StandaardenOverheid.nl

Standaard Officiële Publicaties

De STandaard Officiële Publicaties (STOP) is een standaard die officiële publicaties beschrijft. Dat zijn in principe alle publicaties die op www.officielebekendmakingen.nl verschijnen. Meer informatie over STOP is te vinden op de site van KOOP.

De huidige versie van STOP ondersteunt een deel van de publicatiesoorten, namelijk:

  • bekendmaking van een besluit van algemene strekking
  • kennisgeving en publicatie van een ontwerp van een besluit van algemene strekking

STOP beschrijft ook bepaalde informatie die direct volgt uit de officiële publicaties:

  • Geconsolideerde regelgeving (uit bekendgemaakte besluiten)
  • Proefconsolidaties van regelgeving (uit ontwerpbesluiten of nog niet in werking getreden besluiten)

STOP wordt gebruikt door de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (LVBB).

De uitgebreide en normatieve documentatie van STOP is gepubliceerd op https://koop.gitlab.io/STOP/standaard/index.html.

IMOP

Het Informatiemodel Officiële Publicaties (IMOP) is onderdeel van STOP en geeft een overzicht van de informatie die een rol speelt voor officiële publicaties en een aantal van de bronnen die gepubliceerd worden. Daarnaast beschrijft het publicaties en serviceproducten die uit de bronnen en publicaties afgeleid kunnen worden. Het doel van het informatiemodel is het geven van inzicht in de betekenis van de informatie en de onderlinge samenhang. 

De uitgebreide documentatie van IMOP is gepubliceerd op het onderdeel "Informatiemodel Officiële Publicaties" op de documentatiesite van STOP.

IMOP is geïmplementeerd in XML middels XML-schema's (XSDs); deze zijn gedocumenteerd op de documentatiesite van STOP.

Contact