naam is in dit geval niet de citeertitel maar de uitgeschreven ID omdat deze korter is.

Uit analyse blijkt dat dit veld gebruikt wordt bij staatscourant, stb, kv, kst, ah.

Deze waarde komt wel in de XML maar niet in de XHTML metadata terecht - dit wordt nog veranderd zodat het ook in de XHTML terecht komt.

Gebruik binnen staatscourant

Cardinaliteit

Dit veld is binnen alle subtypen van staatscourant optioneel, met uitzondering van :

Waarden

Voor alle subtypen binnen staatscourant behalve overige mededelingen aan het wegverkeer, verkeersbesluiten, oproepingen | deurwaardersexploten, oproepingen | verkeersboetes, oproepingen | geldboetes, oproepingen | belanghebbenden, oproepingen | schuldeisers, gerechtelijke aankondigingen | handlichtingen, gerechtelijke aankondigingen | huwelijkse voorwaarden, gerechtelijke aankondigingen | ondercuratelestellingen, gerechtelijke aankondigingen | ontbinding huwelijk of scheiding van tafel en bed, gerechtelijke aankondigingen | ontkenning vaderschap, gerechtelijke aankondigingen | overige aankondigingen geldt:

  • De volgende regular expression wordt gebruikt: stcrt-\d{4}-\d{1,5}(-n\d)?;
  • Het scheme is OVERHEIDop.StcrtID;
  • De identifier moet formaat stcrt-YYYY-N hebben, waar YYYY het jaar is en N het volgnummer. Het jaar heeft altijd vier cijfers. Het volgnummer heeft zoveel cijfers als nodig zijn om de waarde weer te geven (geen voorloopnullen). Het optionele gedeelte aan het einde heeft betrekking op herdrukken, rectificaties etc. (-n1; -n2; etc.)

Contact