De Uniforme Productnamenlijst (UPL)

De Uniforme Productnamenlijst is een lijst met uniforme naamgeving voor de producten en diensten die de Nederlandse overheid biedt aan burgers en bedrijven. De nadruk daarbij ligt op producten en diensten waarbij er interactie met burgers en bedrijven is, zoals een aanvraag, melding of verplichting. Producten en diensten zoals onderhoud van de groenvoorziening of het wegennet zijn daarom niet in de UPL opgenomen. Iedere overheidsorganisatie is vrij om te bepalen wat haar producten en diensten zijn en welke naam zij daaraan geeft. Met name bij gemeenten zorgt dat voor een veelvoud aan producten en diensten, die eigenlijk in essentie hetzelfde zijn. Om de vindbaarheid en het hergebruik van productinformatie te verbeteren is de Uniforme Productnamenlijst (UPL) ontwikkeld. De UPL zorgt voor synergie in het heterogene productaanbod. De uniforme productnamen worden gebruikt om op een eenduidige manier de productinformatie van de overheid in voorzieningen te integreren, ongeacht bestuurslaag, naamgeving of granulariteit.Bij de totstandkoming van de UPL is gebruik gemaakt van de Schrijfwijzer voor de Uniforme Productnamenlijst (pdf 102 kb).

De UPL is onderdeel van de standaard "Samenwerkende Catalogi". De lijst bestaat op dit moment uit uniforme productnamen van provincies, waterschappen, gemeenten en de Rijksoverheid. Meer over de UPL en het gebruik daarvan leest u in de Toelichting bij de Uniforme Productnamenlijst (pdf 846 kb).

De actuele en historische UPL

De actuele UPL vindt u hier: Volledige UPL Actueel.

Omdat het producten- en dienstenaanbod van de Nederlandse overheid regelmatig verandert, wordt de UPL vier keer per jaar bijgewerkt. Daarbij worden soms productnamen als ‘vervallen’ gemarkeerd. In sommige gevallen wordt de productnaam ‘opgevolgd’ door een nieuwe productnaam. Oude productnamen worden nooit weggegooid, maar blijven beschikbaar in de volledige historische productnamenlijst: Volledige UPL Historisch.

Diverse productnamen zijn voorzien van een ‘aantekening’ om meer duidelijk te maken wat met de productnaam bedoeld wordt: Volledige UPL met notities.

De UPL voor een specifieke bestuurslaag

Elke bestuurslaag levert andere producten en diensten. Er is daarom voor elke bestuurslaag een apart overzicht gemaakt met productnamen en de bestuurslaag die ze aanbiedt. Deze overzichten zijn subsets van de volledige UPL, en tonen alleen de actuele uniforme productnamen.

De UPL in verschillende technische formaten

Voor geautomatiseerde verwerking is de UPL tevens in diverse gestructureerde formaten beschikbaar:

Downloads UPL

Lijst html plain csv json tsv xml
UPL Actueel html plain csv json tsv xml
UPL Historisch html plain csv json tsv xml

De link naar de UPL Historisch bevat een peildatum. Door een peildatum te kiezen (bijvoorbeeld ...UPL-historisch.plain?peildatum=2019-01-01 ) kan de actuele situatie op de peildatum worden opgevraagd. Door de peildatum leeg te laten worden alle gegevens opgevraagd.

Synoniemen en thema’s

De UPL is een lange lijst. Om deze beter toegankelijk te maken voor gebruikers zijn twee aanvullende bestanden beschikbaar: de UPL-Komt-Voor-Als-lijst en de UPL-Themalijst. De Komt-Voor-Als lijst bevat voor een groot aantal producten alternatieve benamingen. Dit maakt het makkelijk om een specifieke productnaam op te zoeken in de lijst. De themalijst bevat een overzicht bevat van Uniforme Productnamen, ingedeeld naar de thema’s uit de Taxonomie Beleidsagenda (TBA) en naar thema's uit de Thema-indeling voor Officiële Publicaties (TOP-lijst). Hiermee kunnen de productnamen in samenhang worden gepresenteerd. Ook deze overzichten zijn in diverse formaten te verkrijgen door ".html" in de link naar believen te vervangen door ".plain" (onopgemaakte html), ".csv" (comma separated values), ".json" (json), ".tsv" (tab separated values) of ".xml" (XML). Door de drie lijsten (UPL, KVA en Thema) te combineren beschikt u over de volledige set UPL-informatie.

Single Digital Gateway

De Europese ‘Single Digital Gateway’ (SDG) verordening schrijft onder andere voor dat informatie over producten en diensten moet worden gedeeld met inwoners en bedrijven uit andere lidstaten. Dit betreft producten en diensten binnen bepaalde informatiegebieden. Welke informatiegebieden dit zijn en welke thema’s daar onder vallen ziet u hier. Dit overzicht komt overeen met Bijlage I van de verordening.

In Nederland werken vier Nationale Portalen samen met de decentrale overheden om deze informatie te presenteren. Verwijzingen naar de informatie over producten en diensten delen de Nationale Portalen met het Europese YourEurope portaal. In een landelijke redactieraad spreken de portalen en de decentrale overheden af welke producten zij in het kader van SDG uitwisselen en publiceren, en onder welk SDG thema deze vallen. Een weergave daarvan vindt u hier. Dit overzicht is slechts een weergave van deze afspraken en zegt verder niets over rechten en plichten die voortkomen uit de SDG. Het bevat de producten voor burgers en bedrijven die de portalen presenteren, waaronder de producten van gemeenten, waterschappen en provincies. Het Digitaal Ondernemersplein deelt daarnaast nog een aantal vooral overkoepelende pagina's met YourEurope.

Registerproducten

Registerproducten zijn producten waar sprake is van een wettelijke registratie, zoals het diplomaregister en het fietsenregister. Welke producten en diensten daar onder vallen ziet u hier. Met dit kenmerk is het mogelijk de verbinding te maken met dataportalen.

Vertegenwoordigen en machtigen

Op verzoek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG zijn vier kenmerken opgenomen die aangeven of een product of dienst door een vertegenwoordiger mag worden afgenomen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de volgende soorten vertegenwoordigers: curator, bewindvoerder, mentor en ‘vrijwillig’ (waarbij degene om wie het gaat zelf iemand anders machtigt). Deze kenmerken zijn in dit overzicht vertegenwoordigen en machtigen opgenomen.

Wat te doen als u een productnaam mist

Mocht u een productnaam missen in de lijst, andere suggesties of vragen hebben, of wilt bijdragen aan het periodieke beheer van de UPL, dan kunt u dit aangeven via e-mail op samenwerkende-catalogi@logius.nl .

Wijzigingshistorie

De UPL wordt vier maal per jaar bijgewerkt. Onderstaand een overzicht van de releases tot nu toe.

28 maart 2024

De eerste kwartaalrelease van de UPL in 2024 omvat een aantal wijzigingen. Mede naar aanleiding van de omgevingswet is een inventarisatie gedaan van vervallen grondslagen. Daaruit volgden een aanzienlijk aantal aanpassingen, waarvan er in deze release een aantal zijn meegenomen. Voor de overige vindt afstemming plaats met de koepels en nationale portalen in het kader van de SDG. Daarnaast is een beperkt aantal mutaties op verzoek van gebruikers meegenomen. Stuur voor een volledig overzicht van de wijzigingen een mail aan: samenwerkende-catalogi@logius.nl.

In deze release wordt een nieuw kenmerk toegevoegd: de startdatum. Deze wordt vanaf nu toegekend aan de nieuwe productnamen. Ook aan bestaande productnamen waarvoor we de startdatum nog konden achterhalen wordt deze toegekend. De kolom Digid Machtigen is verwijderd. Tot slot is een aantal verwijzingen naar wetten.nl aangepast waar nog gebruik werd gemaakt van http. Dit is veranderd in https.

6 december 2023

In de vierde kwartaalrelease van 2023 zijn 19 nieuwe productnamen toegevoegd en diverse wijzigingen doorgevoerd. 6 productnamen zijn beëindigd. Zo is de antireclamesticker beëindigd en opgevolgd door de reclamesticker. Bij een aantal SDG Rijksproducten is de SDG code verwijderd. Tot slot is weer een aantal synoniemen toegevoegd aan de Komt-Voor-Als-lijst.

4 september 2023

In de derde kwartaalrelease van 2023 zijn 19 nieuwe productnamen toegevoegd en de kenmerken van een aantal productnamen gewijzigd. Tevens is een aantal nieuwe kolommen toegevoegd m.b.t. vertegenwoordigen en machtigen: curator, bewindvoerder, mentor en vrijwillig. Dit op verzoek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Stuur voor een volledig overzicht van de wijzigingen een mail aan: samenwerkende-catalogi@logius.nl.

25 mei 2023

De tweede release van de UPL in 2023 bevat 7 nieuwe productnamen en een beperkt aantal wijzigingen. Het betreft onder andere een aantal nieuwe varianten van de omgevingsvergunning. Welke productnaam voor welke omgevingsvergunning wordt gebruikt, kunt u lezen in de notitie bij de productnaam. Een overzicht van de mutaties is op verzoek verkrijgbaar bij Logius. (samenwerkende-catalogi@logius.nl)

6 februari 2023

De eerste release van de UPL in 2023 bevat een beperkt aantal wijzigingen. Er worden 11 nieuwe productnamen toegevoegd en 4 beëindigd. Hieronder zijn een aantal specifiekere namen voor het persoonsgebonden budget. Naast enkele wijzigingen en synoniemen is uit 5 productnamen een spatie verwijderd. Een daarvan is ‘experiment gebruik meststoffen ontheffing ’ waar ook de underscore achteraan de URI is verwijderd. Een overzicht van de mutaties is op verzoek verkrijgbaar bij Logius. (samenwerkende-catalogi@logius.nl)

16 november 2022

De derde kwartaalrelease van de UPL in 2022 omvat 21 nieuwe productnamen, één beëindigde productnaam en diverse wijzigingen. Van twee productnamen werd de einddatum en opvolger verwijderd. Ook is de komt-voor-als lijst bijgewerkt. De meeste mutaties komen voort uit de provinciale productenlijst ten behoeve van de Single Digital Gateway. Een overzicht van de mutaties is op verzoek verkrijgbaar bij Logius. (samenwerkende-catalogi@logius.nl)

20 juli 2022

De tweede kwartaalrelease van de UPL in 2022 omvat 30 nieuwe productnamen, één beëindigde productnaam en diverse wijzigingen. Ook is de komt-voor-als-lijst bijgewerkt. Een overzicht van de mutaties is op verzoek verkrijgbaar bij Logius. (samenwerkende-catalogi@logius.nl)

28 maart 2022

De eerste kwartaalrelease van de UPL in 2022 bestaat uit een groot aantal mutaties, vooral ten behoeve van de Single Digital Gateway in samenspraak met de VNG en de Nationale Portalen. Er zijn 37 nieuwe productnamen toegevoegd. Twee productnamen zijn beëindigd. Voor diverse productnamen zijn SDG-codes, thema's en grondslagen toegevoegd of gewijzigd. Ook is bij een aantal productnamen het 'gemeente' vinkje verwijderd, omdat het geen gemeenteproduct betrof. Ook is de komt-voor-als-lijst bijgewerkt. Een overzicht van de mutaties is op verzoek verkrijgbaar bij Logius.

21 december 2021

In de laatste kwartaalupdate van 2021 zijn 60 producten van gemeenten en AZ/DPC voorzien van een SDG-thema (Single Digital Gateway). Verder zijn vier productnamen toegevoegd: centraal register uitsluiting kansspelen (cruks), digid-machtiging, huwelijk, registratienummer toeristische woonruimteverhuur.

15 november 2021

De tweede kwartaalupdate van 2021 bevat een geschoonde lijst met uniforme productnamen die van toepassing zijn voor de Single Digital Gateway (SDG). De tot nu toe opgebouwde lijst stamt uit de projectfase en had geen formele status. De SDG producten van AZ/DPC is opgenomen en de zogenaamde shortlist van gemeenten. De lijst van de decentrale overheden en RVO volgen in latere updates. Daarnaast bevat deze kwartaalupdate een nieuwe categorie te weten registerproducten. Dit zijn producten waar sprake is van een wettelijke registratie. Met dit kenmerk is het mogelijk de verbinding te maken met dataportalen. In deze update hebben circa 50 producten het kenmerk registerproduct zoals het diplomaregister en het fietsenregister. Verder zijn een drietal producten beeindigd: bel-me-niet-register, drank- en horecavergunning (wordt alcoholvergunning) en eerste inschrijving in nederland (wordt brp-inschrijving). Daarnaast zijn er 18 nieuwe producten toegevoegd: alcoholvergunning, brp-inschrijving, drinkwateraansluitingsverzoek, elektriciteitsaansluitingsverzoek, europese erfrechtverklaring, gasaansluitingsverzoek, geboorteverlof, geneesmiddelenrecept, huisdierenpaspoort, identiteitsfraudemelding, internationale-kinderontvoeringsmelding, koop registergoed inschrijving, ontheffing internationale sanctie, ouderschapsverlof, pleziervaartuigcertificaat, stemrecht, voor- en vroegschoolse educatie, zeebrief. Tot slot is voor een aantal productnamen een synoniem toegevoegd op de komt-voor-als-lijst.

18 maart 2021

In de eerste kwartaalupdate van 2021 zijn 7 nieuwe productnamen toegevoegd: brp-inschrijving niet in leven zijnd kind; europese ziekteverzekeringskaart; evenementenmelding; grondwaterheffing; reisdocument; tatoeage- of piercingsvergunning; taxivervoersvergunning. Tevens zijn voor de onroerendezaak gebruiksbeperking en ventontheffing de grondslagen gewijzigd. Een aantal producten is voorzien van een aantekening om duidelijk te maken wat er onder verstaan wordt. Tot slot is voor een aantal productnamen een synoniem toegevoegd op de komt-voor-als-lijst.

14 december 2020

In de vierde release van 2020 is een beperkt aantal nieuwe productnamen geïntroduceerd en zijn een aantal grondslagen aangepast. Ook zijn diverse productnamen nu voorzien van een ‘aantekening’ (Volledige UPL met notities) om meer duidelijk te maken wat met de productnaam bedoeld wordt. Tot slot zijn de productnamen nu, naast de TBA ook volgens de TOP indeling geclassificeerd.

28 juli 2020

De derde kwartaalrelease van de UPL in 2020 stond in het teken van de Single Digital Gateway. De hoofd- en subthema’s en de bijbehorende codering uit de verordening zijn nu als machineleesbare variant opgenomen. De producten die vallen onder de reikwijdte van SDG zijn nog niet officieel vastgesteld maar zijn afkomstig uit een initiële lijst uit juli 2019. Productnamen van deze initiële lijst zijn nu gelinkt aan de subthema’s uit de SDG verordening. Hiermee wordt het mogelijk om geautomatiseerd de bijbehorende codering op te vragen die nodig is voor bijvoorbeeld aanlevering aan het EU Link register. Tevens is bij een aantal productnamen voor burgers aangegeven dat deze ook voor ondernemers relevant zijn.

12 mei 2020

In de tweede kwartaalupdate van de UPL in 2020 worden elf nieuwe productnamen geïntroduceerd en enkele synoniemen toegevoegd aan de ‘komt voor als’ lijst. Ook is aan de overzichten de kolom ‘SDG’ toegevoegd, waarmee wordt aangegeven dat de productnaam valt binnen één van de informatiegebieden (thema’s) van de Single Digital Gateway. Net als bij de lijst met SDG thema’s geldt dat dit nog géén formele lijst is maar slechts een indicatie.

19 februari 2020

In de eerste kwartaalupdate van de UPL in 2020 worden drie nieuwe productnamen geïntroduceerd (provinciale ruimtelijke verordeningontheffing, vooroverleg en omgevingsvergunning natuur). Daarnaast wordt voor enkele productnamen het bijbehorend SDG Thema (link) aangepast. Tot slot wordt het hoofdlettergebruik van vier productnamen gecorrigeerd: ADR bestuurderscertificaat, T100-bus goedkeuring, buitengewoon pensioen Indisch verzet en garantverklaring verblijf in Nederland worden voortaan met kleine letters geschreven. In het geval van de garantverklaring blijft de versie met hoofdletter wel bestaan op de historische UPL (link) vanwege backwards compatibility. Aanbevolen wordt om de productnaam zonder hoofdletter te gebruiken.

3 december 2019

In de vierde kwartaalupdate van de UPL zijn 17 nieuwe productnamen toegevoegd.

3 oktober 2019

In het kader van de samenwerkende catalogi worden bestaande catalogi doorgenomen op productnamen voor de UPL. In samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is nagegaan hoe de informatie van het Ondernemersplein in de UPL kan worden verwerkt. Aan de hand daarvan konden in het derde kwartaal bijna 120 productnamen aan de UPL worden toegevoegd. Zo kan eenduidig en naar informatie op het Ondernemersplein verwezen worden. Verder zijn op voordracht van de redactie van Rijksoverheid.nl enkele kleine aanpassingen verwerkt.

18 juli 2019

De tweede UPL-update van 2019 bevat negen nieuwe productnamen en enkele kleine correcties. In verband met de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 april 2019 over gedogen (ECLI:NL:RVS:2019:1356) is het begrip "gedoogbesluit" gewijzigd in: gedoogbeslissing. Daarnaast zijn er 118 nieuwe termen toegevoegd aan de UPL-Komt-Voor-Als-lijst: de lijst met alternatieve benamingen voor Uniforme Productnamen. Ook is alvast een nieuw kenmerk toegevoegd vanwege de komende Europese verplichting om burgers en bedrijven met één digitale toegangspoort (Single Digital Gateway, SDG) in twee talen toegang te geven tot bepaalde overheidsinformatie. De nu opgenomen producten met het SDG-kenmerkis een initiële lijst en is nog niet definitief en compleet.

28 februari 2019

In de eerste UPL-update van 2019 worden 10 nieuwe productnamen toegevoegd en een aantal productnamen gewijzigd. Ook zijn de uniforme productnamen voorzien van een aantal nieuwe kenmerken. De kenmerken ‘autonomie’ en ‘medebewind’ geven aan of decentrale overheden autonoom zijn in het aanbieden van het betreffende product, of het aanbieden vanwege landelijke wetgeving. Het soort product kan worden afgeleid uit de nieuwe kenmerken ‘aanvraag’, ‘subsidie’ (specifieke vorm van aanvraag), ‘melding’ en ‘verplichting’. Het kenmerk ‘DigiD Machtigen’ is alvast toegevoegd voor een toekomstige ontwikkeling rondom het machtigen voor producten en diensten van decentrale overheden.

6 december 2018

In de vierde UPL update van 2018 worden 32 nieuwe Uniforme Productnamen toegevoegd en een aantal productnamen beëindigd en eventueel opgevolgd. Een aantal grondslagen is aangepast en komt-voor-als namen toegevoegd.

In deze update zijn tevens twee nieuwe kenmerken toegevoegd: doelgroep (burger/bedrijf) en Dienstenwet. De nieuwe kenmerken zijn opgenomen in de overzichten. Het kenmerk Dienstenwet geeft aan dat het betreffende product onder de Dienstenwet zou kunnen vallen en is nadrukkelijk indicatief en niet-limitatief. Bestuursorganen blijven altijd zelf verantwoordelijk voor het inventariseren van hun eigen Dienstenwetproducten en het publiceren van informatie daarover.

3 oktober 2018

In de derde UPL update van 2018 worden 24 gemeentelijke Uniforme Productnamen toegevoegd en een aantal productnamen beëindigd en eventueel opgevolgd. In deze update zijn tevens verwijzingen naar het wettelijk kader toegevoegd voor vrijwel alle productnamen. Ook zijn twee nieuwe overzichten geïntroduceerd: de Komt-Voor-Als-lijst, met daarop alternatieve termen voor een groot aantal Uniforme Productnamen, en een indeling van Uniforme Productnamen naar de thema’s uit de Taxonomie Beleidsagenda (TBA). De volledige UPL met alle kenmerken kan worden verkregen door deze drie overzichten te combineren: UPL(historisch), UPL-Thema en UPL-Komt-Voor-Als.

21 juni 2018

In de tweede UPL update van 2018 worden 5 Uniforme Productnamen toegevoegd. Het betreft een aantal productnamen relevant voor gemeenten.

26 april 2018

In de eerste UPL update van 2018 worden 13 Uniforme Productnamen toegevoegd. Het betreft een aantal Rijksproducten voor burgers.

18 december 2017

De oorspronkelijke UPL is in december 2017 geactualiseerd. Deze lijst productnamen – hoofdzakelijk voor gemeentelijke producten en diensten – stamde uit 2010 en is daarna niet meer bijgewerkt. In de geactualiseerde lijst zijn veel productnamen ‘verwijderd’ en ‘gewijzigd’, en zijn twee nieuwe productnamen toegevoegd. Gemeenten zijn via het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten KING geconsulteerd over deze actualisatie. Technisch gezien blijven alle oude productnamen op de lijst staan – er zijn immers veel organisaties die deze namen nog toepassen. Deze vervallen productnamen zijn voorzien van een einddatum en eventueel een opvolger (in het geval van een wijziging). De UPL wordt daarom op twee manieren gepresenteerd: de volledige lijst en de lijst met alleen actuele productnamen. Voor geautomatiseerde verwerking is de lijst tevens in diverse gestructureerde formaten beschikbaar (zie 'Downloads UPL' bij Toelichting). Wij adviseren u zoveel mogelijk de actuele productnamen te hanteren bij publicatie van productinformatie.

8 juni 2017

295 nieuwe productnamen toegevoegd voor producten en diensten van de Rijksoverheid voor burgers. De redactie van deze productinformatie vindt plaats bij de Dienst Publiek en Communicatie van het Ministerie van Algemene Zaken. Rijksproducten worden vaak door slechts één organisatie geleverd. Toch is ook hiervoor een Uniforme Productnaam nodig, bijvoorbeeld om de Rijksproducten te kunnen koppelen aan Life Events of themastructuren, op dezelfde wijze als de producten en diensten van andere bestuurslagen.

21 februari 2017

89 nieuwe productnamen toegevoegd voor producten en diensten van waterschappen en provincies. De namen zijn afgestemd met het Beheerderoverleg Provincies (BOP) en het kernteam Digitaal 2017 van de waterschappen. Voor producten en diensten van gemeenten wordt in overleg met contentleveranciers en KING gewerkt aan een actualisatie. Het is mogelijk dat daarbij reeds bestaande productnamen aangepast worden. Hierbij gaan we uit van volledige backwards compatibility. Ook voor de producten en diensten van de Rijksoverheid wordt gewerkt aan uniforme productnamen.

16 mei 2012: Versie 1.1

Toegevoegd:

  • geboorteakte
  • grote aantallen dieren houdenontheffing
  • museumsubsidie
  • omgevingsvergunning bouw
  • omgevingsvergunning ruimtelijke ordening
  • wajong-uitkering