gemeente De Fryske Marren

Kenmerken

Identifier
https://identifier.overheid.nl/tooi/id/gemeente/gm1940
Waarde
gemeente De Fryske Marren
Gemeentecode
1940
Ligt in provincie
provincie Fryslân
Officiële naam met soort
gemeente De Fryske Marren
Officiële naam zonder soort
De Fryske Marren
Officiële naam voor sorteren
de fryske marren
Voorkeursnaam zonder soort
De Fryske Marren
Voorkeursnaam inclusief soort
gemeente De Fryske Marren
Voorkeursnaam voor sorteren
de fryske marren
Begindatum
01-07-2015
Klasse waardelijst-element
https://identifier.overheid.nl/tooi/def/ont/Gemeente
Soort organisatie
https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/kern/c_49ea8180
Organisatiecode
gm1940
OWMS identifier (vervallen)
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/De_Fryske_Marren
Klasse waardelijst-element
https://identifier.overheid.nl/tooi/def/wl/RegisterwaardelijstOpPeildatum
Soort (klasse)
https://identifier.overheid.nl/tooi/id/gemeente

Deze waarde komt voor in de volgende waardelijsten:

Waardelijst Versie Datum Waarde
Register gemeenten compleet 1 15-11-2021
Register gemeenten op peildatum 1 15-11-2021
Register gemeenten op peildatum 2 01-01-2022
Register gemeenten compleet 2 12-01-2022
Register gemeenten compleet 3 08-02-2022
Register gemeenten op peildatum 3geselecteerd 08-02-2022
Register gemeenten compleet 4 22-12-2022
Register gemeenten op peildatum 4 22-12-2022