De Waardelijstontologie van TOOI 1.1.2

KOOP Standaard
Vastgestelde versie

Deze versie:
https://standaarden.overheid.nl/tooi/doc/tooi-waardelijstontologie/
Laatst gepubliceerde versie:
https://standaarden.overheid.nl/tooi/doc/tooi-waardelijstontologie/
Redacteur:
TOOI-beheerteam (KOOP)
Auteur:
Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties (KOOP)

Status van dit document

Dit is de definitieve versie van dit document. Wijzigingen naar aanleiding van consultaties zijn doorgevoerd.

Samenvatting

Het doel van TOOI is het definiëren van een gemeenschappelijke taal waarmee data en metadata uitgedrukt kunnen worden, zodat overheidsinformatie beter vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar wordt. De waardelijstontologie definieert resources die specifiek betrekking hebben op TOOI-waardelijsten. Deze resources worden alleen gebruikt in de (RDF-varianten van) de waardelijsten, en in de definities van waardelijsten.

De familie van TOOI-documenten

Dit document maakt deel uit van de familie van TOOI-documenten die gepubliceerd wordt op standaarden.overheid.nl/tooi.

Bovenstaande documenten vormen samen de normatieve specificatie van de TOOI-standaard. De TOOI-standaard wordt beheerd zoals beschreven in het niet-normatieve TOOI-beheerplan.

Feedback is welkom

Indien u vragen heeft, of op- of aanmerkingen wilt maken op dit document, dan vindt u hier hoe u dat publiekelijk of anoniem kunt doen.

Alle commentaar is welkom.

1. De waardelijstontologie

1.1 Inleiding

De waardelijstontologie definieert resources die specifiek betrekking hebben op waardelijsten. Deze resources worden alleen gebruikt in de (RDF-varianten van) de waardelijsten, en in de definities van waardelijsten. Daarbij gaat het onder meer om klassen die staan voor de verschillende subtypen van waardelijsten die TOOI onderscheidt, zoals conceptwaardelijsten en registerwaardelijsten. Ook worden diverse properties gedefinieerd die specifiek zijn voor waardelijsten. 

De waardelijstontologie includeert SHACL met owl:imports. Alle klassen zijn gedefinieerd als instantie van rdfs:Class en tevens van sh:NodeShape. Daarmee krijgen deze resources zowel een semantische als een syntactische karakerisering. In de hoedanigheid van sh:NodeShape hebben ze een aantal property-shapes die aangeven welke cardinaliteit een property heeft. Dit wordt gebruikt om een modelgedreven formulier te kunnen genereren ten behoeve van het waardelijstgeneratieproces.

1.2 Waardelijst, Registerwaardelijst, Conceptwaardelijst

Binnen TOOI wordt onder een waardelijst een selectie van informatie in het kennismodel verstaan die een applicatiespecifiek doel dient, in de vorm van een (geserialiseerde) RDF-graaf, een XML-document, en eventueel nog in andere formats. Meer in het bijzonder is een waardelijst een  selectie van feiten over een selectie van resources. Een voorbeeld is een waardelijst met gemeenten die bestaan op een bepaalde datum. Deze beschrijft de betreffende resources — namelijk gemeenten zoals geïdentificeerd met een TOOI-URI — in termen van hun officiële namen en enige andere eigenschappen. Waardelijsten zijn toepassingspecifiek en worden gegenereerd uit gegevensverzamelingen die niet toepassingspecifiek zijn. Deze gegevensverzamelingen zijn per definitie RDF-grafen die deel uitmaken van het TOOI-kennismodel.

TOOI onderscheidt verschillende soorten waardelijsten, elk met eigen kenmerken. Het meest prominente onderscheid is tussen registerwaardelijsten en conceptwaardelijsten. Een registerwaardelijst beschrijft resources van het specifieke type dat in het betreffende register de focus heeft. Voor het provincieregister zijn dat bijvoorbeeld provincies. Een conceptwaardelijst beschrijft resources van het type skos:Concept en vormt een selectie van uitspraken (weergegeven als RDF-triples) zoals deze zijn vastgelegd in de TOOI-thesauri.

Een voorbeeld: De volgende uitspraken worden beheerd in het provincieregister.

 provincie:pv26 a tooiont:Provincie;
     rdfs:label "provincie Utrecht";
     tooiont:officieleNaamExclSoort "Utrecht";
     tooiont:officieleNaamInclSoort "provincie Utrecht";
     tooiont:officieleNaamSorteer "Utrecht";
     tooiont:organisatiecode "pv26";
     tooiont:organisatiesoort tooikern:c_358e6463;
     tooiont:owmsId "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Utrecht_(provincie)"^^xsd:anyURI;
     tooiont:provinciecode "26";
     tooiont:voorkeursnaamExclSoort "Utrecht";
     tooiont:voorkeursnaamInclSoort "provincie Utrecht";
     tooiont:voorkeursnaamSorteer "Utrecht" 
 .

Deze uitspraken worden gekopieerd in de waardelijst <https://identifier.overheid.nl/tooi/set/provincie_peildatum/1> en in andere waardelijsten die afgeleid worden uit dat register.

Waardelijsten zijn instanties van tooiwl:Waardelijst, een subklasse van tooiont:Informatieobject.

1.3 Historie, Zichtdatum, Peildatum

Een waardelijst is een selectie van informatie in het kennismodel, en het kennismodel verandert in de tijd. Nieuwe feiten worden aan het kennismodel toegevoegd, andere feiten verdwijnen uit het kennismodel. Als de beheerder van TOOI een waardelijst genereert maakt deze een selectie van de feiten die op dat moment het kennismodel vormen.  Dat moment heet de zichtdatum. De zichtdatum van een waardelijst is dus de datum waarop het kennismodel beschouwd wordt. Het is de datum die op basis van de toestand van het kennismodel op dat moment bepaalt wat in de waardelijst wel en niet opgenomen wordt. In het normale geval zal de zichtdatum gelijk zijn aan het moment dat de waardelijst gegenereerd wordt. Het is ook denkbaar dat op basis van “huishoudelijke” informatie over wie wanneer wat heeft aangepast in het kennismodel, een waardelijst geregenereerd wordt met een zichtdatum in het verleden.

Binnen de TOOI-registers wordt historie bijgehouden. Als een gemeente opgeheven wordt, dan wordt deze gebeurtenis vastgelegd. De informatie over de opgeheven gemeente (wat de naam was, in welke provincie deze lag) blijft beschikbaar. Gebeurtenissen zoals opheffing en oprichting kunnen ook met vooruitwerkende kracht worden vastgelegd. Een register bevat op elk moment dus resources die op dat moment bestaan, niet meer bestaan, of zullen bestaan. Omdat soms alleen resources van belang zijn die op een bepaald moment bestaan, definieert TOOI ook de notie peildatum. De peildatum is een datum waarmee precies die resources geselecteerd worden die, voor zover op de zichtdatum bekend in het kennismodel, op die peildatum bestaan.

De TOOI-thesauri volgen SKOS Simple Knowledge Organization System Reference en hebben derhalve géén model voor wijzigingen en historie. Met andere woorden: in de TOOI-thesauri zelf wordt géén historie bijgehouden. Als je op zeker moment een thesaurus bekijkt, dan bevat deze precies de concepten die op dat moment bestaan. In dat geval is het onderscheid tussen peildatum en zichtdatum subtiel.

Om de begrippen zichtdatum en peildatum uit te drukken zijn de properties tooiont:zichtdatum en tooiont:peildatum gedefinieerd. Deze hebben tooiont:Informatieobject als exclusief domein. Dat betreft dus alle soorten informatieobjecten, hoewel tooiont:peildatum alleen voor bepaalde soorten waardelijsten relevant is.

De volgende paragrafen gaan in meer detail in op respectievelijk registerwaardelijsten en conceptwaardelijsten. WDe begrippen zichtdatum en peildatum worden met voorbeelden nader toegelicht. Ook de relatie met het begrip geldigheid komt aan bod.

1.4 Subklassen van tooiont:Waardelijst

Een waardelijst is een selectie van informatie in het kennismodel die een applicatiespecifiek doel dient, in de vorm van een (geserialiseerde) RDF-graaf, een XML-document, en eventueel nog in andere formats.

1.4.1 Registerwaardelijsten

Een registerwaardelijst is een waardelijst afgeleid uit een register en is een instantie van de klasse tooiwl:RegisterWaardelijst.

Van de registerwaardelijsten bestaan twee varianten: de registerwaardelijst op peildatum en de registerwaardelijst-compleet:

 • tooiwl:RegisterWaardelijstOpPeildatum
 • tooiwl:RegisterWaardelijstCompleet

De waardelijst-compleet beschrijft voor zover op de zichtdatum bekend in het kennismodel alle resources (van het betreffende type) die op de zichtdatum bestaan , alle resources die in het verleden hebben bestaan tot aan de zichtdatum, en alle resources die in de toekomst zullen bestaan, na de zichtdatum.

De waardelijst op peildatum beschrijft (eveneens voor zover op de zichtdatum bekend in het kennismodel) alleen die resources die op de peildatum bestaan. In veel gevallen zal bij een waardelijst op peildatum de zichtdatum gelijk zijn aan de peildatum. Wat regelmatig voorkomt is dat een waardelijst gemeenten op peildatum gepubliceerd wordt, waarbij de peildatum een paar maanden in de toekomst ligt. Voor de waardelijst gemeenten compleet doet alleen de zichtdatum er toe. Een voorbeeld.

Neem de waardelijst gemeenten-compleet gegenereerd op 1 november 2028. Die datum is tevens de zichtdatum voor die waardelijst. Het is toevallig ook de datum waarop de lijst is gepubliceerd. In het gemeenteregister zijn op dat moment al sinds een week of twee een aantal gemeentelijke herindelingen geregistreerd die ingaan op 1 januari 2029 — dus met vooruitwerkende kracht. Zo ook de (uiteraard fictieve) vorming van de gemeente Windhoek. De waardelijst zal dus informatie bevatten over de gemeente Windhoek, inclusief de op het moment van publicatie nog toekomstige datum van oprichting van deze gemeente.  Op 1 maart 2029 wordt een nieuwe waardelijst gemeenten compleet gemaakt en gepubliceerd, dus met zichtdatum 1 maart 2029. Eind februari 2029 is namelijk bekend geworden dat er een gemeentelijke herindeling die per 1 september 2028 is ingegaan, om onverklaarbare redenen niet is geregistreerd in het gemeenteregister. Deze omissie betreffende de oprichting van gemeente Waaiberg is in februari rechtgezet.

Dat betekent dat de waardelijst gemeenten compleet met zichtdatum 1 november 2028 wel informatie bevat over de gemeente Windhoek, maar niet over de gemeente Waaiberg. De waardelijst gemeenten compleet met zichtdatum 1 maart 2029 bevat informatie over beide. Een dergelijk voorbeeld van een registratie met terugwerkende kracht is voor het gemeenteregister nogal vergezocht, maar vergelijkbare gevallen kunnen en zullen voorkomen in bijvoorbeeld het ZBO-register.

De waardelijst op peildatum beschrijft alleen resources die (voor zover op de zichtdatum bekend) op de peildatum bestaan. Resources die wél geregistreerd zijn maar op de peildatum niet meer of nog niet bestaan worden in waardelijsten van dit type dus niet meegenomen. De beheerder publiceert op 1 november 2028 behalve de waardelijst gemeenten compleet ook twee versies van de waardelijst gemeenten op peildatum:

 • Waardelijst gemeenten op peildatum, v1021, met peildatum 1 november 2028. De peildatum is dus gelijk aan de zichtdatum. De waardelijst bevat geen informatie over de gemeente Windhoek, noch over Waaiberg.
 • Waardelijst gemeenten op peildatum, v1022, met peildatum 1 januari 2029. De peildatum ligt ten opzichte van de zichtdatum dus precies twee maanden in de toekomst. De waardelijst bevat informatie over de gemeente Windhoek, inclusief de informatie dat deze gemeente per 1 januari 2029 is opgericht. Omdat op de zichtdatum in het kennismodel nog niets bekend is over de gemeente Waaiberg, bevat de waardelijst over deze gemeente geen informatie.

Er is een sterk verband tussen de begrippen peildatum en geldigheid. Geldigheid krijgt zijn concrete invulling in de context van een specifieke informatiebehoefte, op een specifieke tijd en plaats. Stel, de fictieve gemeente Waaiberg, opgericht per 1 september 2028, is een samenvoeging van een aantal andere gemeenten, onder meer Stormbeek. Wanneer in 2038 een meerderjarige ingezetene van Nederland zijn personalia in moet vullen op een formulier, dan is “Waaiberg” een geldige waarde voor het veld ‘woonplaats’, en “Stormbeek” een geldige waarde voor het veld ‘geboorteplaats’. Andersom niet, uiteraard.

1.4.2 Conceptwaardelijsten

Conceptwaardelijsten beschrijven resources van het type skos:Concept en vormen een selectie van uitspraken (assertions, weergegeven als RDF-triples) zoals deze zijn vastgelegd in de TOOI-thesauri. TOOI onderscheidt twee hoofdsoorten met de bijbehorende subklassen van tooiwl:ConceptWaardelijst:

 • Schemagebaseerd. De selectie van informatie is gebaseerd op een conceptschema: tooiwl:SchemagebaseerdeConceptwaardelijst.
 • Collectiegebaseerd. De selectie is gebaseerd op een conceptcollectie: tooiwl:CollectiegebaseerdeConceptwaardelijst.

Bij een schemagebaseerde waardelijst wordt het gebruikte schema vastgelegd, bij een collectiegebaseerde waardelijst de collectie. Hiervoor zijn de properties tooiwl:schema en tooiwl:collectie gedefinieerd.

Binnen de TOOI-thesauri wordt geen historie vastgelegd. Voor thesauri worden wijzigingen releasematig doorgevoerd. Naast de werkversie van de thesaurus (zonder versieaanduiding in de baseURI) wordt bij elke release een geversioneerde afslag gemaakt (met een versieaanduiding in de baseURI). Zie de nadere toelichting op deze punten in het hoofdstuk over thesauri. Dat betekent dat bij een conceptwaardelijst de zichtdatum vastgelegd wordt — in de praktijk is dat de datum van genereren — en geen peildatum.

1.5 Klassen en properties

Elke waardelijst die gegenereerd wordt heeft een aantal metadatawaarden die constant blijven over alle versies van die waardelijst. Daarnaast heeft een versie van een waardelijst metadatawaarden die specifiek zijn voor die versie.

De RDF-variant van een waardelijst heeft de volgende ontologie-annotaties (metadata). Het subject van deze properties is de graphURI. De uitspraken zeggen dus iets over de RDF-graaf. Er is daarom geen waarde opgenomen voor de property dcterms:format, aangezien deze alleen betrekking heeft op een serialisatie van de graaf. Dezelfde graaf heeft meerdere serialisaties (TTL, XML-RDF, JSON-LD).

1.5.1 Klasse: Waardelijst

URI tooiwl:Waardelijst
Label Waardelijst
Definitie Een selectie van informatie in het TOOI-kennismodel die een pecifiek doel dient, in de vorm van een RDF-graaf, een XML-document, en eventueel nog in andere formats

1.5.2 Property Shape: Waardelijst-bestandsnaam

URI tooiwl:Waardelijst-bestandsnaam
Subjectklasse tooiwl:Waardelijst
Property tooiwl:bestandsnaam
Label Bestandsnaam
Definitie De naam die wordt gebruikt om de graphURI en de bijbehorende bestandsnaam van een waardelijst te genereren
Bereik xsd:string
Kardinaliteit 1..1
Toelichting De waarde van deze property hoort niet voor te komen in de metadata van een waardelijst

1.5.3 Property Shape: Waardelijst-derivedFrom

URI tooiwl:Waardelijst-derivedFrom
Subjectklasse tooiwl:Waardelijst
Property pav:derivedFrom
Definitie De brongraaf (thesaurus, register) waaruit de waardelijst gegenereerd is
Bereik IRI
Kardinaliteit 1..1

1.5.4 Property Shape: Waardelijst-description

URI tooiwl:Waardelijst-description
Subjectklasse tooiwl:Waardelijst
Property dcterms:description
Definitie Een tekstuele beschrijving van de waardelijst
Bereik xsd:string
Kardinaliteit 1..1

1.5.5 Property Shape: Waardelijst-publicatiedatum

URI tooiwl:Waardelijst-publicatiedatum
Subjectklasse tooiwl:Waardelijst
Property tooiont:publicatiedatum
Definitie Datum van publicatie
Bereik xsd:date
Kardinaliteit 1..1

1.5.6 Property Shape: Waardelijst-repository

URI tooiwl:Waardelijst-repository
Subjectklasse tooiwl:Waardelijst
Property tooiwl:repository
Label Repository
Definitie De repository (graph database) die de brondata levert voor de waardelijst
Bereik xsd:string
Kardinaliteit 1..1

1.5.7 Property Shape: Waardelijst-titel

URI tooiwl:Waardelijst-titel
Subjectklasse tooiwl:Waardelijst
Property tooiont:titel
Definitie De titel van het informatieobject
Bereik xsd:string
Kardinaliteit 1..1

1.5.8 Property Shape: Waardelijst-verantwoordelijke

URI tooiwl:Waardelijst-verantwoordelijke
Subjectklasse tooiwl:Waardelijst
Property tooiont:verantwoordelijke
Definitie Overheidsorganisatie die de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud van de waardelijst
Bereik tooiont:Ministerie
Kardinaliteit 1..1

1.5.9 Property Shape: Waardelijst-versionInfo

URI tooiwl:Waardelijst-versionInfo
Subjectklasse tooiwl:Waardelijst
Property owl:versionInfo
Definitie Tekstuele informatie over de versie van de waardelijst
Bereik xsd:string
Kardinaliteit 0..1

1.5.10 Property Shape: Waardelijst-volgnummer

URI tooiwl:Waardelijst-volgnummer
Subjectklasse tooiwl:Waardelijst
Property tooiwl:volgnummer
Label Volgnummer
Definitie Het nummer van de versie van de waardelijst
Bereik xsd:integer
Kardinaliteit 1..1
Toelichting Dit is altijd een integer, zonder punten of andere scheidingstekens

1.5.11 Klasse: Conceptwaardelijst

URI tooiwl:Conceptwaardelijst
Label Conceptwaardelijst
Definitie Een waardelijst die afgeleid is van een thesaurus en dus concepten beschrijft
Subklasse van tooiwl:Waardelijst

1.5.12 Property Shape: Conceptwaardelijst-afgeleidVanVersie

URI tooiwl:Conceptwaardelijst-afgeleidVanVersie
Subjectklasse tooiwl:Conceptwaardelijst
Property tooiwl:afgeleidVanVersie
Label Afgeleid van versie
Definitie De baseURI van de geversioneerde afslag van de thesaurus, dus de pav:currentVersion van de werkversie waar de waardelijst van af is geleid
Bereik IRI
Kardinaliteit 0..1

1.5.13 Property Shape: Conceptwaardelijst-bronversie

URI tooiwl:Conceptwaardelijst-bronversie
Subjectklasse tooiwl:Conceptwaardelijst
Property tooiwl:bronversie
Label Bronversie
Definitie Het versienummer van de thesaurus waar de waardelijst van is afgeleid
Bereik xsd:string
Kardinaliteit 0..1

1.5.14 Klasse: Collectiegebaseerde conceptwaardelijst

URI tooiwl:CollectiegebaseerdeConceptwaardelijst
Label Collectiegebaseerde conceptwaardelijst
Definitie Een conceptwaardelijst waarvan de concepten geselecteerd zijn op basis van een collectie
Subklasse van tooiwl:Conceptwaardelijst

1.5.15 Property Shape: CollectiegebaseerdeConceptwaardelijst-collectie

URI tooiwl:CollectiegebaseerdeConceptwaardelijst-collectie
Subjectklasse tooiwl:CollectiegebaseerdeConceptwaardelijst
Property tooiwl:collectie
Label Collectie
Definitie De instantie van skos:Collection op basis waarvan de informatie in de waardelijst is geselecteerd
Bereik skos:Collection
Kardinaliteit 1..1

1.5.16 Klasse: Schemagebaseerde conceptwaardelijst

URI tooiwl:SchemagebaseerdeConceptwaardelijst
Label Schemagebaseerde conceptwaardelijst
Definitie Een conceptwaardelijst waarvan de concepten geselecteerd zijn op basis van een schema
Subklasse van tooiwl:Conceptwaardelijst

1.5.17 Property Shape: SchemagebaseerdeConceptwaardelijst-schema

URI tooiwl:SchemagebaseerdeConceptwaardelijst-schema
Subjectklasse tooiwl:SchemagebaseerdeConceptwaardelijst
Property tooiwl:schema
Label Conceptschema
Definitie Het conceptschema op basis waarvan de informatie in de conceptwaardelijst geselecteerd is
Bereik skos:Conceptscheme
Kardinaliteit 1..1

1.5.18 Klasse: Registerwaardelijst

URI tooiwl:Registerwaardelijst
Label Registerwaardelijst
Definitie Een waardelijst afgeleid uit een register
Subklasse van tooiwl:Waardelijst

1.5.19 Klasse: Registerwaardelijst compleet

URI tooiwl:RegisterwaardelijstCompleet
Label Registerwaardelijst compleet
Definitie Een registerwaardelijst beschrijft voor zover op de zichtdatum bekend in het kennismodel alle resources (van het betreffende type) die op de zichtdatum bestaan , alle resources die in het verleden hebben bestaan tot aan de zichtdatum, en alle resources die in de toekomst zullen bestaan, na de zichtdatum
Subklasse van tooiwl:Registerwaardelijst

1.5.20 Klasse: Registerwaardelijst op peildatum

URI tooiwl:RegisterwaardelijstOpPeildatum
Label Registerwaardelijst op peildatum
Definitie Een registerwaardelijst die alleen die resources beschrijft die op de peildatum bestaan
Subklasse van tooiwl:Registerwaardelijst

1.5.21 Property Shape: RegisterwaardelijstOpPeildatum-peildatum

URI tooiwl:RegisterwaardelijstOpPeildatum-peildatum
Subjectklasse tooiwl:RegisterwaardelijstOpPeildatum
Property tooiont:peildatum
Definitie De datum waarmee informatie over resources geselecteerd wordt die, voor zover op de zichtdatum bekend, op die datum bestaan.
Bereik xsd:date
Kardinaliteit 1..1

1.6 Voorbeelden

Bij het genereren van een nieuwe versie van een waardelijst worden steeds twee varianten aangemaakt: RDF en XML. De RDF-variant wordt bovendien uitgeleverd in drie serialisatieformats: TTL, RDF-XML en JSON-LD. De (ongeserialiseerde) RDF-variant geldt hierbij als de basisvariant waar de XML-variant van afgeleid is. Dit wordt geïllustreerd in het volgende fragment van de waardelijst provincies op peildatum met zichtdatum en peildatum 1 maart 2029 in het format TTL. De metadata van waardelijst zien er dan uit als volgt:

  # baseURI: https://identifier.overheid.nl/tooi/set/provincie_peildatum/115

  <https://identifier.overheid.nl/tooi/set/provincie_peildatum/115>
      a owl:Ontology, tooiwl:RegisterwaardelijstOpPeildatum ;
      ##
      ## vaste metadata (gekopieerd uit de waardelijstdefinitie)
      ##
      pav:derivedFrom <https://identifier.overheid.nl/tooi/id/provincie> ;
      tooiont:verantwoordelijke ministerie:mnre1034 ; 
      tooiont:titel "Waardelijst provincies op peildatum" ;
      dcterms:description "Beschrijft alle provincies die bestaan op de peildatum" ;
      ##
      ## overige metadata, toegevoegd tijdens generatie door redacteur of systeem
      ##
      owl:versionInfo "Op verzoek van diverse afnemers, vanwege de bijzondere datum" ;
      tooiont:peildatum "2029-02-28"^^xsd:date ;
      tooiont:zichtdatum "2029-03-01"^^xsd:date ;
      tooiwl:volgnummer 115 ;
      tooiont:publicatiedatum "2029-03-01"^^xsd:date ;
      prov:generatedAtTime "2029-02-28T14:31:52.21Z"^^xsd:dateTime ;
  .

  provincie:pv20
      a tooiont:Provincie ;
      rdfs:label "provincie Groningen" ;
      tooiont:officieleNaamExclSoort "Groningen" ;
      tooiont:officieleNaamInclSoort "provincie Groningen" ;
      ## ... meer data hier
  .

Een voorbeeld van een conceptwaardelijst:

  # baseURI: https://identifier.overheid.nl/tooi/set/plooi_documentsoorten/115

  <https://identifier.overheid.nl/tooi/set/plooi_documentsoorten/115>
  a owl:Ontology, tooiwl:CollectiegebaseerdeConceptwaardelijst ;
  ##
  ## vaste metadata (gekopieerd uit de waardelijstdefinitie)
  ##
  pav:derivedFrom <https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/kern> ;
  tooiwl:collectie <https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/kern/skosCollection_0748250c> ;
  tooiont:verantwoordelijke ministerie:mnre1034 ; 
  tooiont:titel "Waardelijst documentsoorten t.b.v. aanlevering Plooi" ;
  dcterms:description "Beschrijft de documentsoorten t.b.v. aanlevering Plooi" ;
  ##
  ## overige metadata, toegevoegd tijdens generatie door redacteur of systeem
  ##
  owl:versionInfo "Nieuw concept toegevoegd aan collectie" ;
  tooiwl:volgnummer 115 ;
  tooiont:publicatiedatum "2029-03-01"^^xsd:date ;
  prov:generatedAtTime "2029-02-28T14:31:52.21Z"^^xsd:dateTime ;
  tooiwl:afgeleidVanVersie <https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/kern_1.3>
  .
  <https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/kern/skosCollection_0748250c> 
  a skos:Collection ;
  ## ... meer data hier
  .

1.7 Waardelijstdefinities

Bij het genereren van een waardelijst wordt gebruik gemaakt van een waardelijstdefinitie: een instantie van de klasse tooiont:Waardelijstdefinitie. Bij deze waardelijstdefinitie is informatie vastgelegd om metadatawaarden te genereren, maar ook om de selectie van data aan te sturen. De definities ondersteunen de beheerprocessen en worden niet gepubliceerd. 

Elke waardelijst die gegenereerd wordt heeft een aantal metadatawaarden die constant blijven over alle versies. Deze worden vastgelegd in de waardelijstdefinitie voor de betreffende waardelijst. Deze waardelijstdefinitie is een instantie van zowel één van de waardelijstsoorten als van tooiont:Waardelijstdefinitie. Daarom is het onnodig aparte propertyshapes voor waardelijstdefinities te definiëren.

De graphURI van de te genereren waardelijst wordt gevormd door de waarde van de property tooiwl:bestandsnaam in de waardelijstdefinitie vooraf te laten gaat door https://identifier.overheid.nl/tooi/set/ en te concateneren met “/” en een volgnummer, bijvoorbeeld <https://identifier.overheid.nl/tooi/set/provincie_peildatum/115>.

Een waardelijstdefinitie heeft waarden voor de volgende properties:

Property Gebruikt bij de definitie van
pav:derivedFrom Alle typen waardelijsten
tooiont:verantwoordelijke Alle typen waardelijsten
tooiont:titel Alle typen waardelijsten
dcterms:description Alle typen waardelijsten
tooiwl:repository Alle typen waardelijsten
tooiwl:bestandsnaam Alle typen waardelijsten
tooiwl:collectie Collectiegebaseerde conceptwaardelijsten
tooiwl:schema Schemagebaseerde conceptwaardelijsten

A. Referenties

A.1 Informatieve referenties

[skos-reference]
SKOS Simple Knowledge Organization System Reference. Alistair Miles; Sean Bechhofer. W3C. 18 August 2009. W3C Recommendation. URL: https://www.w3.org/TR/skos-reference/
KOOP Standaard - Vastgestelde versie