Simple Type diwoo:scw_woo_informatiecategorieen

Documentatie

https://identifier.overheid.nl/tooi/set/scw_woo_informatiecategorieen/2

Waardelijst met informatiecategorieën zoals benoemd in de Wet open overheid.

publicatiedatum: 2023-09-27

versie 2: Aanpassingen van prefLabels en wijzigingen in bepaalde definities doorgevoerd

Diagram
Waarden

base-uri: https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/kern/

c_99a836c7

adviezen

adviezen: 1. over de ontwerpen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, van adviescolleges of -commissies alsmede van andere externe partijen indien die om advies zijn verzocht; 2. over andere onderwerpen van adviescolleges of -commissies, alsmede de op dat advies betrekking hebbende adviesaanvraag, uitgezonderd adviezen die betrekking hebben op individuele gevallen;

c_3a248e3a

agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges

agenda’s en besluitenlijsten van vergaderingen van de ministerraad, gedeputeerde staten, colleges van burgemeester en wethouders en dagelijkse besturen van waterschappen en dagelijkse besturen van openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen

c_89ee6784

bereikbaarheidsgegevens

de bereikbaarheid van het bestuursorgaan en zijn organisatieonderdelen en de wijze waarop een verzoek om informatie kan worden ingediend

c_46a81018

beschikkingen

beschikkingen, met uitzondering van 21 categorieën.

c_8c840238

bij vertegenwoordigende organen ingekomen stukken

bij de Kamers en de verenigde vergadering der Staten-Generaal, provinciale staten, gemeenteraden en algemene besturen van waterschappen ter behandeling ingekomen stukken, tenzij deze betrekking hebben op door de regering vertrouwelijk aan de Staten-Generaal verstrekte informatie of tenzij deze betrekking hebben op individuele gevallen

c_8fc2335c

convenanten

convenanten

c_c6cd1213

jaarplannen en jaarverslagen

jaarplannen en jaarverslagen van bestuursorganen inzake de voorgenomen uitvoering van de taak of de verantwoording van die uitvoering

c_a870c43d

klachtoordelen

schriftelijke oordelen in klachtprocedures als bedoeld in titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht

c_fdaee95e

onderzoeksrapporten

op verzoek van een bestuursorgaan ambtelijk of extern opgestelde onderzoeksrapporten die geen onderdeel vormen van de uitvoering van de taak van dat bestuursorgaan, die voornamelijk uit feitelijk materiaal bestaan en die betrekking hebben op: 1. de wijze van functioneren van de eigen organisatie; 2. de voorbereiding of de evaluatie van beleid, inclusief de uitvoering, naleving en handhaving.

c_759721e2

ontwerpen van wet- en regelgeving met adviesaanvraag

ontwerpen van wetten, andere algemeen verbindende voorschriften en overige besluiten van algemene strekking waarover een extern advies is gevraagd, met inbegrip van de adviesaanvraag

c_40a05794

organisatie en werkwijze

inzicht in zijn organisatie en werkwijze, waaronder de taken en bevoegdheden van de organisatieonderdelen

c_aab6bfc7

overige besluiten van algemene strekking

overige besluiten van algemene strekking

c_cf268088

subsidieverplichtingen anders dan met beschikking

verplichtingen tot verstrekking van subsidies, anders dan met een beschikking(NB - alleen bij Min. BZ)

c_db4862c3

vergaderstukken decentrale overheden

vergaderstukken en verslagen van provinciale staten, gemeenteraden en algemene besturen van waterschappen, algemene besturen van openbare lichamen, besturen van bedrijfsvoeringsorganisaties en gemeenschappelijke organen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen en hun commissies

c_c76862ab

vergaderstukken Staten-Generaal

vergaderstukken en verslagen van de Kamers en de verenigde vergadering der Staten-Generaal en hun commissies, tenzij deze betrekking hebben op door de regering vertrouwelijk aan de Staten-Generaal verstrekte informatie

c_139c6280

wetten en algemeen verbindende voorschriften

wetten en andere algemeen verbindende voorschriften

c_3baef532

Woo-verzoeken en -besluiten

de inhoud van de schriftelijke verzoeken op grond van artikel 4.1, van de schriftelijke beslissingen op die verzoeken en de daarbij verstrekte informatie

Gebruikt door
Simple type