StandaardenOverheid.nl

OWMS

De Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) is de metadatastandaard voor informatie van de Nederlandse overheid op internet. De standaard is gebaseerd op de internationale metadatastandaard van het Dublin Core Metadata Initiative (DCMI).

OWMS bestaat uit afspraken over semantiek en syntax van:

 • eigenschappen die overheidsinformatie beschrijven
 • lijsten van waarden die deze eigenschappen kunnen hebben
 • syntax van waarden die deze eigenschappen kunnen hebben

Versies

OWMS heeft een ontwikkeling doorgemaakt. Door toepassing van de standaard ontstaan nieuwe inzichten en behoeften. Voor een standaard zijn stabiliteit en voorspelbaarheid echter onontbeerlijk. Daarom wordt OWMS releasematig onderhouden. In augustus 2008 is versie 3.5 vastgesteld als eerste volwaardige versie. Op dat moment was al bekend dat er nog ontwikkelingen zouden volgen. Met name op het gebied van het gebruik van pointers (URI's) en de metadata eigenschap overheid:authority. Inmiddels is OWMS 4.0 ontwikkeld die deze functionaliteit wel omvat.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 1. De kern is uitgebreid met de eigenschap overheid:authority
 2. Ondersteuning van het gebruik van pointers (URI's)
 3. Publicatie van waardelijsten met URI's volgens Linked Open Data principes.
 4. Schrijfwijze voor XML-RDFa is toegevoegd
 5. Een OWMS-inside variant van de XML-schemadefinitie

Het voorstel voor OWMS 4.0 is op 15 juni 2010 door e-Overheid voor Burgers vastgesteld en gepubliceerd. Op 15 november 2011 is OWMS door het Forum Standaardisatie opgenomen op de pas-toe-of-leg-uit-lijst met open standaarden voor de Nederlandse overheid.

e-Overheid voor Burgers gebruikt vanaf 15 juni 2010 OWMS 4.0 voor alle nieuwe ontwikkelingen en adviseert iedereen om dat ook te doen. OWMS 4.0 is uitontwikkeld en de publicatie is stabiel. OWMS 3.5 blijft uiteraard voorlopig nog wel ondersteund.

 • Huidige versie (juli 2010): OWMS 4.0
 • Overbodige versie (Augustus 2008): OWMS 3.5

Wijzigingen in OWMS 4.0 ten opzichte van de vorige versie: OWMS 3.5

Uitgangspunt voor OWMS 4.0 is dat metadata die conform OWMS 3.5 is opgesteld ook OWMS 4.0-conform is (allow backward compatibility).

OWMS 4.0 bouwt daarom voort op de afspraken van versie 3.5 over:

 1. Een minimale set metadata-elementen voor alle overheidsinformatie (de OWMS-kern). Negen eigenschappen zijn verplicht voor alle overheidsinformatie die volgens OWMS van metadata is voorzien. Die 9 elementen noemen we 'OWMS kern'. Een IPM is alleen OWMS-conform als het deze negen elementen bevat. In OWMS 3.5 waren dat acht elementen. In versie 4.0 wordt het element overheid:authority verplaatst van de mantel naar de OWMS-kern.
 2. Betekenis van eigenschappen (semantiek van de metadata-elementen). Er is op basis van de Dublin Core standaard een uitgebreide set van eigenschappen (metadata-elementen) vastgesteld. In OWMS 4.0 zijn er geen aanpassingen aan de semantiek van de eigenschappen gedaan. Wel is de formulering en de toelichting in een aantal gevallen verbeterd.
 3. Schrijfwijze van eigenschappen (syntax van de metadata-elementen). voor elk element schrijft OWMS voor welke naam gebruikt wordt en hoe een tag eruitziet in HTML. OWMS specificeert ook de XML-syntax voor de elementen. Ten opzichte van OWMS 3.5 is specificatie van een syntax voor XHTML-RDFa toegevoegd.
 4. Schrijfwijze van de bijbehorende waarden (gecontroleerde waardelijsten). OWMS 4.0 biedt een beheer- en publicatieomgeving voor gecontroleerde lijsten met waarden (Vocabulary Encoding Schemes) die bij validatie van de metadata gebruikt kunnen worden. Voor elke waarde uit een waardelijst is volgens de Linked Open Data principes een corresponderende pointer gespecificeerd.
 5. Validatiewijze van de syntax en waardebereik (schema's en validator). OWMS biedt een technisch framework dat als solide basis kan dienen voor validatie van metadata in XML-berichten. In versie 4.0 is er ook een XML-schemadefinitie beschikbaar die het mogelijk maakt om OWMS op te nemen in een bestaande schemadefinitie met een vrije structuur. We noemen dit principe OWMS-inside. Dit maakt OWMS breder toepasbaar. OWMS 4.0 wordt niet langer gespecificeerd in het RelaxNG-formaat.

Niet in versie 4.0

Is OWMS met versie 4.0 uitontwikkeld? Met wat we nu (eind 2010) weten, denken we dat aan het conceptuele model weinig meer zal veranderen. Ook de syntax is vrijwel stabiel. Mocht er echter in het gebruik van OWMS blijken dat er verbeteringen noodzakelijk zijn, dan zullen die worden aangebracht.

De doorontwikkeling zal de komende tijd met name liggen in het verder ontwikkelen van de kennismodellen met concepten die gebruikt worden als metadata-waarden.

Een mogelijke toevoeging is nog het publiceren van een GRDDL specificatie die het in principe mogelijk maakt om de metadata in HTML-pagina's om te zetten naar XML die gevalideerd kan worden.

Contact