StandaardenOverheid.nl

DC.source

Definitie

De officiële naam (indien aanwezig de citeertitel) van de regeling die de grondslag vormt voor de betreffende regeling (bij beleidsregels zonder grondslag: de regeling waarin de bevoegdheid wordt gegeven waarop de beleidsregels zijn gebaseerd).

Toelichting

Indien er geen wettelijke grondslag of bevoegdheid is waarop de regeling is gebaseerd, bijvoorbeeld het geval bij interne regelingen, dan wordt niets ingevuld. Wanneer er waarschijnlijk wel een wettelijke grondslag is maar deze is niet bekend dan wordt onbekend ingevuld.

Grondslagen kunnen als volgt worden aangegeven:

Artikel [nr, leden/onderdelen], [citeertitel] Artikel 1, Stortbesluitbodembescherming Artikelen [nr, leden/onderdelen], [nr, leden/onderdelen] en [nr, leden/onderdelen], [citeertitel] Artikelen 7b, 31c en 9a, Wet verontreiniging oppervlaktewateren Artikelen 1-2, Regeling startnotitie milieu-effectrapportage Wanneer een artikel niet uniek is binnen een regeling:  [hoofdstuk, paragraaf, deel][nr]: Artikelen [nr, leden/ onderdelen], [citeertitel] Hoofdstuk 3: Artikel 2, Uitvoering en handhaving van het asbestbeleid door gemeenten Bijlage I, Uitvoering en handhaving van het asbestbeleid door gemeenten Als er verwezen wordt naar de hele wet wordt alleen de citeertitel vermeld.

Value:

[citeertitel], art. [nr en lidnr] Voorbeeld: APV, art. 12.1 Toevoeging van artikel/ lid wordt aanbevolen indien van toepassing.

Gebruik binnen , , , ,

Cardinaliteit

Dit veld is binnen alle subtypen van gemeenteblad provincieblad waterschapsblad blad_gemeenschappelijke_regeling cvdr optioneel en herhaalbaar, met uitzondering van :

  • (het veld is hier verplicht en herhaalbaar)

Waarden

Voor alle subtypen binnen , , , , behalve geldt:

  • Het datatype is xs:string;

Contact