StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.verkeersbordcode

Definitie

In dit veld wordt 1 code van een verkeersbord opgenomen.

Toelichting

De bordcodes zijn afkomstig uit bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990 - http://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/2014-03-20#Bijlage1). Het gaat dan om de codes onder de noemer "Omschrijving" zoals "A1". Mogelijk voegen we daarnaast niet verplichte borden toe, zoals borden voor wegwerkzaamheden en belijning. Deze andere informatie is op te halen bij kenniscentrum CROW.

Gebruik binnen staatscourant

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van staatscourant gebruikt:

Waarden

  • Een waarde uit de volgende waardenlijst:
    • Scheme: (zie hier voor de waardenlijst);

Contact