2.5 - Overige klassen en properties

Dit deel behandelt modelelementen die niet onder een van de onderwerpen vallen die in de voorafgaande delen zijn besproken. Op dit moment zijn dat slechts een beperkt aantal properties.

UITBREIDINGEN OP SKOS

Voor de beschrijving van resources van het type skos:Concept en skos:Collection gebruiken we behalve de SKOS-properties ook de volgende:

Property Toegepast op Gebruik Opmerkingen
tooiont:expandeert skos:Collection Wordt gebruik bij een skos:Collection om aan te geven dat de collectie correspondeert met een concept. Meer in het bijzonder, vanuit gebruiksperspectief mag je het concept dat de waarde is van deze property als de "broader" zien van de concepten in de collectie (maar alleen in de context van de collectie). Dit in tegenstelling tot een skos:Collection die alleen maar een groepering is. Voor een nadere beschrijving van de onderliggende functionele behoefte, zie de bijlage bij het hoofdstuk over thesauri. VocBench laat het niet toe dat zowel een skos:Collection als een skos:Concept dezelfde prefLabel hebben. Daarom wordt het prefLabel voor de skos:Collection in de thesaurus voorzien van een '<' aan het begin en een '|' aan het einde.
tooiont:prefLabelVoorGroepen skos:Concept en skos:Collection Wordt gebruikt in bepaalde thesauri als het nodig is dat een concept in waardelijsten zowel in een enkel- als meervoudsvorm kan worden gebruikt. In TOOI-thesauri staat standaard alles in enkelvoud (tenzij er sprake is van een plurale tantum, zoals overige registermutaties); in deze property kan de meervoudsvariant worden opgenomen. De property wordt altijd gevuld. Is er sprake van een singulare tantum (zoals natuur), dan staat er hier een enkelvoud. De property wordt alleen gebruikt voor concepten die voorkomen in een waardelijst die meervoudsvormen vereist. In de praktijk verschilt dit per thesaurus.
sh:order skos:Concept

Deze generieke SHACL-property gebruiken we om bij concepten aan te geven wat de voorkeurssorteervolgorde is bij het afbeelden van de concepten in een een applicatie. Hierbij gelden de volgende conventies:

  • Als concept A een lagere waarde heeft dan concept B, dan komt A vóór B
  • Als concept A geen waarde heeft en concept B wel, dan komt A vóór B
  • Als concept A geen waarde heeft en concept B ook niet, dan geldt de alfabetische volgorde van preflabels

Een veel voorkomend gebruik is bij concepten met preflabels als "overige registermutaties". Terwijl in de meeste applicaties de specifiek genoemde registermutaties gewoon op alfabetische volgorde van preflabel gesorteerd dienen te worden, moet het concept "overige registermutaties" onderaan de lijst staan. In dergelijke gevallen geven we dit concept bijvoorbeeld de waarde "1010"^^xsd:integer, terwijl we geen waarde specificeren voor de andere concepten.

Dit gebruik is conform de SHACL-specificatie [1]. Die stelt dat de property met elk mogelijk type subject voor mag komen. De specificatie noemt als voorbeeld property shapes. In SHACL - Advanced Features wordt de property gebruikt om parameters bij functies te ordenen (zie [2]) en om de uitvoering van SHACL rules aan te sturen (zie [3]).

[1] https://www.w3.org/TR/shacl/#order

[2] https://www.w3.org/TR/shacl-af/#function-parameters

[3] https://www.w3.org/TR/shacl-af/#rules-order