StandaardenOverheid.nl

De Uniforme Productnamenlijst (UPL)

De Uniforme Productnamenlijst is een lijst met uniforme naamgeving voor de producten en diensten van de Nederlandse overheid. Iedere overheidsorganisatie is vrij om te bepalen wat haar producten en diensten zijn en welke naam zij daaraan geeft. Met name bij gemeenten zorgt dat voor een veelvoud aan producten en diensten, die eigenlijk in essentie hetzelfde zijn. Om de vindbaarheid en het hergebruik van productinformatie te verbeteren is de Uniforme Productnamenlijst (UPL) ontwikkeld. De UPL zorgt voor synergie in het heterogene productaanbod. De uniforme productnamen worden gebruikt om op een eenduidige manier de productinformatie van de overheid in voorzieningen te integreren, ongeacht bestuurslaag, naamgeving of granulariteit.Bij de totstandkoming van de UPL is gebruik gemaakt van de Schrijfwijzer voor de Uniforme Productnamenlijst (pdf 102 kb).De UPL is onderdeel van de Samenwerkende Catalogi standaard.
De lijst bestaat op dit moment uit uniforme productnamen van provincies, waterschappen, gemeenten en de Rijksoverheid.
Meer over de UPL en het gebruik daarvan leest u in de Toelichting bij de Uniforme Productnamenlijst (pdf 846 kb).

De actuele en historische UPL

De actuele UPL vindt u hier: Volledige UPL Actueel.
Omdat het producten- en dienstenaanbod van de Nederlandse overheid regelmatig verandert, wordt de UPL vier keer per jaar bijgewerkt. Daarbij worden soms productnamen als ‘vervallen’ gemarkeerd. In sommige gevallen wordt de productnaam ‘opgevolgd’ door een nieuwe productnaam. Oude productnamen worden nooit weggegooid, maar blijven beschikbaar in de volledige historische productnamenlijst: Volledige UPL Historisch.
Diverse productnamen zijn voorzien van een ‘aantekening’ om meer duidelijk te maken wat met de productnaam bedoeld wordt: Volledige UPL met notities.

De UPL voor een specifieke bestuurslaag

Niet alle uniforme productnamen zijn relevant voor elke organisatie. Er is daarom een apart overzicht gemaakt met relevante uniforme productnamen voor elke bestuurslaag. Deze overzichten zijn subsets van de volledige UPL, en tonen alleen de actuele uniforme productnamen.

De UPL in verschillende technische formaten

Voor geautomatiseerde verwerking is de UPL tevens in diverse gestructureerde formaten beschikbaar:
Downloads UPL
UPL Actueelhtmlplaincsvjsontsvxml
UPL Historischhtmlplaincsvjsontsvxml
De link naar de UPL Historisch bevat een peildatum. Door een peildatum te kiezen (bijvoorbeeld ...UPL-historisch.plain?peildatum=2019-01-01 ) kan de actuele situatie op de peildatum worden opgevraagd. Door de peildatum leeg te laten worden alle gegevens opgevraagd.

Synoniemen en thema’s

De UPL is een lange lijst. Om deze beter toegankelijk te maken voor gebruikers zijn twee aanvullende bestanden beschikbaar: de UPL-Komt-Voor-Als-lijst en de UPL-Themalijst. De Komt-Voor-Als lijst bevat voor een groot aantal producten alternatieve benamingen. Dit maakt het makkelijk om een specifieke productnaam op te zoeken in de lijst. De themalijst bevat een overzicht bevat van Uniforme Productnamen, ingedeeld naar de thema’s uit de Taxonomie Beleidsagenda (TBA) en naar thema's uit de Thema-indeling voor Officiële Publicaties (TOP-lijst). Hiermee kunnen de productnamen in samenhang worden gepresenteerd. Ook deze overzichten zijn in diverse formaten te verkrijgen door ".html" in de link naar believen te vervangen door ".plain" (onopgemaakte html), ".csv" (comma separated values), ".json" (json), ".tsv" (tab separated values) of ".xml" (XML). Door de drie lijsten (UPL, KVA en Thema) te combineren beschikt u over de volledige set UPL-informatie.

Single Digital Gateway

De Europese ‘Single Digital Gateway’ (SDG) verordening schrijft onder andere voor dat informatie over producten en diensten moet worden gedeeld met inwoners en bedrijven uit andere lidstaten. Dit betreft producten en diensten binnen bepaalde informatiegebieden. Welke informatiegebieden dit zijn en welke thema’s daar onder vallen ziet u hier. Dit overzicht komt overeen met Bijlage I van de verordening. Welke producten en diensten daar onder vallen ziet u hier. Let op: deze lijst producten en diensten is nog niet formeel vastgesteld, maar gebaseerd op een initiële inventarisatie.

Wat te doen als u een productnaam mist

Mocht u een productnaam missen in de lijst, andere suggesties of vragen hebben, of wilt bijdragen aan het periodieke beheer van de UPL, dan kunt u dit aangeven via e-mail op samenwerkende-catalogi@logius.nl .

Wijzigingshistorie

De UPL wordt vier maal per jaar bijgewerkt. Onderstaand een overzicht van de releases tot nu toe.

18 maart 2021

In de eerste kwartaalupdate van 2021 zijn 7 nieuwe productnamen toegevoegd: brp-inschrijving niet in leven zijnd kind; europese ziekteverzekeringskaart; evenementenmelding; grondwaterheffing; reisdocument; tatoeage- of piercingsvergunning; taxivervoersvergunning. Tevens zijn voor de onroerendezaak gebruiksbeperking en ventontheffing de grondslagen gewijzigd. Een aantal producten is voorzien van een aantekening om duidelijk te maken wat er onder verstaan wordt. Tot slot is voor een aantal productnamen een synoniem toegevoegd op de komt-voor-als-lijst.

14 december 2020

In de vierde release van 2020 is een beperkt aantal nieuwe productnamen geïntroduceerd en zijn een aantal grondslagen aangepast. Ook zijn diverse productnamen nu voorzien van een ‘aantekening’ (Volledige UPL met notities) om meer duidelijk te maken wat met de productnaam bedoeld wordt. Tot slot zijn de productnamen nu, naast de TBA ook volgens de TOP indeling geclassificeerd.

28 juli 2020

De derde kwartaalrelease van de UPL in 2020 stond in het teken van de Single Digital Gateway. De hoofd- en subthema’s en de bijbehorende codering uit de verordening zijn nu als machineleesbare variant opgenomen. De producten die vallen onder de reikwijdte van SDG zijn nog niet officieel vastgesteld maar zijn afkomstig uit een initiële lijst uit juli 2019.  Productnamen  van deze initiële lijst zijn nu gelinkt aan de subthema’s uit de SDG verordening.  Hiermee wordt het mogelijk om geautomatiseerd de bijbehorende codering op te vragen die nodig is voor bijvoorbeeld aanlevering aan het EU Link register. Tevens is bij een aantal productnamen voor burgers aangegeven dat deze ook voor ondernemers relevant zijn.

12 mei 2020

In de tweede kwartaalupdate van de UPL in 2020 worden elf nieuwe productnamen geïntroduceerd en enkele synoniemen toegevoegd aan de ‘komt voor als’ lijst. Ook is aan de overzichten de kolom ‘SDG’ toegevoegd, waarmee wordt aangegeven dat de productnaam valt binnen één van de informatiegebieden (thema’s) van de Single Digital Gateway. Net als bij de lijst met SDG thema’s geldt dat dit nog géén formele lijst is maar slechts een indicatie.

19 februari 2020

In de eerste kwartaalupdate van de UPL in 2020 worden drie nieuwe productnamen geïntroduceerd (provinciale ruimtelijke verordeningontheffing, vooroverleg en omgevingsvergunning natuur). Daarnaast wordt voor enkele productnamen het bijbehorend SDG Thema (link) aangepast. Tot slot wordt het hoofdlettergebruik van vier productnamen gecorrigeerd: ADR bestuurderscertificaat, T100-bus goedkeuring, buitengewoon pensioen Indisch verzet en garantverklaring verblijf in Nederland worden voortaan met kleine letters geschreven. In het geval van de garantverklaring blijft de versie met hoofdletter wel bestaan op de historische UPL (link) vanwege backwards compatibility. Aanbevolen wordt om de productnaam zonder hoofdletter te gebruiken.

3 december 2019

In de vierde kwartaalupdate van de UPL zijn 17 nieuwe productnamen toegevoegd.

3 oktober 2019

In het kader van de samenwerkende catalogi worden bestaande catalogi doorgenomen op productnamen voor de UPL. In samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is nagegaan hoe de informatie van het Ondernemersplein in de UPL kan worden verwerkt. Aan de hand daarvan konden in het derde kwartaal bijna 120 productnamen aan de UPL worden toegevoegd. Zo kan eenduidig en naar informatie op het Ondernemersplein verwezen worden. Verder zijn op voordracht van de redactie van Rijksoverheid.nl enkele kleine aanpassingen verwerkt.

18 juli 2019

De tweede UPL-update van 2019 bevat negen nieuwe productnamen en enkele kleine correcties. In verband met de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 april 2019 over gedogen (ECLI:NL:RVS:2019:1356) is het begrip "gedoogbesluit" gewijzigd in: gedoogbeslissing. Daarnaast zijn er 118 nieuwe termen toegevoegd aan de UPL-Komt-Voor-Als-lijst: de lijst met alternatieve benamingen voor Uniforme Productnamen. Ook is alvast een nieuw kenmerk toegevoegd vanwege de komende Europese verplichting om burgers en bedrijven met één digitale toegangspoort (Single Digital Gateway, SDG) in twee talen toegang te geven tot bepaalde overheidsinformatie. De nu opgenomen producten met het SDG-kenmerkis een initiële lijst en is nog niet definitief en compleet. 

28 februari 2019

In de eerste UPL-update van 2019 worden 10 nieuwe productnamen toegevoegd en een aantal productnamen gewijzigd. Ook zijn de uniforme productnamen voorzien van een aantal nieuwe kenmerken. De kenmerken ‘autonomie’ en ‘medebewind’ geven aan of decentrale overheden autonoom zijn in het aanbieden van het betreffende product, of het aanbieden vanwege landelijke wetgeving. Het soort product kan worden afgeleid uit de nieuwe kenmerken ‘aanvraag’, ‘subsidie’ (specifieke vorm van aanvraag), ‘melding’ en ‘verplichting’. Het kenmerk ‘DigiD Machtigen’ is alvast toegevoegd voor een toekomstige ontwikkeling rondom het machtigen voor producten en diensten van decentrale overheden.

6 december 2018

In de vierde UPL update van 2018 worden 32 nieuwe Uniforme Productnamen toegevoegd en een aantal productnamen beëindigd en eventueel opgevolgd. Een aantal grondslagen is aangepast en komt-voor-als namen toegevoegd.
In deze update zijn tevens twee nieuwe kenmerken toegevoegd: doelgroep (burger/bedrijf) en Dienstenwet. De nieuwe kenmerken zijn opgenomen in de overzichten. Het kenmerk Dienstenwet geeft aan dat het betreffende product onder de Dienstenwet zou kunnen vallen en is nadrukkelijk indicatief en niet-limitatief. Bestuursorganen blijven altijd zelf verantwoordelijk voor het inventariseren van hun eigen Dienstenwetproducten en het publiceren van informatie daarover.

3 oktober 2018

In de derde UPL update van 2018 worden 24 gemeentelijke Uniforme Productnamen toegevoegd en een aantal productnamen beëindigd en eventueel opgevolgd. In deze update zijn tevens verwijzingen naar het wettelijk kader toegevoegd voor vrijwel alle productnamen. Ook zijn twee nieuwe overzichten geïntroduceerd: de Komt-Voor-Als-lijst, met daarop alternatieve termen voor een groot aantal Uniforme Productnamen, en een indeling van Uniforme Productnamen naar de thema’s uit de Taxonomie Beleidsagenda (TBA). De volledige UPL met alle kenmerken kan worden verkregen door deze drie overzichten te combineren: UPL(historisch), UPL-Thema en UPL-Komt-Voor-Als.

21 juni 2018

In de tweede UPL update van 2018 worden 5 Uniforme Productnamen toegevoegd. Het betreft een aantal productnamen relevant voor gemeenten.

26 april 2018

In de eerste UPL update van 2018 worden 13 Uniforme Productnamen toegevoegd. Het betreft een aantal Rijksproducten voor burgers.

18 december 2017

De oorspronkelijke UPL is in december 2017 geactualiseerd. Deze lijst productnamen – hoofdzakelijk voor gemeentelijke producten en diensten – stamde uit 2010 en is daarna niet meer bijgewerkt. In de geactualiseerde lijst zijn veel productnamen ‘verwijderd’ en ‘gewijzigd’, en zijn twee nieuwe productnamen toegevoegd. Gemeenten zijn via het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten KING geconsulteerd over deze actualisatie. Technisch gezien blijven alle oude productnamen op de lijst staan – er zijn immers veel organisaties die deze namen nog toepassen. Deze vervallen productnamen zijn voorzien van een einddatum en eventueel een opvolger (in het geval van een wijziging). De UPL wordt daarom op twee manieren gepresenteerd: de volledige lijst en de lijst met alleen actuele productnamen. Voor geautomatiseerde verwerking is de lijst tevens in diverse gestructureerde formaten beschikbaar (zie 'Downloads UPL' bij Toelichting). Wij adviseren u zoveel mogelijk de actuele productnamen te hanteren bij publicatie van productinformatie.

8 juni 2017

295 nieuwe productnamen toegevoegd voor producten en diensten van de Rijksoverheid voor burgers. De redactie van deze productinformatie vindt plaats bij de Dienst Publiek en Communicatie van het Ministerie van Algemene Zaken. Rijksproducten worden vaak door slechts één organisatie geleverd. Toch is ook hiervoor een Uniforme Productnaam nodig, bijvoorbeeld om de Rijksproducten te kunnen koppelen aan Life Events of themastructuren, op dezelfde wijze als de producten en diensten van andere bestuurslagen.

21 februari 2017

89 nieuwe productnamen toegevoegd voor producten en diensten van waterschappen en provincies. De namen zijn afgestemd met het Beheerderoverleg Provincies (BOP) en het kernteam Digitaal 2017 van de waterschappen. Voor producten en diensten van gemeenten wordt in overleg met contentleveranciers en KING gewerkt aan een actualisatie. Het is mogelijk dat daarbij reeds bestaande productnamen aangepast worden. Hierbij gaan we uit van volledige backwards compatibility. Ook voor de producten en diensten van de Rijksoverheid wordt gewerkt aan uniforme productnamen.

16 mei 2012: Versie 1.1

Toegevoegd:
  • geboorteakte
  • grote aantallen dieren houdenontheffing
  • museumsubsidie
  • omgevingsvergunning bouw
  • omgevingsvergunning ruimtelijke ordening
  • wajong-uitkering

Contact