1.1 - Samenvatting en leeswijzer

Deze documentatie beschrijft het TOOI-kennismodel. Het doel van dit kennismodel is het definiëren van een gemeenschappelijke taal waarmee data en metadata uitgedrukt kunnen worden, zodat overheidsinformatie beter vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar wordt. Dit is beschreven in de eerste paragraaf van de inleiding.

Het kennismodel bestaat uit verschillende onderdelen. Elk onderdeel is een separate eenheid, die apart beheerd, onderhouden en gepubliceerd wordt. Hoe het kennismodel is opgebouwd, wat de rol is van de diverse onderdelen en hoe deze onderdelen in samenhang een integraal geheel vormen wordt eveneens beschreven in de inleiding. De algemene patronen die we toepassen in de onderhoudscyclus en hoe we in het algemeen omgaan met versionering is het derde onderwerp in de inleiding.

Omdat het TOOI-kennismodel is vormgegeven in RDF is inzicht nodig in hoe we URIs munten en gebruiken, en welke conventies daarbij gelden. Dat is het onderwerp van het deel URI-Strategie.

De daarna volgende hoofdstukken beschrijven elk de diverse onderdelen van het kennismodel in meer detail. Elk hoofdstuk start met een deel waarin achtereenvolgens de structuur wordt beschreven van het betreffende onderdeel — voortbouwend op de beschrijving in de inleiding — alsmede de de specifieke richtlijnen die we hanteren in de onderhoudscyclus. De hoofdstukken zijn als volgt:

  • Hoofdstuk 2 behandelt het semantisch model (ontologie), met nadruk op de definities van klassen en properties en de bijbehorene bedrijfsregels
  • Hoofdstuk 3 behandelt de manier waarop we thesauri vormgeven, en beschrijft de vijf thesauri die deel uitmaken van het kennismodel
  • Hoofdstuk 4 behandelt de registers, waarin authentieke informatie over overheidsorganisaties wordt vastgelegd (gebruik makend van het semantisch model en thesauri)
  • Hoofdstuk 5 behandelt de waardelijsten die we binnen het kennismodel genereren uit de overige onderdelen en vervolgens publiceren