StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.publicationIssue

Definitie

Bij Handelingen: het nummer van de Handelingen. Bij Niet-dossierstukken en Bijlagen: het documentnummer (2009D....).

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van gebruikt:

Waarden

Voor de documentsoort geldt:

  • Het datatype is xs:string;

Voor de documentsoort geldt:

  • Het datatype is xs:string;

Contact