Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR)

Decentrale overheden zijn verplicht geconsolideerde teksten van hun algemeen verbindende voorschriften op het internet beschikbaar te stellen. Een geconsolideerde tekst is de tekst van de oorspronkelijke regeling waarin later vastgestelde wijzigingen zijn verwerkt.

De verplichting geldt voor alle versies van algemeen verbindende voorschriften die achtereenvolgens hebben gegolden vanaf 1 januari 2011. Er mogen ook andere besluiten van algemene strekking beschikbaar gesteld worden. Voor het beschikbaar stellen van die teksten is het gebruik van de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR) voorgeschreven. Met die applicatie worden regelingen gepubliceerd op lokaleregelgeving.overheid.nl.

De handleidingen van CVDR zijn beschikbaar op de website van KOOP. Meer technische informatie is te vinden in CVDR Handleiding deel 6: Metadata, XML-schema en Webservices