STOP

De STandaard Officiële Publicaties (STOP) is de standaard die het mogelijk maakt om officiële publicaties en consolideerbare regelgeving van gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries op een gestructureerde manier aan te leveren. De omgevingswet, die in 2024 in werking treedt, is de aanleiding voor deze nieuwe uitwisselingsstandaard.

STOP en de Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet moet zorgen voor:

  1. Een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving;
  2. Een samenhangende aanpak van de leefomgeving en ruimte voor lokaal maatwerk;
  3. Betere en snellere besluitvorming;
  4. Laagdrempelige participatie door burgers en ondernemers zo goed mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving.

Om dit mogelijk te maken wordt binnen het programma Omgevingswet het z.g.n. Digitaal Stelsel Omgevingswet ontwikkeld. Dit wordt ook wel afgekort als DSO. Wanneer de Omgevingswet in werking treedt moeten overheden hun omgevingspublicaties gaan aanleveren aan het DSO, zodat digitale informatie over de leefomgeving op één plek is te vinden: in het Omgevingsloket. Zo kan iedereen snel zien wat wel mag en wat niet volgens de Omgevingswet.

Het ontsluiten van omgevingsdocumenten in het DSO is alleen mogelijk als de omgevingsdocumenten op een eenduidige wijze worden uitgewisseld. Daarom worden er eisen gesteld aan de uit te wisselen regelgevingsinformatie. STOP geeft hier invulling aan. Zo maakt STOP het bijvoorbeeld mogelijk om geografische informatie op te nemen. Hiermee kan het gebied waarin de wet– en regelgeving geldig is zichtbaar worden gemaakt in het DSO. Ook kunnen met STOP wijzigingen van wet- en regelgeving geautomatiseerd worden aangeleverd en geautomatiseerd worden verwerkt.

Uitgebreide informatie over de Omgevingswet is te vinden op Aan de Slag met de Omgevingswet en het Informatiepunt Leefomgeving.

Scope van STOP

De huidige versie van STOP ondersteunt een deel van de publicatiesoorten, namelijk:

  • bekendmaking van een besluit van algemene strekking
  • kennisgeving en publicatie van een ontwerp van een besluit van algemene strekking

STOP beschrijft ook bepaalde informatie die direct volgt uit de officiële publicaties:

  • Geconsolideerde regelgeving (uit bekendgemaakte besluiten)
  • Proefconsolidaties van regelgeving (uit ontwerpbesluiten of nog niet in werking getreden besluiten)

Documentatie

IMOP

Het Informatiemodel Officiële Publicaties (IMOP) is onderdeel van STOP en geeft een overzicht van de informatie die een rol speelt voor officiële publicaties en een aantal van de bronnen die gepubliceerd worden. Daarnaast beschrijft het publicaties en serviceproducten, zoals geconsolideerde regelgeving, die uit de bronnen en publicaties afgeleid kunnen worden. Het doel van het informatiemodel is het geven van inzicht in de betekenis van de informatie en de onderlinge samenhang.

De uitgebreide documentatie van IMOP is gepubliceerd op het onderdeel "Informatiemodel Officiële Publicaties" op de documentatiesite van STOP.

IMOP is geïmplementeerd in XML middels XML-schema's (XSDs); deze zijn gedocumenteerd op de documentatiesite van STOP.

LVBB

STOP is geïmplementeerd in de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen.

De rol van KOOP

KOOP is actief betrokken bij het DSO en is verantwoordelijk voor zowel de uitwisselingsstandaard STOP als voor de LVBB.