Implementatieondersteuning

Opleiding

Er is nog geen ervaring met het toepassen van TOOI buiten KOOP. Als partijen buiten KOOP daarin geïnteresseerd zijn zullen we bepalen welke ondersteuning we kunnen leveren en of opleiding of instructies nodig zijn. Voorlopig wordt eerst ervaring met TOOI opgedaan op KOOP-interne toepassingen.

Pilots

TOOI zal geleidelijk worden ingevoerd in de keten voor officiële elektronische publicaties (OEP-keten), die bestaat uit verschillende aanlevermodules voor officiële bekendmakingen, opslag van de publicaties, het raadpleegsysteem, de collecties met geconsolideerde regelgeving en de attenderingsdiensten.

Ook in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en het Platform Open OverheidsInformatie (PLOOI) worden TOOI-waardelijsten en de TOOI-ontologie toegepast.

Bevindingen uit deze implementaties kunnen leiden tot wijzigingsverzoeken en nieuwe versies van TOOI.

Helpdesk

De TOOI-specificatie en -documentatie is te vinden op standaarden.overheid.nl/tooi. Veel gestelde vragen zullen ook daar beantwoord worden. Wie toch nog vragen heeft over TOOI kan deze stellen aan de TOOI-redactie via tooi@koop.overheid.nl.

Moduleontwikkeling

Er is geen intentie om vanuit de beheerorganisatie van KOOP ontwikkeling te stimuleren van softwaremodules die TOOI implementeren. Naar verwachting zullen leveranciers van software waarmee overheidsinformatie (actief) openbaar gemaakt wordt deze aanpassen op aanlevering aan PLOOI en Officiële Elektronische Bekendmaking waar TOOI zal worden gevraagd.

Validatie & certificatie

TOOI is een semantische standaard en schrijft geen serialisatie voor. TOOI voorziet niet in een generieke validator. De PLOOI-API heeft wel een validator.