Veelgestelde vragen over TOOI

Zijn er al toepassingen van TOOI?

Momenteel wordt TOOI bij KOOP gebruikt in:

  • STOP standaard en publicaties op basis van STOP in het DSO;
  • PLOOI;
  • Kamerstukkenmodule.

De bedoeling is om TOOI URI's ook in de keten voor officiële publicaties op te gaan nemen.

Hoe verhoudt TOOI zich tot andere (informatie-)standaarden?

TOOI voorziet in metadata en referentiegegevens (overheidsorganisaties en thesaurustermen) voor officiële publicaties. Er zijn dagelijks een grote hoeveelheid publicaties die door KOOP worden gepubliceerd dan wel beschikbaar gesteld ter referentie (in het geval van PLOOI). Hierin verschilt TOOI ten opzichte van een aantal andere standaarden die we hier noemen.

MDTO

Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie (MDTO) is een norm voor het vastleggen en uitwisselen van eenduidige metagegevens om de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie mogelijk te maken.

MDTO is een standaard voor het uitwisselen van gegevens voor archivering. Het bevat een technische toepassing van de uitwisseling. Hier zegt TOOI niets over. Andersom mist MDTO referentiegegevens en is het metadatamodel van MDTO niet expliciet toegepsitst op officiële publicaties.

DCAT

Uitwisselingsstandaard voor datasets. KOOP heeft voor de publicatie van datasets op data.overheid.nl een toepassing op DCAT ontwikkeld. Hierin worden referentiegegevens gebruikt uit OWMS, de voorloper van TOOI. Op termijn zal dit referentiegegevens van TOOI gaan bevatten. Binnen TOOI worden enkele relevante modelleringen uit DCAT hergebruikt.

Hoe verhoudt TOOI zich tot PLOOI?

In de aanleveringen aan PLOOI worden TOOI waardelijsten gebruikt om de PLOOI-documenten data eenduidige metadata en referentiegegevens te voorzien.

Het TOOI model bevat meer dan alleen modellering voor PLOOI. Zo zijn er bijvoorbeeld ook metadata en referentiegegevens voor het publiceren van omgevingsdocumenten (zie STOP). Een groot deel van de gegevens die overheidspublicaties nodig hebben om vindbaar te maken komt met elkaar overeen. Dit is overkoepelend gemodelleerd in TOOI om te voorzien in een eenduidige betekenis bij de metadata van de verschillende collecties, zodat deze in samenhang kunnen worden ontsloten en aangeboden.

Waarom is TOOI half Nederlands, half Engels?

Dat is niet het geval. TOOI voorziet voor alle klassen, eigenschappen en begrippen in Nederlandse labels. Als er klassen, eigenschappen of begrippen reeds elders gespecificeerd zijn (in zogenaamde upper ontologies) op een voor TOOI bruikbare manier, dan worden deze specificaties gevolgd en maken we dus ook gebruik van de URIs die in de upper ontologies voor de betreffende resources gemunt zijn. Daar zijn meestal Engelstalige termen gebruikt, zoals dcterms:creator. Voor TOOI is soms behoefte aan semantiek die niet in een reeds bestaande ontologie of thesaurus gespecificeerd is. Dat is met name het geval bij zaken die specifiek zijn voor Nederlandse overheid en wet- en regelgeving. In die gevallen heeft TOOI zijn eigen specificatie. Bijvoorbeeld tooiont:Gemeente.

Is het verplicht om TOOI te gebruiken?

Nee. TOOI staat (nog) niet op de Pas-toe-of-leg-uit-lijst van het Forum Standaardisatie. Wel is het de bedoeling om de standaard aan te melden voor plaatsing op de lijst.

Wat is het functioneel toepassingsgebied van TOOI?

De specificaties van TOOI zijn bedoeld voor toepassing in de context van officiële overheidsinformatie die Nederlandse overheidsorganisaties online publiceren en is gericht op de semantiek die zorgt voor samenhang en vindbaarheid van informatie uit verschillende collecties. Informatie over record management (zoals in MDTO)

Wie bepaalt wat er in TOOI zit?

De wijzigingsprocedures voor TOOI staan beschreven in het beheerplan.