StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.publicationIssue

Definitie

Bij Handelingen: het nummer van de Handelingen. Bij Niet-dossierstukken en Bijlagen: het documentnummer (2009D....).

Gebruik binnen staatscourant

Cardinaliteit

Voor alle subtypen binnen staatscourant geldt de cardinaliteit: verplicht.

Waarden

Voor alle subtypen binnen staatscourant geldt:

  • Het datatype is xs:string;

Contact