overheid:authority (OWMS 3.5)

Kenmerken

Term name
authority
Label
Eindverantwoordelijke
Type
Eigenschap
Definitie
Overheidsorgaan dat de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor het informatieobject.
Doel
Aanduiden van de partij die wettelijk verantwoordelijk is voor het informatieobject.
Toelichting

Met authority wordt het overheidsorgaan aangeduid dat het wettelijk mandaat heeft om het betreffende informatieobject op te stellen. Ook als deze organisatie het daadwerkelijk creëren uitbesteedt aan een andere partij. In dat geval blijft de organisatie met het wettelijk mandaat de authority en wordt de partij waaraan wordt uitbesteed de creator. Authority verleent het informatieobject dan ook de strekking zoals die in de wet is beschreven. Zonder de authority van de organisatie die dat mandaat ook volgens de wet heeft, is de strekking van het informatieobject niet bepaald.
Omdat de authority uiteindelijk niet per se een bijdrage aan de totstandkoming van het informatieobject hoeft te hebben gedaan is authority geen verfijning van contributor.
Overheidsorgaan dient te worden opgevat zoals gedefinieerd door de Erfgoedinspectie (zie: http://www.erfgoedinspectie.nl/page/archieven/reikwijdte). Hierin wordt onder meer gesteld dat er twee categorieën overheidsorganen zijn:
1. Organen van een rechtspersoon, die ingesteld zijn volgens het publiekrecht. Hiertoe behoren de organen van het Rijk (ministeries, Hoge Colleges van Staat, Kabinet der Koningin), de provincies, de gemeenten, de waterschappen, zelfstandige bestuursorganen met een publiekrechtelijke rechtsvorm (ZBO's) en organen van publiekrechtelijke bedrijfs- en beroepsorganisaties (PBO-organen)...
2. Een ander persoon of college met enig openbaar gezag bekleed. Het gaat hier om privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen die bekleed zijn met enig openbaar gezag. Het begrip enig openbaar gezag houdt in, dat men krachtens wettelijk voorschrift eenzijdig kan ingrijpen in de rechtspositie van natuurlijke personen of rechtspersonen.
Onder deze tweede categorie vallen onder meer particuliere instellingen zoals bv's , nv's en stichtingen. Zij hebben bij wet bepaalde bevoegdheden gekregen, zoals het verrichten van keuringen, het verstrekken van vergunningen of uitkeringen. Zo is bijvoorbeeld ook de garagehouder die APK-keuringen doet, een overheidsorgaan. Deze categorie valt alleen onder de werking van de Archiefwet 1995 voor hun archieven die betrekking hebben op de taak van 'openbaar gezag'.
Voorbeeld 1: Een gemeente publiceert een vergunningaanvraag die ingediend is door een particulier en een bijlage: een bouwtekening van de hand van een architect. Voor beide documenten geldt dat de gemeente aangeduid wordt als de authority. De gemeente is immers het overheidsorgaan met het wettelijk mandaat om het vergunningsproces in goede banen te leiden. De gemeente bepaalt dat een vergunningaanvraag wordt opgesteld en voorzien moet worden van een tekening en de gemeente moet over het aanvraagproces publiceren.
Voorbeeld 2: Een ministerie geeft een externe partij opdracht om een specialistisch onderzoek uit te voeren en daarvan een rapport op te stellen. Als zij dit rapport publiceert is het ministerie de authority (want opdrachtgever) en de externe partij een contributor (ook al heeft deze het meeste geschreven).
De waarde van dit element is vaak gelijk voor alle documenten op de website van een organisatie. Alleen als een website informatie toont die onder de verantwoordelijkheid van een ander overheidsorgaan valt, kan de waarde afwijken.
Voorbeelden hiervan:
1.1     een gemeente die na een herindeling documenten publiceert die door de oorspronkelijke gemeente zijn gecreëerd (authority blijft dan de oorspronkelijke gemeente)
1.2     een kenniscentrum dat op haar website documenten publiceert die door andere overheidsorganisaties gemaakt zijn
1.3     een gemeente die op haar website documenten publiceert die door een ministerie zijn geschreven

Niet te verwarren met

dcterms:creator
De creator is degene die het informatieobject heeft gemaakt. In de meeste gevalen is de creator dezelfde organisatie als de authority, maar de creator kan ook een uitvoeringsorganisatie zijn die het informatieobject in opdracht van of namens de authority maakt.
dcterms:contributor
Een contributor speelt wel een belangrijke rol maar heeft geen primaire of algemene verantwoordelijkheid voor de inhoud. Zie ook toelichting.
dcterms:publisher
De publisher is de organisatie die het informatieobject beschikbaar stelt aan het publiek (door het plaatsen van het informatieobject op een website, of op de traditionele wijze door het uitgeven van een boek). De creator is eindverantwoordelijk voor de inhoud van het informatieobject, de publisher voor de context waarin het informatieobject wordt aangeboden. Een gebruiker zou dan ook contact opnemen met de creator om na te vragen waarom het beleid beschreven in het informatieobject werd ontwikkeld, of hoe er aan de discussie werd bijgedragen.

Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="OVERHEID.authority" scheme="" content="">
Voorbeeld
<meta name="OVERHEID.authority" scheme="OVERHEID.Gemeente" content="Zwijndrecht"> 
XML Syntax
<overheid:authority scheme=""></overheid:authority>
Voorbeeld
<overheid:authority scheme="overheid:Gemeente">
Utrecht</overheid:authority>