Simple Type diwoo:rwc_zbo_compleet

Documentatie

https://identifier.overheid.nl/tooi/set/rwc_zbo_compleet/1

Waardelijst met zelfstandige bestuursorganen (zbos) die voor zover bekend op de zichtdatum bestaan hebben, bestaan of zullen bestaan.

publicatiedatum: 2023-05-24

versie 1:

Diagram
Waarden

base-uri: https://identifier.overheid.nl/tooi/id/zbo/

zb000300

Aangemelde instanties ex Regeling overige pyrotechnische artikelen

zb000301

Aangewezen examenorganisatie ex art. 1 lid 1 onder qqq en rrr Geneesmiddelenwet jo. Beleidsregels aanwijzing examenorganisaties drogisterijbranche jo. regeling.

zb000219

Aangewezen instanties in het kader van Metrologiewet artikel 12

zb000302

Aangewezen/aangemelde instanties (dezelfde) ex art. 1a.5.1 Vuurwerkbesluit

zb000140

Airport Coordination Netherlands

zb000217

Autoriteit Consument en Markt

zb000218

Autoriteit Financiële Markten

zb000216

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

zb000215

Autoriteit Persoonsgegevens

zb000303

Bedrijfstakpensioenfondsen

zb000110

Bevoegde autoriteiten Rijnvaart

zb000214

Bureau Architectenregister

zb000213

Bureau Beheer Landbouwgronden

zb000212

Bureau Financieel Toezicht

zb000211

CAK

zb000209

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

zb000210

Centraal Orgaan opvang asielzoekers

zb000208

Centrale Commissie Dierproeven

zb000206

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

zb000304

Certificerende instellingen Arbeidsomstandighedenwet

zb000207

CIZ

zb000205

College gerechtelijk deskundigen

zb000203

College sanering zorginstellingen

zb000204

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

zb000305

College van deskundigen ex Besluit en regeling Bodemkwaliteit

zb000202

College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

zb000200

College voor de Rechten van de Mens

zb000201

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

zb000199

College voor Toetsen en Examens

zb000197

Commissariaat voor de Media

zb000198

Commissie Eindtermen Accountantsopleiding

zb000196

Commissie schadefonds geweldsmisdrijven

zb000194

De Nederlandsche Bank

zb000195

Dienst voor het kadaster en de openbare registers

zb000193

Directeur-generaal van de Statistiek

zb000306

Dopingautoriteit

zb000191

Erkenninghouders Algemene Periodieke Keuring

zb000192

FMMU Advies B.V

zb000307

Garantiewetcommissie

zb000308

Gecertificeerde instellingen ex Jeugdwet

zb000190

Gerechtsdeurwaarders

zb000189

Grondkamers

zb000067

Grondkamer Noord

zb000068

Grondkamer Zuid

zb000069

Grondkamer Oost

zb000070

Grondkamer Noordwest

zb000071

Grondkamer Zuidwest

zb000188

Havenbeheerders

zb000186

Huis voor klokkenluiders

zb000187

Huurcommissie

zb000309

Inrichtingen ex art. 3a Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen

zb000310

Inrichtingen ex Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden

zb000311

Instellingen hoger onderwijs en academische ziekenhuizen

zb000185

Instituut Fysieke Veiligheid

zb000312

Instituut Mijnbouwschade Groningen

zb000184

Kamer van Koophandel

zb000183

Kamer voor de Binnenvisserij

zb000182

Kansspelautoriteit

zb000178

Keuringsartsen voor de scheepvaart

zb000177

Keuringsinstanties als bedoeld in artikel 10.9 Telecommunicatiewet

zb000172

Keuringsinstanties bouwproducten

zb000313

Keuringsinstanties Certificerende instellingen ex Erfgoedwet

zb000314

Keuringsinstanties ex 7a Warenwet

zb000315

Keuringsinstanties ex Besluit en Regeling Bodemkwaliteit

zb000316

Keuringsinstanties ex Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

zb000317

Keuringsinstanties ex Regeling vervoerbare drukapparatuur 2011

zb000318

Keuringsinstanties ex Wet medische hulpmiddelen

zb000319

Keuringsinstanties ex Wet milieubeheer en ex Regeling handel in emissierechten

zb000176

Keuringsinstanties geluidshinder

zb000181

Keuringsinstanties Infrastructuur & Milieu overig

zb000171

Keuringsinstanties pleziervaartuigen 2016

zb000175

Keuringsinstanties uitrusting zeeschepen

zb000170

Keuringsinstanties Volksgezondheid, Welzijn en Sport

zb000320

Keuringsinstellingen ex art.4 av Wegenverkeerswet 1994

zb000321

Keuringsinstellingen ex Wet explosieven voor civiel gebruik

zb000111

Keurmerkinstituut jeugdzorg

zb000174

Kiesraad

zb000180

Klassenbureaus Scheepvaart

zb000169

Koninklijke Bibliotheek

zb000173

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

zb000322

Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB

zb000179

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

zb000323

Landelijke examencommissie ex art. 8 lid 5 Drank- en Horecawet

zb000168

Luchtverkeersleiding Nederland

zb000167

Medisch-ethische toetsingscommissies

zb000324

Metacluster in het Schepenbesluit 2004 jo. Besluit erkende organisaties Schepenwet

zb000166

Mondriaan Fonds

zb000165

Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie

zb000132

Stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+

zb000325

Nederlands Meetinstituut ex Regeling meetmiddelen politie

zb000157

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

zb000164

Nederlandse Emissieautoriteit

zb000163

Nederlandse Loodsencorporatie

zb000162

Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek

zb000161

Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

zb000160

Nederlandse Publieke Omroep

zb000159

Nederlandse Transplantatie Stichting

zb000158

Nederlandse Zorgautoriteit

zb000155

Notarissen

zb000326

Onderzoeksgerechtigden ex art.4 av Wegenverkeerswet 1994

zb000156

Onderzoeksraad voor veiligheid

zb000154

Pensioen- en Uitkeringsraad

zb000153

Politieacademie

zb000151

Raad voor Accreditatie

zb000152

Raad voor plantenrassen

zb000150

Raad voor Rechtsbijstand

zb000149

RDW

zb000327

Reclasseringsorganisaties ex Reclasseringsregeling 1995

zb000147

Regionale Loodsencorporaties

zb000328

Regionale Loodsencorporatie Amsterdam-IJmond

zb000329

Regionale Loodsencorporatie Noord

zb000330

Regionale Loodsencorporatie Rotterdam-Rijnmond

zb000331

Regionale Loodsencorporatie Scheldemonden

zb000146

Registratiecommissies KNMG, KNMP, KNMT, FGzPt en VenVN

zb000062

KNMG / Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten

zb000063

KNMT / Registratiecommissie tandheelkundige Specialismen

zb000064

FGzPt / Registratiecommissie voor gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten

zb000065

KNMP / Specialisten Registratie Comm, kamers Ziekenhuisfarmacie en Openbare Farmacie (SRC)

zb000066

VenVN / Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde

zb000332

Representatief rechtspersoon ex art. 15a Wet op de naburige rechten

zb000333

Representatief rechtspersoon ex art. 15f Auteurswet

zb000144

Rijkshavenmeesters

zb000145

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

zb000143

Sociale Verzekeringsbank

zb000142

Staatsbosbeheer

zb000141

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

zb000139

Stichting Bloembollenkeuringsdienst

zb000334

Stichting Bureau Erkenningen

zb000138

Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel

zb000137

Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting

zb000136

Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

zb000135

Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau

zb000335

Stichting Milieukeur

zb000131

Stichting Nederlands Fonds voor de Film

zb000130

Stichting Nederlands Letterenfonds

zb000134

Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en Pootgoed van Landbouwgewassen

zb000133

Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw

zb000129

Stichting Nidos

zb000128

Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs

zb000127

Stichting Regionale Publieke Omroep

zb000126

Stichting Skal Biocontrole

zb000125

Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

zb000124

Stichting Vakopleiding Automobiel- en Motorrijwielbedrijf

zb000122

Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs

zb000121

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland

zb000119

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

zb000336

toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw

zb000118

Uitvoerders Wlz

zb000117

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

zb000337

VTS-operators

zb000116

Waarborginstellingen

zb000060

Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

zb000061

WaarborgHolland B.V.

zb000115

Waarderingskamer

zb000114

Zorginstituut Nederland

zb000113

Zorgkantoren Wlz

zb000112

ZorgOnderzoek Nederland / Medische Wetenschappen

Gebruikt door
Simple type