StandaardenOverheid.nl

Veelgestelde vragen

OWMS staat op de 'pas toe of leg uit'-lijst met open standaarden van het Forum Standaardisatie. Het Forum stelt hierover:
"Overheden en semi-overheden zijn verplicht de open standaarden, die op delijst met 'pas toe of leg uit'-standaarden staan, bij aanschaf of (ver)bouw vanICT-systemen/-diensten te eisen ('pas toe'). Afwijken mag alleen met zwaarwegende redenen en verantwoording hierover moet worden afgelegd in het jaarverslag ('leg uit')."
Als functioneel toepassingsgebied van OWMS is bepaald:"Metadateren van publieke overheidsinformatie op internet". Dat moet worden geinterpreteerd als: indien metadata wordt verstrekt, dan moet deze compliant zijn met OWMS. Het verstrekken van metadata is op zichzelf niet verplicht. Men kan naar eigen inzicht bepalen voor welke informatie het relevant is om metadata te verstrekken.Doorgaans wordt OWMS toegepast in centrale voorzieningen die informatie verzamelen uit decentrale bronnen. Voor zo'n voorziening wordt een toepassingsprofiel geschreven waarin OWMS wordt opgenomen. Voorbeelden van toepassingsprofielen zijn de contentmodellen op deze site.

Met OWMS kun je overheidsinformatie op een duurzame en gestructureerde manier beschrijven. Informatie die volgens OWMS van metadata is voorzien, is beter vindbaar voor zoekmachines en kan met meer gemak in samenhang met andere informatie worden gepresenteerd.

Deze publicatie van OWMS is bedoeld voor:
  • IPM-makers (aangesloten zijn: CVDR, VAC, Vergunningen, Bekendmakingen)
  • Ontwikkelaars en redacteurs van websites voor overheidsorganisaties (Aangesloten is rijksoverheid.nl van Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl, ONS)
  • Zoekdiensten (Aangesloten wordt: de OBZD)

De waardelijsten die e-Overheid voor Burgers hier publiceert zijn bedoeld voor gebruik door alle overheden. Indien uw waardelijst gebruikt wordt door meerdere overheidsorganisaties willen wij graag samen met u kijken naar de mogelijkheid om uw waardelijsten op standaarden.overheid.nl te publiceren.

Het voordeel van publicatie op standaarden.overheid.nl is dat de systematiek va publicatie aansluit bij die van de andere waardelijsten die overheid-breed gebruikt worden.

Ja, graag! OWMS is een open standaard die gebaat is bij uw bijdrage. Neem contact met ons op.
Als u pointers (URI's) gebruikt als waarde, of als u (in XML) de eigenschap overheid:authority in het OWMS-kernelement plaatst, dan worden deze niet begrepen door OWMS 3.5 applicaties.
Ja. OWMS 3.5 blijft voorlopig ondersteund.
Voor OWMS 4.0 en hoger is een XML-schemadefinitie opgesteld dat het mogelijk maakt om OWMS op te nemen in een bestaand XML-schema. Tot OWMS 3.5 was het nodig om de OWMS schemadefinitie als uitgangspunt te nemen en daarbinnen functionaliteit voor een eigen applicatie op te nemen. Een beschrijving van hoe OWMS-inside werkt is in ontwikkeling.
Ja. De conventie voor het gebruik van hoofdletters is als volgt: (Eigen-)namen worden met hoofdletter geschreven. Andere waarden met kleine letters. Afkortingen van namen zijn doorgaans in hoofdletters. Rationale: Er staan alleen hoofdletters waar dat altijd moet (namen en afkortingen).
Voor OWMS 4.0 is de structuur van de XML bestanden van de waardelijsten gewijzigd. In het formaat voor OWMS 4.0 kan nu, naast de gebruikelijke labels, ook gebruik gemaakt worden van pointers naar concepten uit de OMWS ontologie. Inhoudelijk zijn de labels van de nieuwe waardelijsten gelijk aan de oude waardenlijsten. Voor partijen die nu nog gebruik maken van de oude waardelijsten en hun systemen niet gemakkelijk kunnen aanpassen worden de oude waardelijsten van OWMS 3.5 voorlopig nog wel onderhouden en gepubliceerd. Deze zijn echter niet meer direct toegankelijk via HTML links op standaarden.overheid.nl. We willen namelijk voorkomen dat nieuwe implementaties toch weer de oude waardelijsten zouden gaan gebruiken.

Contact