StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDrg.redactioneleToevoeging

Definitie

Opmerkingen met betrekking tot de gehele regeling.

Toelichting

Dit gegeven wordt ingevuld door de overheidsorganisatie.

Over het algemeen worden redactionele opmerkingen die betrekking hebben op de gehele regeling opgenomen in de wetstechnische informatie onder ”Opmerkingen m.b.t. de regeling”. In de volgende situaties dient in ieder geval een redactionele opmerking bij “Opmerkingen m.b.t. de regeling” te worden geplaatst:

indien de “Datum inwerkingtreding van (een versie van) de regeling” of “Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling niet kan worden achterhaald en bij benadering een datum is ingevuld;

indien een apart inwerkingtredingbesluit van toepassing is op de regeling, dienen zowel de datum van ondertekening als de bron van bekendmaking van het inwerkingtredingbesluit vermeld te worden;

indien een binnenregeling (dat wil zeggen: een op zichzelf staande regeling die is opgenomen in een andere regeling) is opgenomen als een zelfstandige regeling;

indien er wijzigingen zijn in het opschrift, de citeertitel, de considerans en/of de grondslag;

indien er bijzonderheden zijn met betrekking tot de inwerkingtreding of terugwerkende kracht van de gehele regeling.

Indien er geen opmerkingen m.b.t. de regeling zijn, dient hier ‘Geen.’ ingevuld te worden.

Gebruik binnen gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad, blad gemeenschappelijke regeling, cvdr

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad, blad gemeenschappelijke regeling, cvdr gebruikt:

Waarden

  • Het datatype is xs:string;

Voor de documentsoorten verordeningen, verordeningen, verordeningen, verordeningen, plannen | overig, plannen | overig, plannen | overig, plannen | overig, beleidsregels, beleidsregels, beleidsregels, beleidsregels, overige overheidsinformatie, overige overheidsinformatie, overige overheidsinformatie, overige overheidsinformatie geldt:

  • Het datatype is xs:string;

Definitie

Alle regelgeving die op deze regeling is gebaseerd.

Toelichting

Dit gegeven wordt ingevuld door de overheidsorganisatie.

Indien gedelegeerde regelgeving in de geldigheidsperiode van deze versie wordt toegevoegd respectievelijk wordt ingetrokken, dan wordt achter de naam van de gedelegeerde regeling vermeld: “inwerking getreden op {datum}” respectievelijk “ingetrokken op {datum}”.

Bij Beleidsregels, Richtlijnen, Annexe besluiten van algemene strekking, Privaatrechtelijke regelingen en Plannen is geen gedelegeerde regelgeving mogelijk, er dient ‘N.v.t.’ ingevuld te worden.

Indien er geen gedelegeerde regelgeving is, dient hier ‘Geen.’ ingevuld te worden.

Gebruik binnen gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad, blad gemeenschappelijke regeling, cvdr

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad, blad gemeenschappelijke regeling, cvdr gebruikt:

Waarden

  • Het datatype is xs:string;

Voor de documentsoorten verordeningen, verordeningen, verordeningen, verordeningen, plannen | overig, plannen | overig, plannen | overig, plannen | overig, beleidsregels, beleidsregels, beleidsregels, beleidsregels, overige overheidsinformatie, overige overheidsinformatie, overige overheidsinformatie, overige overheidsinformatie geldt:

  • Het datatype is xs:string;

Contact