Register zbo's compleet

Kenmerken

Identifier
https://identifier.overheid.nl/tooi/set/rwc_zbo_compleet/2
Titel
Register zbo's compleet
Beschrijving
Waardelijst met zelfstandige bestuursorganen (zbo's) die voor zover bekend op de zichtdatum bestaan hebben, bestaan of zullen bestaan.
Versie
2
Versie-info
Toevoegen van TOOI-kern verwijzing bij Nederlandse Emissieautoriteit
Verantwoordelijke
https://identifier.overheid.nl/tooi/id/ministerie/mnre1034
Aangemaakt op
07-12-2023 10:24
Publicatiedatum
07-12-2023
Zichtdatum
07-12-2023
Afgeleid van
https://identifier.overheid.nl/tooi/id/zbo
Aantal waarden in lijst
157
Andere versies
24-05-2023  1

Downloads

Waarden

Code Waarde Geldig vanaf
zb000300 Aangemelde instanties ex Regeling overige pyrotechnische artikelen 2019-01-01
zb000301 Aangewezen examenorganisatie ex art. 1 lid 1 onder qqq en rrr Geneesmiddelenwet jo. Beleidsregels aanwijzing examenorganisaties drogisterijbranche jo. regeling. 2019-01-01
zb000219 Aangewezen instanties in het kader van Metrologiewet artikel 12 2007-01-01
zb000302 Aangewezen/aangemelde instanties (dezelfde) ex art. 1a.5.1 Vuurwerkbesluit 2019-01-01
zb000140 Airport Coordination Netherlands 1998-01-01
zb000217 Autoriteit Consument en Markt 2013-01-01
zb000218 Autoriteit Financiële Markten 1995-01-01
zb000216 Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 2017-01-01
zb000215 Autoriteit Persoonsgegevens 2000-01-01
zb000303 Bedrijfstakpensioenfondsen 2019-01-01
zb000110 Bevoegde autoriteiten Rijnvaart 2017-01-01
zb000214 Bureau Architectenregister 1988-01-01
zb000213 Bureau Beheer Landbouwgronden 2004-01-01
zb000212 Bureau Financieel Toezicht 2000-01-01
zb000211 CAK 2013-01-01
zb000209 Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 1927-01-01
zb000210 Centraal Orgaan opvang asielzoekers 1994-01-01
zb000208 Centrale Commissie Dierproeven 2014-01-01
zb000206 Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek 1999-01-01
zb000304 Certificerende instellingen Arbeidsomstandighedenwet 2019-01-01
zb000207 CIZ 2015-01-01
zb000205 College gerechtelijk deskundigen 2010-01-01
zb000203 College sanering zorginstellingen 1983-01-01
zb000204 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 1964-01-01
zb000305 College van deskundigen ex Besluit en regeling Bodemkwaliteit 2019-01-01
zb000202 College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten 2003-01-01
zb000200 College voor de Rechten van de Mens 2012-01-01
zb000201 College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2000-01-01
zb000199 College voor Toetsen en Examens 2009-01-01
zb000197 Commissariaat voor de Media 1988-01-01
zb000198 Commissie Eindtermen Accountantsopleiding 2006-01-01
zb000196 Commissie schadefonds geweldsmisdrijven 1993-01-01
zb000194 De Nederlandsche Bank 1814-01-01
zb000195 Dienst voor het kadaster en de openbare registers 1994-01-01
zb000193 Directeur-generaal van de Statistiek 1899-01-01
zb000306 Dopingautoriteit 2019-01-01
zb000060 Edelmetaal Waarborg Nederland B.V. 2002-01-01
zb000191 Erkenninghouders Algemene Periodieke Keuring 1994-01-01
zb000064 FGzPt / Registratiecommissie voor gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten 2014-01-01
zb000192 FMMU Advies B.V 2014-01-01
zb000307 Garantiewetcommissie 2019-01-01
zb000308 Gecertificeerde instellingen ex Jeugdwet 2019-01-01
zb000190 Gerechtsdeurwaarders 1934-01-01
zb000067 Grondkamer Noord 1958-01-01
zb000070 Grondkamer Noordwest 1958-01-01
zb000069 Grondkamer Oost 1958-01-01
zb000068 Grondkamer Zuid 1958-01-01
zb000071 Grondkamer Zuidwest 1958-01-01
zb000189 Grondkamers 1958-01-01
zb000188 Havenbeheerders 1983-01-01
zb000186 Huis voor klokkenluiders 2016-01-01
zb000187 Huurcommissie 1979-01-01
zb000309 Inrichtingen ex art. 3a Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen 2019-01-01
zb000310 Inrichtingen ex Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden 2019-01-01
zb000311 Instellingen hoger onderwijs en academische ziekenhuizen 2021-09-01
zb000185 Instituut Fysieke Veiligheid 2013-01-01
zb000312 Instituut Mijnbouwschade Groningen 2020-07-01
zb000184 Kamer van Koophandel 1921-01-01
zb000183 Kamer voor de Binnenvisserij 1954-01-01
zb000182 Kansspelautoriteit 2012-01-01
zb000178 Keuringsartsen voor de scheepvaart 2015-01-01
zb000177 Keuringsinstanties als bedoeld in artikel 10.9 Telecommunicatiewet 1995-01-01
zb000172 Keuringsinstanties bouwproducten 2004-01-01
zb000313 Keuringsinstanties Certificerende instellingen ex Erfgoedwet 2019-01-01
zb000314 Keuringsinstanties ex 7a Warenwet 2019-01-01
zb000315 Keuringsinstanties ex Besluit en Regeling Bodemkwaliteit 2019-01-01
zb000316 Keuringsinstanties ex Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus 2019-01-01
zb000317 Keuringsinstanties ex Regeling vervoerbare drukapparatuur 2011 2019-01-01
zb000318 Keuringsinstanties ex Wet medische hulpmiddelen 2019-01-01
zb000319 Keuringsinstanties ex Wet milieubeheer en ex Regeling handel in emissierechten 2019-01-01
zb000176 Keuringsinstanties geluidshinder 2004-01-01
zb000181 Keuringsinstanties Infrastructuur & Milieu overig 1988-01-01
zb000171 Keuringsinstanties pleziervaartuigen 2016 1997-01-01
zb000175 Keuringsinstanties uitrusting zeeschepen 2000-01-01
zb000170 Keuringsinstanties Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1970-01-01
zb000320 Keuringsinstellingen ex art.4 av Wegenverkeerswet 1994 2019-01-01
zb000321 Keuringsinstellingen ex Wet explosieven voor civiel gebruik 2019-01-01
zb000111 Keurmerkinstituut jeugdzorg 2015-01-01
zb000174 Kiesraad 1951-01-01
zb000180 Klassenbureaus Scheepvaart 1984-01-01
zb000062 KNMG / Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 2013-01-01
zb000065 KNMP / Specialisten Registratie Comm, kamers Ziekenhuisfarmacie en Openbare Farmacie (SRC) 1998-01-01
zb000063 KNMT / Registratiecommissie tandheelkundige Specialismen 1998-01-01
zb000169 Koninklijke Bibliotheek 1798-01-01
zb000173 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 1851-01-01
zb000322 Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB 1882-12-31
zb000179 Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen 1995-01-01
zb000323 Landelijke examencommissie ex art. 8 lid 5 Drank- en Horecawet 2019-01-01
zb000168 Luchtverkeersleiding Nederland 1993-01-01
zb000167 Medisch-ethische toetsingscommissies 1999-01-01
zb000324 Metacluster in het Schepenbesluit 2004 jo. Besluit erkende organisaties Schepenwet 2019-01-01
zb000166 Mondriaan Fonds 2012-01-01
zb000165 Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie 2017-01-01
zb000325 Nederlands Meetinstituut ex Regeling meetmiddelen politie 2019-01-01
zb000157 Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 2002-01-01
zb000164 Nederlandse Emissieautoriteit 2012-01-01
zb000163 Nederlandse Loodsencorporatie 1988-01-01
zb000162 Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek 1931-01-01
zb000161 Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1950-01-01
zb000160 Nederlandse Publieke Omroep 1988-01-01
zb000159 Nederlandse Transplantatie Stichting 2000-01-01
zb000158 Nederlandse Zorgautoriteit 2006-01-01
zb000155 Notarissen 1842-01-01
zb000326 Onderzoeksgerechtigden ex art.4 av Wegenverkeerswet 1994 2019-01-01
zb000156 Onderzoeksraad voor veiligheid 1999-01-01
zb000154 Pensioen- en Uitkeringsraad 1990-01-01
zb000153 Politieacademie 1992-01-01
zb000151 Raad voor Accreditatie 2010-01-01
zb000152 Raad voor plantenrassen 2006-01-01
zb000150 Raad voor Rechtsbijstand 1994-01-01
zb000149 RDW 1996-01-01
zb000327 Reclasseringsorganisaties ex Reclasseringsregeling 1995 2019-01-01
zb000328 Regionale Loodsencorporatie Amsterdam-IJmond 2019-01-01
zb000329 Regionale Loodsencorporatie Noord 2019-01-01
zb000330 Regionale Loodsencorporatie Rotterdam-Rijnmond 2019-01-01
zb000331 Regionale Loodsencorporatie Scheldemonden 2019-01-01
zb000147 Regionale Loodsencorporaties 1988-01-01
zb000146 Registratiecommissies KNMG, KNMP, KNMT, FGzPt en VenVN 1998-01-01
zb000332 Representatief rechtspersoon ex art. 15a Wet op de naburige rechten 2019-01-01
zb000333 Representatief rechtspersoon ex art. 15f Auteurswet 2019-01-01
zb000144 Rijkshavenmeesters 1988-01-01
zb000145 Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 2015-01-01
zb000143 Sociale Verzekeringsbank 2004-01-01
zb000142 Staatsbosbeheer 1998-01-01
zb000141 Stichting Administratie Indonesische Pensioenen 1955-01-01
zb000139 Stichting Bloembollenkeuringsdienst 1979-01-01
zb000334 Stichting Bureau Erkenningen 2019-01-01
zb000138 Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel 1994-01-01
zb000137 Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting 2004-01-01
zb000136 Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie 2007-01-01
zb000135 Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau 1998-01-01
zb000335 Stichting Milieukeur 1993-01-01
zb000131 Stichting Nederlands Fonds voor de Film 2004-01-01
zb000132 Stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ 2007-01-01
zb000130 Stichting Nederlands Letterenfonds 2010-01-01
zb000134 Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en Pootgoed van Landbouwgewassen 1932-01-01
zb000133 Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw 1966-01-01
zb000129 Stichting Nidos 2005-01-01
zb000128 Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs 2004-01-01
zb000127 Stichting Regionale Publieke Omroep 2016-01-01
zb000126 Stichting Skal Biocontrole 1993-01-01
zb000125 Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 2013-01-01
zb000124 Stichting Vakopleiding Automobiel- en Motorrijwielbedrijf 1995-01-01
zb000122 Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs 2004-01-01
zb000121 Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland 2015-01-01
zb000119 Stimuleringsfonds voor de Journalistiek 1988-01-01
zb000336 toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw 2022-04-22
zb000118 Uitvoerders Wlz 2015-01-01
zb000117 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 2002-01-01
zb000066 VenVN / Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde 2015-01-01
zb000337 VTS-operators 2019-01-01
zb000061 WaarborgHolland B.V. 2004-01-01
zb000116 Waarborginstellingen 1986-01-01
zb000115 Waarderingskamer 1995-01-01
zb000114 Zorginstituut Nederland 1999-01-01
zb000113 Zorgkantoren Wlz 2015-01-01
zb000112 ZorgOnderzoek Nederland / Medische Wetenschappen 2001-01-01