XML-schema voor Woo-metadata in een sitemap

Het aanleveren van metadata in het TOOI-formaat is een aanbeveling om de vindbaarheid te verbeteren. Als er gekozen wordt voor het aanleveren van metadata in het TOOI-formaat, dan specificeert het XML-Schema (XSD) diwoo-metadata.xsd de verplichte en optionele metadata om tot een geldige aanlevering volgens TOOI te komen.

De namespace van dit schema is https://standaarden.overheid.nl/diwoo/metadata/. De aanbevolen prefix voor deze namespace is diwoo.

Gebruik van de XSD

Het XML-schema kan gebruikt worden om de sitemap in TOOI-formaat te valideren op correct gebruik van de daarin vastgelegde regels. Een dergelijke validatie van de sitemaps tegen de XSD toont aan dat de sitemap-XML correct is gestructureerd en voldoet aan de vereiste gegevensindeling en -regels. Dit voorkomt fouten en inconsistenties. Dit is essentieel voor een soepele verwerking de sitemaps. Het wordt aanbevolen validatiestappen te integreren in het sitemap-creatieproces. De pagina Gebruik van de XSD geeft meer informatie hoe dergelijke validaties kunnen worden uitgevoerd.

Relatie met TOOI

De metadata in deze XSD zijn zoveel mogelijk gemodelleerd volgens het kennismodel TOOI.

Maar: het volledig uitdrukken van het TOOI-model in syntactisch correcte RDF/XML zou tot ongewenste complexiteit leiden, voor samenstellers van sitemaps en voor ontwikkelaars van systemen die sitemaps genereren. Er is daarom gekozen voor een versimpeling van de syntaxis. Wel is de naamgeving van TOOI zo goed mogelijk gevolgd. De technische documentatie bevat waar mogelijke verwijzingen naar de relevante TOOI-definities (meestal in de vorm van zogenaamde "property shapes" volgens SHACL, zie voor gedetailleerde informatie de TOOI-ontologie-documentatie). De transformatie naar RDF/XML conform TOOI is triviaal en wordt hier niet verder beschreven.

Downloads

De diwoo-XSD is gesplitst in twee XML-schema-documenten (hier wordt alleen verwezen naar versie 0.9.1)

De generieke sitemap.xsd is als service ook beschikbaar als download

  • sitemap.xsd beschrijft de overkoepelende en generieke structuur van sitemaps.

Er is ook een "OASIS catalog" beschikbaar, daarover meer op pagina Gebruik van de XSD.

Naar deze XSD's kan worden verwezen via URLs.

Voorbeelden

Er zijn enkele voorbeelden van sitemaps met Woo-metadata in de vorm XML-documenten beschikbaar

Deze voorbeelden zijn als één zip te downloaden.

Technische documentatie

De referentiedocumentatie en de onderliggende pagina's beschrijven de technische aspecten van alle onderdelen van de XSD.