5.3 - De XML-structuur van XML-waardelijsten

INLEIDING

Zoals gezegd op 5.1 - Structuur en onderhoud levert TOOI de waardelijsten geserialiseerd als TTL, JSON-LD en RDF/XML. Daarnaast kent TOOI een eigen XML-vocabulaire om de waardelijsten in XML te serialiseren. Omdat RDF/XML gezien wordt als een notoir complex formaat voor XML-applicaties, is besloten om een toegankelijker formaat te introduceren om relatief platte waardelijsten te introduceren; de hoop is dat het beter bruikbaar is voor XML-technologie gebaseerde systemen en toepassingen.

Het XML-serialisatieformaat is vastgelegd in een XML Schema Document (XSD) met namespace "https://standaarden.overheid.nl/tooi/xmlwaardelijst/". De namespace-URI van het XML-formaat begint niet  met de door TOOI gebruikte "namespace" voor de waardelijst-ontologie https://identifier.overheid.nl/tooi/def/wl/. De elementen van het waardelijst-XML-formaat zijn geen resources; de XML-serialisatie valt onder door KOOP beheerde XML-definities zoals gepubliceerd op https://standaarden.overheid.nl. De laatste versie 3.2.0 van de XSD is ook daar te vinden: https://standaarden.overheid.nl/tooi/xmlwaardelijst/3.2.0/tooi-waardelijst.xsd .

Soorten waardelijsten

De waardelijstontologie van TOOI kent vier soorten waardelijsten. Het type waardelijst wordt vastgelegd in de waardelijst zelf, als waarde van rdf:type 

waarden label

rdf:type

https://identifier.overheid.nl/tooi/def/wl/

organisaties Registerwaardelijst op peildatum RegisterwaardelijstOpPeildatum
Registerwaardelijst compleet RegisterwaardelijstCompleet
concepten Schemagebaseerde conceptwaardelijst SchemagebaseerdeConceptwaardelijst
Collectiegebaseerde conceptwaardelijst CollectiegebaseerdeConceptwaardelijst

De algemene structuur van XML-waardelijsten in TOOI is zo generiek mogelijk opgezet. De tooi-waardelijst.xsd wordt voor alle soorten waardelijsten gebruikt; maar per soort waardelijst worden bepaalde delen van het schema niet of anders ingezet.

Leeswijzer

Onderstaande documentatie geeft na een generieke beschrijving voor alle waardelijsten eerst hoe deze vier soorten in de XML-vocabulaire worden uitgedrukt. Daarna volgt de referentiedocumentatie per XML-element.

Elementnamen staan tussen punthaken in een niet-proportioneel (monospaced) lettertype: <element>.

De voorbeelden in deze documentatie zijn zo kort mogelijk. Inhoud die niet relevante is voor het desbetreffende voorbeeld wordt weergegeven met drie puntjes (...).

Complete voorbeelden zijn te vinden op https://tardis.overheid.nl/waardelijsten.html.

Technisch

In de XSD wordt spaarzaam gebruikt gemaakt van XML-attributen; de vocabulaire gebruikt uitsluitend elementen om de waardelijsten-onderdelen uit te drukken.

Alle elementnamen zijn geschreven in onderkast; de serialisatie van een waardelijst in XML is geen informatiemodel maar slechts een uitdrukking daarvan.

De XSD definieert de elementen in de namespace https://standaarden.overheid.nl/tooi/xmlwaardelijst/ . De voorbeelden in deze documentatie maken gebruik van een default namespace. Uiteraard kan de namespace ook aan een prefix gebonden worden; zo definiëren de waardelijsten op tardis.overheid.nl de namespace-prefix-binding xmlns:tooiwl="https://standaarden.overheid.nl/tooi/xmlwaardelijst/". Deze namespace prefix is wel dezelfde als gebruikt in de TOOI-ontologie, maar de namespaces zelf verschillen.

Ook kunnen alle in TOOI gedefinieerde namespaces worden opgenomen, al is dat technisch niet relevant; de inhoud van een XML-element heeft geen "eigen" namespace. De TOOI-URIs worden daarom in de XML-serialisatie volledig uitgeschreven zonder prefix.

Generieke structuur voor alle waardelijsten

Een waardelijst heeft root-element <waardelijst>. Dit element draagt de namespace-definities en de schemalocation.

Een waardelijst heeft altijd een <naam>. De metadata die de waardelijst zelf beschrijft is opgenomen in het element <metadata>. Binnen dit element worden de eigenschappen van de waardelijst gecodeerd middels <uitspraak> -elementen met een <predicaat> en een <object>. In de metadata van de waardelijst zelf worden altijd de rdf:type en dct:identifier gegeven.

Na de <metadata> volgt de inhoud van de waardelijst, de waarden zelf, die afhankelijk van de soort waardelijst anders gestructureerd is.

Een voorbeeld van de generieke elementen van een waardelijst https://identifier.overheid.nl/tooi/set/provincie_peildatum/v1.xml  van rdf:type  "RegisterwaardelijstOpPeildatum" met naam "voorbeeld waardelijst op peildatum" en van peildatum 23 juni 2020:

generieke elementen van een waardelijst

<waardelijst xmlns="https://standaarden.overheid.nl/tooi/xmlwaardelijst/"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="https://standaarden.overheid.nl/tooi/xmlwaardelijst/
 https://standaarden.overheid.nl/tooi/xmlwaardelijst/3.2.0/tooi-waardelijst.xsd">
 <naam>voorbeeld waardelijst op peildatum</naam>
 <metadata>
  <uitspraak>
   <predicaat>http://purl.org/dc/terms/identifier</predicaat>
   <object>https://identifier.overheid.nl/tooi/set/provincie_peildatum/v1.xml</object>
  </uitspraak>
  <uitspraak>
   <predicaat>http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type</predicaat>
   <object>https://identifier.overheid.nl/tooi/def/wl/RegisterwaardelijstOpPeildatum</object>
  </uitspraak>
  <uitspraak>
   <predicaat>https://identifier.overheid.nl/tooi/def/ont/peildatum</predicaat>
   <object>2020-06-23T00:00:00</object>
  </uitspraak>
 </metadata>
 <!-- de inhoud van de waardelijst: de waarden -->
</waardelijst>

Registerwaardelijst op peildatum

De registerwaardelijsten op peildatum hebben een relatief eenvoudige XML-structuur. Een peildatumwaardelijst geeft geen historische informatie — alleen informatie over organisaties die op de peildatum bestonden, in de toestand waarin ze zich op dat moment bevonden. Onderstaand voorbeeld toont een dergelijke lijst van <waarde>-elementen.

Elk primair object (in dit geval de organisatie) wordt samen met de bij dat object horende gegevens gerepresenteerd als een element <waarde>. Dit element heeft twee kind-elementen die in elke waardelijst verplicht aanwezig zijn

 • <code>: de URI van het primaire object
 • <label>: de waarde van rdfs:label van het primaire object

In een registerlijst op peildatum volgt hierop alleen een lijst van nul of meer <uitspraak>-elementen. Een <uitspraak> beschrijft de extra kenmerken van het object (de organisatie) in de vorm van de elementen <predicaat>-  en <object>. Als subject van het predicaat geldt steeds de resource die in het meest direct bovenliggende <code> -element genoemd wordt.

Het volgende voorbeeld toont de provincie https://identifier.overheid.nl/tooi/id/provincie/pv30 die de organisatiecode "pv30" draagt. Hierbij figureert het element <code> als subject, het element <predicaat> als predicaat, en het element <object> als object.

Merk op dat het rdfs:label ook als <uitspraak> en daarmee redundant binnen de <waarde> kan worden gecodeerd.

waardelijst op peildatum

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<waardelijst xmlns="https://standaarden.overheid.nl/tooi/xmlwaardelijst/">
 <naam>provincies op peildatum</naam>
 <metadata>
  <uitspraak>
   <predicaat>http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type</predicaat>
   <object>https://identifier.overheid.nl/tooi/def/wl/RegisterwaardelijstOpPeildatum</object>
  </uitspraak> 
  ...
 </metadata>
 <waarde>
  <code>https://identifier.overheid.nl/tooi/id/provincie/pv30</code>
  <label>provincie Noord-Brabant</label>
  <uitspraak>
   <predicaat>https://identifier.overheid.nl/tooi/def/ont/provinciecode</predicaat>
   <object>30</object>
  </uitspraak>
  <uitspraak>
   <predicaat>https://identifier.overheid.nl/tooi/def/ont/organisatiecode</predicaat>
   <object>pv30</object>
  </uitspraak>
  <uitspraak>
   <predicaat>https://identifier.overheid.nl/tooi/def/ont/organisatiesoort</predicaat>
   <object>https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/kern/c_358e6463</object>
  </uitspraak>
  <uitspraak>
   <predicaat>http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label</predicaat>
   <object>provincie Noord-Brabant</object>
  </uitspraak>
  ...
 </waarde>
 <waarde>
  <code>https://identifier.overheid.nl/tooi/id/provincie/pv20</code>
  <label>provincie Groningen</label>
  <uitspraak>...</uitspraak>
  ...
 </waarde>
 ...
</waardelijst>

Registerwaardelijst compleet

Voor de registerwaardelijsten-compleet moet deze structuur verrijkt worden. Zowel de weerslag van de existentiële wijzigingen als die van de toestandswijzigingen moeten daarin een plaats krijgen. Uitgangspunt hierbij is dat de codering zo dicht mogelijk bij de XML-structuur van registers op peildatum blijft: ook hier volgt op <metadata>  van de waardelijst zelf alleen een lijst van <waarde> -elementen, voor elke organisatie één. En ook voor compleetlijsten worden de gegevens van de meest recente (en voor nog bestaande organisaties actuele) organisatie met <uitspraak> -elementen binnen de <waarde>  gegeven. De gegevens van historische versies van de organisatie worden in eigen elementen gecodeerd: <versie> . De lijst van versies wordt ná de uitspraken geplaatst.

<versie>  heeft een vergelijkbaar content model als het element <waarde>  zelf:

 • een <versiecode>  waarin voor de volledigheid de URI van de historische versies wordt opgenomen. Deze zal over het algemeen niet van belang zijn voor de gebruikers van de waardelijst.
 • een <label>  met het rdfs:label van die versie

Deze worden gevolg door een lijst van <uitspraak> -elementen. Een waardelijst compleet heeft altijd één uitspraak met predicaat tooiont:einddatum . Op basis van deze indicatie kan de volgorde in de tijd van de verschillende historische versies worden afgeleid.

Het wijzigingsobject en de historische toestand zijn in feite impliciet gemodelleerd in het <versie> -element. Dat kan omdat elke toestandswijziging altijd bij één enkele organisatie hoort.

Het voorbeeld hieronder geeft de <waarde>  voor één ministerie met twee historische versies.

Historische versie in compleetlijsten

<waarde xmlns="https://standaarden.overheid.nl/tooi/xmlwaardelijst/">
 <code>https://identifier.overheid.nl/tooi/id/ministerie/mnre1058</code>
 <label>ministerie van Justitie en Veiligheid</label>
 <uitspraak>
  <predicaat>https://identifier.overheid.nl/tooi/opvolgerVan</predicaat>
  <object>https://identifier.overheid.nl/tooi/id/ministerie/hv_04793043</object>
 </uitspraak>
 <uitspraak>
  <predicaat>https://identifier.overheid.nl/tooi/opvolgerVan</predicaat>
  <object>https://identifier.overheid.nl/tooi/id/ministerie/hv_04795600</object>
 </uitspraak> 
 <uitspraak>
  <predicaat>http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type</predicaat>
  <object>https://identifier.overheid.nl/tooi/def/ont/Ministerie</object>
 </uitspraak>
 <uitspraak>
  <predicaat>https://identifier.overheid.nl/tooi/def/ont/organisatiesoort</predicaat>
  <object>https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/kern/c_97fd6a12</object>
 </uitspraak>
 ...
 <versie>
  <versiecode>https://identifier.overheid.nl/tooi/id/ministerie/hv_04793043</versiecode>
  <label>ministerie van Justitie</label>
  <uitspraak>
   <predicaat>http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type</predicaat>
   <object>https://identifier.overheid.nl/tooi/def/ont/HistorischeVersie</object>
  </uitspraak>
  <uitspraak>
   <predicaat>http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label</predicaat>
   <object>ministerie van Justitie</object>
  </uitspraak>
  <uitspraak>
   <predicaat>http://www.w3.org/ns/prov#invalidatedAtTime</predicaat>
   <object>2010-12-01T00:00:00</object>
  </uitspraak>
  <uitspraak>
   <predicaat>https://identifier.overheid.nl/tooi/def/ont/afkorting</predicaat>
   <object>MinJus</object>
  </uitspraak>
  <uitspraak>
   <predicaat>https://identifier.overheid.nl/tooi/def/ont/einddatum</predicaat>
   <object>2010-11-30</object>
  </uitspraak>
  <uitspraak>...</uitspraak> 
   ...
 </versie>
 <versie>
  <versiecode>https://identifier.overheid.nl/tooi/id/ministerie/hv_04795600</versiecode>
  <label>ministerie van Veiligheid en Justitie</label>
  ...
 </versie>
 <versie>...</versie>
 ...
</waarde> 

Existentiële wijzigingen

Existentiële wijzigingen worden met een vereenvoudigde representatie gecodeerd. Dat betekent dat de XML-variant van de compleetlijsten minder informatie bevat dan de RDF-varianten. De vereenvoudiging is dat de wijzigingsobjecten niet meegenomen worden in de XML. Alleen de opvolgingsrelatie zijn expliciet opgenomen, redundant in twee richtingen: bij de opgeheven organisatie staat een verwijzing naar de opvolger, bij de opvolger naar de voorganger. Hiervoor worden XML-specifieke predicaten gebruikt die niet in het kennismodel gedefinieerd zijn. Deze predicaten zijn niet opgenomen in het kennismodel, omdat dat ze daar redundant zouden zijn en daarom op gespannen voet staan met de doelstelling van interoperabiliteit. Het gaat om de volgende predicaten:

 • https://identifier.overheid.nl/tooi/opvolgerVan, het XML-specifieke predicaat dat aangeeft dat het object een voorganger is van de organisatie die het subject is
 • https://identifier.overheid.nl/tooi/opgevolgdDoor, het XML-specifieke predicaat dat aangeeft dat het object de opvolger is van de organisatie die het subject is

Deze vereenvoudiging heeft consequenties:

 • Omdat een opvolger meerdere voorgangers kan hebben kunnen er meer dan één <uitspraak>-elementen met dit <predicaat> aan een <waarde>  worden gekoppeld.
 • Het omgekeerde, een voorganger met meerdere opvolgers (zoals bij op- en afsplitsingen optreedt) , wordt niet in de XML opgenomen. Zie hieronder onder "Missende informatie".
 • De <uitspraak> -elementen die betrekking hebben op opvolgingsrelaties worden altijd opgenomen als gegeven van de meest recente organisatie, dus zonder einddatum. Dit correspondeert met het feit dat in het onderliggende semantisch model deze relaties betrekking hebben op organisaties, niet zijnde historische versies. Een <waarde> verwijst wel met tooioint:opvolgerVan  naar al zijn <versie> -elementen, maar niet andersom.

Het voorbeeld hieronder geeft een existentiële wijziging waarin drie imaginaire gemeentes zijn betrokken.

voorbeeld van een existentiële wijziging

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<waardelijst xmlns="https://standaarden.overheid.nl/tooi/xmlwaardelijst/"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="https://standaarden.overheid.nl/tooi/xmlwaardelijst/
 https://standaarden.overheid.nl/tooi/xmlwaardelijst/3.2.0/tooi-waardelijst.xsd">
 <naam>voorbeeld compleetlijst met existentiële wijzigingen</naam>
 <metadata>
  <uitspraak>
   <predicaat>http://purl.org/dc/terms/identifier</predicaat>
   <object>https://identifier.overheid.nl/tooi/set/ministeries_compleet_existentieel/v1.xml</object>
  </uitspraak>
  <uitspraak>
   <predicaat>http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type</predicaat>
   <object>https://identifier.overheid.nl/tooi/def/wl/RegisterwaardelijstCompleet</object>
  </uitspraak>
 </metadata>
 <!-- gemeente A, opgeheven -->
 <waarde>
  <code>https://identifier.overheid.nl/tooi/id/gemeente/gm9091</code>
  <label>gemeente Waaibergen</label>
  <uitspraak>
   <predicaat>https://identifier.overheid.nl/tooi/officieleNaamInclSoort</predicaat>
   <object>gemeente Waaibergen</object>
  </uitspraak>
  <uitspraak>
   <predicaat>https://identifier.overheid.nl/tooi/einddatum</predicaat>
   <object>2017-12-31</object>
  </uitspraak>
  <uitspraak>
   <predicaat>https://identifier.overheid.nl/tooi/opgevolgdDoor</predicaat>
   <object>https://identifier.overheid.nl/tooi/id/gemeente/gm9093</object>
  </uitspraak>
 </waarde>
 <!-- gemeente B, opgeheven -->
 <waarde>
  <code>https://identifier.overheid.nl/tooi/id/gemeente/gm9092</code>
  <label>gemeente Windhoek</label>
  <uitspraak>
   <predicaat>https://identifier.overheid.nl/tooi/officieleNaamInclSoort</predicaat>
   <object>gemeente Windhoek</object>
  </uitspraak>
  <uitspraak>
   <predicaat>https://identifier.overheid.nl/tooi/einddatum</predicaat>
   <object>2017-12-31</object>
  </uitspraak>
  <uitspraak>
   <predicaat>https://identifier.overheid.nl/tooi/opgevolgdDoor</predicaat>
   <object>https://identifier.overheid.nl/tooi/id/gemeente/gm9093</object>
  </uitspraak>
 </waarde>
 <!-- gemeente C, opvolger van A en B -->
 <waarde>
  <code>https://identifier.overheid.nl/tooi/id/gemeente/gm9093</code>
  <label>gemeente Stormbeek</label>
  <uitspraak>
   <predicaat>https://identifier.overheid.nl/tooi/officieleNaamInclSoort</predicaat>
   <object>gemeente Stormbeek</object>
  </uitspraak>
  <uitspraak>
   <predicaat>https://identifier.overheid.nl/tooi/begindatum</predicaat>
   <object>2018-01-01</object>
  </uitspraak>
  <uitspraak>
   <predicaat>https://identifier.overheid.nl/tooi/opvolgerVan</predicaat>
   <object>https://identifier.overheid.nl/tooi/id/gemeente/gm9091</object>
  </uitspraak>
  <uitspraak>
   <predicaat>https://identifier.overheid.nl/tooi/opvolgerVan</predicaat>
   <object>https://identifier.overheid.nl/tooi/id/gemeente/gm9092</object>
  </uitspraak>
 </waarde>
</waardelijst>

Onderdelen van de waardelijstontologie die niet in de XML-formaat opgenomen zijn

De volgende informatie is wel in de waardellijstontologie opgenomen, daarmee ook in de andere drie serialisatieformaten, maar niet in deze XML-versie beschikbaar:

 • tooiont:tijdstipWijziging: het tijdstip dat de wijziging van kracht is geworden. De gebruiker kan dit afleiden uit de einddatum van de voorganger en de begindatum van de opvolger
 • tooiont:grondslag: het wijzigingsbesluit. Als deze informatie nodig is, zal deze erbij gezocht moeten worden
 • De soort wijziging (tooiont:Samenvoeging, tooiont:Uitbreiding, etc)
 • prov:used-relaties: deze relaties kunnen voorkomen bij gemeentelijke herindeling. Bij bijvoorbeeld een afsplitsing kun je daardoor weten dat gemeente A afgesplitst is van organisatie B. In dat geval is organisatie B geen voorganger maar wel betrokken. Er is dus geen opvolgingsrelatie, en de relatie wordt niet meegenomen in de XML.

Schemagebaseerde conceptwaardelijst

Waardelijsten als serialisatie van de concepten die in TOOI een conceptschema worden beheerd bevatten na de <metadata>  een serie van één of meer <waarde> -elementen met een <code>  en een <label>  en optioneel een serie <uitspraken> , net zoals de waardelijsten van organisaties. Het afwijkende is dat een <waarde> -element "genest" kan worden: waarden kunnen zelf waarden bevatten. Deze "nesting" is de XML-representatie van skos:broader : elk concept met een skos:broader wordt in de XML-waardelijst "onder" zijn bredere term geserialiseerd. Geneste <waarde>-elementen worden niet gebruikt in registergebaseerde waardelijsten.

In het voorbeeld hieronder vallen "evenementen", "media" en "cultureel erfgoed' onder de bredere term "cultuur en recreatie".

schemagebaseerde waardelijst

<waarde xmlns="https://standaarden.overheid.nl/tooi/xmlwaardelijst/">
 <code>https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/top/c_0361ffb3</code>
 <label>cultuur en recreatie</label>
 <waarde>
  <code>https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/top/c_2408fb5a</code>
  <label>cultureel erfgoed</label>
 </waarde>
 <waarde>
  <code>https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/top/c_6b728132</code>
  <label>media</label>
 </waarde>
 <waarde>
  <code>https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/top/c_70e03904</code>
  <label>evenementen</label>
 </waarde>
 ...
</waarde>

Collectiegebaseerde conceptwaardelijst

Collectiegebaseerde waardelijsten worden gecodeerd met het element <collectie> . Dit element komt alleen voor in CollectiegebaseerdeConceptwaardelijsten als direct kind van <waardelijst> , volgend op <metadata> . Een waardelijst kan een mix van zowel <waarde> -  als <collectie> -elementen bevatten.

Een <collectie>  heeft een vergelijkbaar model met <versie> 

 • een verplichte <collectiecode> met de URI van de skos:Collection 
 • een verplicht <label>  van de skos:Collection 
 • een optioneel <expandeert>  die het concept aanwijst waarmee de collectie correspondeert, zie 2.5 - Overige klassen en properties.

De eigenschap skos:member  van de skos:Collection  wordt "geserialiseerd" in de XML-waardelijst doordat de aangewezen concepten en/of subcollecties als kind-element van <collectie>  wordt opgenomen. Een <collectie>  bevat een serie van <waarde> -elementen en/of <collectie> -elementen.  

Het voorbeeld hieronder laat het gebruik van <collectie>  zien voor de PLOOI-specifieke collectie "parlementair document".

collectiegebaseerde waardelijst

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<waardelijst xmlns="https://standaarden.overheid.nl/tooi/xmlwaardelijst/">
 <naam>...</naam>
 <metadata>
  <uitspraak>
   <predicaat>http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type</predicaat>
   <object>https://identifier.overheid.nl/tooi/def/wl/CollectiegebaseerdeConceptwaardelijst</object>
  </uitspraak> 
  ... 
 </metadata>
 <collectie xmlns="https://standaarden.overheid.nl/tooi/xmlwaardelijst/">
  <collectiecode>https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/kern/skosCollection_c9747bf6</collectiecode>
  <label>parlementair document</label>
  <expandeert>https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/kern/c_1986dbe5</expandeert>
  <collectie>
   <collectiecode>https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/kern/skosCollection_b41918c8</collectiecode>
   <label>Kamervraag</label>
   <expandeert>https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/kern/c_dc6ba2eb</expandeert>
   <waarde>
    <code>https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/kern/c_03c52ba0</code>
    <label>Kamervraag zonder antwoord</label>
   </waarde>
   <waarde>
    <code>https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/kern/c_6d494ab6</code>
    <label>Kamervraag met antwoord</label>
   </waarde>
  </collectie>
  <waarde>
   <code>https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/kern/c_056a75e1</code>
   <label>Kamerstuk</label>
  </waarde>
  <waarde>
   <code>https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/kern/c_a17ef403</code>
   <label>Handelingen</label>
  </waarde>
  ...
 </collectie>
 <waarde>...</waarde>
</waardelijst>

Referentie per element

In de referentiedocumentatie wordt net zoals op Tardis de namespace-binding xmlns:tooiwl = https://standaarden.overheid.nl/tooi/xmlwaardelijst/ gebruikt.

Element tooiwl:waardelijst

Definitie root-element van de XML-waardelijst
Diagram  
Kinderen tooiwl:collectie, tooiwl:metadata, tooiwl:naam, tooiwl:waarde

Element tooiwl:naam

Definitie de naam van de waardelijst
Diagram

Type xs:string
Details Dit element wordt gevuld met de waarde van tooiont:titel  van de waardelijst in TOOI, zie 2.4 - De Waardelijstontologie.
Gebruikt door
tooiwl:waardelijst

Element tooiwl:metadata

Definitie de metadata van de waardelijst zelf
Diagram
Gebruikt door tooiwl:waardelijst
Kinderen tooiwl:uitspraak

Element tooiwl:uitspraak

Definitie de gegevens van de resource, beschreven als predicaat met een object
Diagram
Gebruikt door tooiwl:metadata, tooiwl:versie, tooiwl:waarde
Kinderen tooiwl:object, tooiwl:predicaat

Element tooiwl:predicaat

Definitie het predicaat van de uitspraak
Diagram
Type tooiwl:tooi-uri
Gebruikt door tooiwl:uitspraak

Element tooiwl:object

Definitie het object van het predicaat van de uitspraak
Diagram
Type xs:string
Gebruikt door tooiwl:uitspraak

Element tooiwl:waarde

Definitie de serialisatie van een concept of registerwaarde uit TOOI
Diagram
Gebruikt door tooiwl:collectie, tooiwl:waarde, tooiwl:waardelijst
Kinderen tooiwl:code, tooiwl:label, tooiwl:uitspraak, tooiwl:versie, tooiwl:waarde

Element tooiwl:code

Definitie de TOOI-URI van de waarde
Diagram
Type tooiwl:tooi-uri
Gebruikt door tooiwl:waarde

Element tooiwl:label

Definitie de serialisatie van rdf:label
Diagram
Type xs:string
Gebruikt door tooiwl:collectie, tooiwl:versie, tooiwl:waarde

Element tooiwl:versie

Definitie serialisatie van een historische versie van een organisatie
Diagram
Gebruikt door tooiwl:waarde
Kinderen tooiwl:label**,** tooiwl:uitspraak**,** tooiwl:versiecode

Element tooiwl:versiecode

Definitie De TOOI-URI van de historische versie
Diagram
Type tooiwl:tooi-uri
Gebruikt door tooiwl:versie

Element tooiwl:collectie

Definitie De serialisatie van een skos:Collection in een collectiegebaseerde waardelijst
Diagram
Gebruikt door tooiwl:collectie, tooiwl:waardelijst
Kinderen tooiwl:collectie, tooiwl:collectiecode, tooiwl:expandeert, tooiwl:label, tooiwl:waarde

Element tooiwl:collectiecode

Definitie De TOOI-URI van de skos:Collection
Diagram
Type tooiwl:tooi-uri
Gebruikt door tooiwl:collectie

Element tooiwl:expandeert

Definitie Het concept waarmee de collectie correspondeert
Diagram
Type tooiwl:tooi-uri
Gebruikt door tooiwl:collectie

Simple Type tooiwl:tooi-uri

Definitie datatype voor TOOI-URIs
Diagram
Type xs:anyURI
Gebruikt door tooiwl:code, tooiwl:collectiecode, tooiwl:expandeert, tooiwl:predicaat, tooiwl:versiecode