Simple Type diwoo:ccw_plooi_documentsoorten

Documentatie

https://identifier.overheid.nl/tooi/set/ccw_plooi_documentsoorten/3

Waardelijst met documentsoorten ten behoeve van PLOOI.

publicatiedatum: 2022-05-16

versie 3: Correctie label vergaderstuk

Diagram
Waarden

base-uri: https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/kern/

c_0e425c23

adviesvoorstel

c_a40458df

adviesaanvraag

c_d506b718

advies

c_38ba44de

evaluatierapport

c_4efe1293

inspectierapport

c_6f49bf34

onderzoeksrapport

c_8b92eab4

ambtsbericht

Een rapport van de minister van Buitenlandse Zaken aan de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, met informatie over de situatie in een land van herkomst van asielzoekers of over één individuele asielaanvraag, dat wordt gebruikt als informatiebron bij de beoordeling van asielverzoeken.

c_99d3e284

verantwoordingsrapport

c_cccba364

voortgangsrapport

c_3d782f30

jaarverslag

c_9376c730

beleidsnota

c_a1dae55d

termijnagenda

Overzicht van aanstaande en/of openstaande onderwerpen die moeten worden besproken en/of uitgevoerd binnen een bepaalde termijn.

c_a6f44748

jaarplan

c_dfa0ff1f

begroting

c_2977c34f

beslisnota

c_1cf18f83

Wob-/Woo-verzoek

c_4f50ca9c

beslissing op Wob-/Woo-verzoek

c_45be34e9

beschikking tot opleggen boete

c_566a4430

beschikking tot opleggen last onder dwangsom

c_a55b7649

beschikking tot opleggen last onder bestuursdwang

c_002fc258

vergunning

Officiële toestemming van de overheid om een bepaalde activiteit uit te voeren, al dan niet onder bepaalde voorwaarden.

c_2ab17960

erkenningsbeschikking

Beschikking waarbij wordt vastgesteld dat een persoon of instelling aan bepaalde eisen voldoet.

jci1.3:c:BWBR0005730&hoofdstuk=5&paragraaf=5.5&aanwijzing=5.17&lid=4

c_2c0438f4

instemmingsbeschikking

c_30e8b503

concessie

Een concessie is een bij beschikking verleende vergunning van de overheid die anderen uitsluit.

c_acb44d77

benoemingsbeschikking

c_aebfec50

subsidiebeschikking

c_c1956ef0

aanwijzingsbeschikking

c_f7dc55d9

ontheffingsbeschikking

Beschikking waarbij in een individueel geval een uitzondering op een wettelijk verbod of gebod wordt gemaakt.

jci1.3:c:BWBR0005730&hoofdstuk=5&paragraaf=5.5&aanwijzing=5.17&lid=2

c_4f50ca9c

beslissing op Wob-/Woo-verzoek

c_2aedadff

toespraak

c_3eb5572a

circulaire

Een brief die aan verschillende personen of instellingen wordt rondgestuurd. Kan zowel toelichtend als regelgevend van karakter zijn.

c_7652d853

brief

c_7eba29ad

persbericht

c_97f44ea5

brochure

c_9ecc0007

organisatiegegevens

Gegevens over hoe doelstellingen, werkwijze en interne structuur van een organisatie.

c_c2f56984

nieuwsbericht

c_06a67c95

bezwaarschrift

c_5824891d

subsidieaanvraag

c_d943ca24

ontheffingsaanvraag

c_dad2a6ed

vergunningaanvraag

c_df2cb56e

zienswijze

Reactie die een belanghebbende aan het bevoegd gezag kan sturen als reactie op een ontwerp-besluit.

c_ef935990

klacht

c_03c52ba0

Kamervraag zonder antwoord

c_6d494ab6

Kamervraag met antwoord

c_056a75e1

Kamerstuk

c_a17ef403

Handelingen

c_f1652921

niet-dossierstuk

c_0670bae1

Staatscourant

c_12cd7b9b

Blad gemeenschappelijke regeling

c_61e3099a

Staatsblad

c_81cc2eb5

Gemeenteblad

c_852da199

Afkondigingsblad

c_b3179555

Tractatenblad

c_bdc265d5

Provinciaal blad

c_c97b118a

Waterschapsblad

c_42e406dd

vergaderverslag

c_d4a4792f

besluitenlijst

Een document dat de op een vergadering genomen besluit (kort) samenvat. Soms fysiek onderdeel van het vergaderverslag.

c_de27ae7a

ingekomen stuk

Een vergaderstuk afkomstig van een actor die niet tot het vergaderende gremium behoort, maar dat op diens verzoek, of op eigen initiatief van het vergaderende gremium op de vergaderagenda is geplaatst, over het algemeen alleen ter informatie.

c_f90465b3

agenda

Een vergaderstuk dat een opsomming bevat van de op een vergadering te bespreken zaken, vaak met vermelding van stukken, tijdsplanning en deelnemers.

c_465163c9

besluit

Een besluit is in de Nederlandse wetgeving een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

c_5b1055aa

plan

c_d2a6707c

ministeriële regeling

c_fbaa7e4b

beleidsregel

Een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan (art 1:3 lid 4 Awb).

jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=1&titeldeel=1.1&artikel=1:3&lid=4

c_386e74cb

convenant

Gebruikt door
Simple type