UPL-SDG-Informatiegebied

Waarden
UniformeProductnaam URI SDG_Code SDG_Informatiegebied SDG_Thema SDG_URI
aangifte vertrek buitenland http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/AangifteVertrekBuitenland D1 Verblijf in een andere lidstaat tijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
aanvullende beurs kwijtschelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanvBeursKwijtsch E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
aanvullende inkomensvoorziening ouderen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanvInkVzOuder B9 Werk en pensionering binnen de Unie socialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
aardgasvrije huurwoning subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aardgasvrijeHuurwSubsidie D2 Verblijf in een andere lidstaat koop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
accijns http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/accijns A4 Reizen binnen de Unie vervoer van dieren, planten, alcohol, tabak, sigaretten en andere goederen bij reizen in de Unie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A4
accijns http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/accijns L2 Belastingen accijnzen: informatie over de algemene regels, tarieven en vrijstellingen, registratie voor en betaling van accijnzen, verkrijging van teruggave http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L2
adoptie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/adoptie G1 Burger- en familierechten geboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
adoptie aangifte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/adoptie_aangifte G1 Burger- en familierechten geboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
adoptie- of pleegzorguitkering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/adoptiePleegzUitk G1 Burger- en familierechten geboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
adoptieherroeping http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/adoptieherroeping G1 Burger- en familierechten geboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
aflosbedrag inburgeringslening verlaging http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aflosbedrInburglenVerlag D4 Verblijf in een andere lidstaat voorschriften betreffende verblijfskaarten voor EU-burgers en hun gezinsleden, waaronder gezinsleden die geen EU-burgers zijn http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D4
aflosbedrag studieschuld verlaging http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aflosbedrStuSchldVerlag E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
afvalbeheersbijdrage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvbehbijdr M9 Goederen recyclage en afvalbeheer http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M9
afvalstoffenheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalstoffenheffing D1 Verblijf in een andere lidstaat tijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
afvalstortontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalstortontheffing M9 Goederen recyclage en afvalbeheer http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M9
alcoholvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/alcoholvergunning N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
algemene periodieke keuring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/apk C1 Voertuigen in de Unie tijdelijke of permanente verplaatsing van motorvoertuigen naar een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C1
algemene periodieke keuring bezwaar http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/apkBezw C1 Voertuigen in de Unie tijdelijke of permanente verplaatsing van motorvoertuigen naar een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C1
alimentatie inning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/alimentatieInning G1 Burger- en familierechten geboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
ambtshalve vermindering belastingaanslag http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ambtshVermBelAansl B4 Werk en pensionering binnen de Unie belastingheffing in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B4
anw-uitkering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/anw-uitkering G4 Burger- en familierechten erfrechten en -plichten in een andere lidstaat, met inbegrip van belastingregels http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G4
aow-uitkering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aow-uitkering B9 Werk en pensionering binnen de Unie socialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
arbeidsdeskundige-inschakeling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/arbdeskinsch Q1 Gezondheid en veiligheid op het werk verplichtingen in verband met gezondheid en veiligheid voor verschillende soorten activiteiten, waaronder risicopreventie, voorlichting en opleiding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_Q1
arbeidsplaatsvoorziening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/arbeidsplaatsvoorziening B6 Werk en pensionering binnen de Unie bij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
arbeidsplaatsvoorziening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/arbeidsplaatsvoorziening F4 Gezondheidszorg algemene informatie over toegangsrechten en verplichtingen om deel te nemen aan beschikbare preventieve openbare gezondheidsmaatregelen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F4
autohuur http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/autohuur H7 Consumentenrechten huur van motorvoertuigen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H7
badinrichting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/badinrichting J1 Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijf registratie, wijziging van de rechtsvorm of sluiting van een bedrijf (registratieprocedures en rechtsvormen voor bedrijven) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J1
badinrichting legionellapreventie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/badinrichting_legionellapreventie N2 Diensten kennisgeving van grensoverschrijdende activiteiten aan de autoriteiten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N2
badinrichting ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/badinrichting_ontheffing N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
basisschool klacht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/basisschKlacht E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
bedrijfsafvalstoffenregistratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrafvreg M9 Goederen recyclage en afvalbeheer http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M9
bedrijfshulpverleners aanwijzing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrHulpverlAanw Q1 Gezondheid en veiligheid op het werk verplichtingen in verband met gezondheid en veiligheid voor verschillende soorten activiteiten, waaronder risicopreventie, voorlichting en opleiding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_Q1
beginseltoestemming adoptie buitenlands kind http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beginseltoestAdoptBuitKnd G1 Burger- en familierechten geboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
bekwaamheid leraar vo erkenning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bekwLeraarVOErk B3 Werk en pensionering binnen de Unie erkenning van kwalificaties met het oog op werk in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B3
belasting hardheidsclausuleverzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastHardhClVerz B4 Werk en pensionering binnen de Unie belastingheffing in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B4
belastingaangifte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingaangifte B4 Werk en pensionering binnen de Unie belastingheffing in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B4
belastingaangifte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingaangifte L1 Belastingen btw: informatie over de algemene regels, tarieven en vrijstellingen, registratie voor en betaling van btw, verkrijging van teruggave http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L1
belastingbetaling uitstel http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingbetUitst B4 Werk en pensionering binnen de Unie belastingheffing in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B4
belastingrente http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingrente L5 Belastingen overige belastingen: betaling, tarieven, belastingaangiften http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L5
beperkte milieutoets http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beperkte_milieutoets N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
beroepskwalificatie erkenning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beroepskwalErk N3 Diensten erkenning van beroepskwalificaties, met inbegrip van beroepsonderwijs en -opleiding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N3
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie klacht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/berOndVolwEdKlacht E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
beroepsopleiding aanmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/berOndAanm E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
beschermde dieren ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beschermde_dieren_ontheffing D2 Verblijf in een andere lidstaat koop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
beschermde dieren ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beschermde_dieren_ontheffing N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
bestelautotarief gehandicapten motorrijtuigenbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bestAutGehMrb B4 Werk en pensionering binnen de Unie belastingheffing in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B4
bestemmingsplan inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bestemmingsplan_inzage N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
bevoegdheidsbewijs luchtballonpiloot http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bevoegdBewLuchtbPiloot C5 Voertuigen in de Unie nationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickers http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
bevoegdheidsbewijs recreatief vlieger http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bevoegdBewRecrVlieger C5 Voertuigen in de Unie nationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickers http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
bevoegdheidsbewijs zweefvliegtuigpiloot http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bevoegdBewZwVlPiloot C5 Voertuigen in de Unie nationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickers http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
bewaartermijn asbus ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bewTermAsbusOnth D6 Verblijf in een andere lidstaat regels die gelden in geval van overlijden, met inbegrip van regels inzake de repatriëring van stoffelijke overschotten naar een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D6
bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bewijs_van_in_leven_zijn_(attestatie_de_vita) B9 Werk en pensionering binnen de Unie socialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
bezit beschermde dieren ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bezitBeschDierenOntheffing D1 Verblijf in een andere lidstaat tijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
beëindiging registratie kenteken bij uitvoer http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beeindRegistrKentekUitvoer C1 Voertuigen in de Unie tijdelijke of permanente verplaatsing van motorvoertuigen naar een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C1
big-register inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bigRegInz H5 Consumentenrechten consumentenrechten en -waarborgen bij aankoop van goederen en diensten, met inbegrip van procedures voor de beslechting van en vergoeding bij consumentengeschillen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H5
bijstand http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijstand B9 Werk en pensionering binnen de Unie socialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
bijzondere curator http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijzCurator G1 Burger- en familierechten geboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
bijzonderebijstandsuitkering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijzBijstUitk B9 Werk en pensionering binnen de Unie socialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
bindend studieadvies beroep http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bindStudadvBeroep E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
binnenschipcertificaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/binSchipCert C5 Voertuigen in de Unie nationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickers http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
bodemsanering instemming saneringsplan http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemsanering_instemming_saneringsplan D2 Verblijf in een andere lidstaat koop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
bodemsanering instemming saneringsplan http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemsanering_instemming_saneringsplan N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
bodemsanering melding voornemen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemsanering_melding_voornemen D2 Verblijf in een andere lidstaat koop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
bodemsanering melding voornemen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemsanering_melding_voornemen N2 Diensten kennisgeving van grensoverschrijdende activiteiten aan de autoriteiten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N2
bodemverontreiniging melding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemverontreiniging_melding D2 Verblijf in een andere lidstaat koop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
bodemverontreiniging melding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemverontreiniging_melding N2 Diensten kennisgeving van grensoverschrijdende activiteiten aan de autoriteiten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N2
boedelregister inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/boedelregInz D6 Verblijf in een andere lidstaat regels die gelden in geval van overlijden, met inbegrip van regels inzake de repatriëring van stoffelijke overschotten naar een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D6
borstprothesen transvrouwen subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brstprttranssub G3 Burger- en familierechten regels inzake erkenning van de genderidentiteit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G3
bpm vrijstelling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bpmvrijst B4 Werk en pensionering binnen de Unie belastingheffing in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B4
bpm vrijstelling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bpmvrijst C1 Voertuigen in de Unie tijdelijke of permanente verplaatsing van motorvoertuigen naar een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C1
bpm vrijstelling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bpmvrijst C4 Voertuigen in de Unie koop en verkoop van motorvoertuigen in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C4
bpm-aangifte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bpmAangifte A4 Reizen binnen de Unie vervoer van dieren, planten, alcohol, tabak, sigaretten en andere goederen bij reizen in de Unie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A4
bpm-aangifte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bpmAangifte C4 Voertuigen in de Unie koop en verkoop van motorvoertuigen in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C4
bpm-aangifte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bpmAangifte L5 Belastingen overige belastingen: betaling, tarieven, belastingaangiften http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L5
bpm-teruggaaf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bpmTeruggaaf B4 Werk en pensionering binnen de Unie belastingheffing in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B4
bpm-teruggaaf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bpmTeruggaaf C4 Voertuigen in de Unie koop en verkoop van motorvoertuigen in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C4
brp-inschrijving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpInschr D1 Verblijf in een andere lidstaat tijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
brp-inschrijving buitenlandse akte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpInschrBuitAkte D1 Verblijf in een andere lidstaat tijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
brp-inzagerecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpInzRecht I1 Bescherming van persoonsgegevens uitoefening van de rechten van de betrokkenen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_I1
btw-nummervermelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/btwnrverm L1 Belastingen btw: informatie over de algemene regels, tarieven en vrijstellingen, registratie voor en betaling van btw, verkrijging van teruggave http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L1
buitenlandse onderwijsbevoegdheid erkenning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/buitenlOnderwBevErk B3 Werk en pensionering binnen de Unie erkenning van kwalificaties met het oog op werk in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B3
centraal archief overledenen inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/centrArchOverlInz I1 Bescherming van persoonsgegevens uitoefening van de rechten van de betrokkenen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_I1
centraal insolventieregister inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/centrInsolvRegInz H1 Consumentenrechten online of in persoon goederen, digitale inhoud of diensten (waaronder financiële diensten) in een andere lidstaat kopen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H1
centraal insolventieregister inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/centrInsolvRegInz J7 Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijf insolventieprocedures en liquidatie van bedrijven http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J7
centraal testamentenregister inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/centrTestamRegInz D6 Verblijf in een andere lidstaat regels die gelden in geval van overlijden, met inbegrip van regels inzake de repatriëring van stoffelijke overschotten naar een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D6
certificaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/certificaat M8 Goederen certificering, keurmerken (EMAS, energielabels, ecodesign, EU-milieukeur) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M8
cites-vergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/citesverg A4 Reizen binnen de Unie vervoer van dieren, planten, alcohol, tabak, sigaretten en andere goederen bij reizen in de Unie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A4
collegegeld http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/collegegeld E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
conformiteitsverklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/confverkl M1 Goederen verkrijging van CE-markering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M1
cultuurgoederen uitvoervergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cultGoedUitvVerg A4 Reizen binnen de Unie vervoer van dieren, planten, alcohol, tabak, sigaretten en andere goederen bij reizen in de Unie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A4
curatele- en bewindregister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/curateleBewReg H5 Consumentenrechten consumentenrechten en -waarborgen bij aankoop van goederen en diensten, met inbegrip van procedures voor de beslechting van en vergoeding bij consumentengeschillen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H5
cursusgeld http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cursusgeld E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
cursusgeld terugbetaling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cursusgeldTerugbet E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
damu-leerling reiskostensubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/damu-llReisksub E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
deel onderwijsprogramma vo ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/deelOnderwProgrVOOnth E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
depositogarantiestelsel http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/depositogarantiestelsel H2 Consumentenrechten een bankrekening hebben in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H2
depositogarantiestelsel http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/depositogarantiestelsel J7 Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijf insolventieprocedures en liquidatie van bedrijven http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J7
detentie melding zorgverzekeraar http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/detentieMeldZorgVerz F1 Gezondheidszorg een medische behandeling ondergaan in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F1
diergeneeskunderegister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/diergenRegister F1 Gezondheidszorg een medische behandeling ondergaan in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F1
digid http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/digid D1 Verblijf in een andere lidstaat tijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
digid-machtiging http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/digid_machtiging D1 Verblijf in een andere lidstaat tijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
diplomabeschrijving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/diplomabeschr N3 Diensten erkenning van beroepskwalificaties, met inbegrip van beroepsonderwijs en -opleiding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N3
diplomaregister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/diplomaregister I1 Bescherming van persoonsgegevens uitoefening van de rechten van de betrokkenen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_I1
diplomaregister gegevensverstrekking http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/diplRegGegVerstr N3 Diensten erkenning van beroepskwalificaties, met inbegrip van beroepsonderwijs en -opleiding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N3
discriminatie klacht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/discrKlacht B7 Werk en pensionering binnen de Unie gelijke behandeling (regels die discriminatie op het werk verbieden, regels inzake gelijke betaling van mannen en vrouwen en inzake gelijke betaling van werknemers met contracten voor bepaalde of onbepaalde tijd) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B7
donorgegevens kunstmatige bevruchting informatieverzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/donorgegKunstmBevrInfoVerz F1 Gezondheidszorg een medische behandeling ondergaan in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F1
doodgeboren kind aangifte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/doodgeboren_kind_aangifte G1 Burger- en familierechten geboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
drinkwateraansluitingsverzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/drwatAanslVerzoek H3 Consumentenrechten aansluiting op nutsvoorzieningen, zoals gas, elektriciteit, water, verwijdering van huishoudelijk afval, telecommunicatie en internet http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H3
duur prestatiebeurs verlenging http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/duurPrestBeursVerl E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
echtscheiding inschrijving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/echtscheiding_inschrijving G1 Burger- en familierechten geboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
echtscheiding inschrijving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/echtscheiding_inschrijving G2 Burger- en familierechten samenleven van partners met verschillende nationaliteiten, met inbegrip van partners van hetzelfde geslacht (huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed, echtscheiding, huwelijksvermogensrechten, rechten van samenwonenden) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G2
echtscheiding verzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/echtschVerz G2 Burger- en familierechten samenleven van partners met verschillende nationaliteiten, met inbegrip van partners van hetzelfde geslacht (huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed, echtscheiding, huwelijksvermogensrechten, rechten van samenwonenden) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G2
eenhoofdig gezag http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eenhoofdigGezag G1 Burger- en familierechten geboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
eg-beroepskwalificaties erkenning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/egBerKwalErk B3 Werk en pensionering binnen de Unie erkenning van kwalificaties met het oog op werk in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B3
eindexamen vo aanpassing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eindexVOAanp E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
elektriciteitsaansluitingsverzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/elektrAanslVerzoek H3 Consumentenrechten aansluiting op nutsvoorzieningen, zoals gas, elektriciteit, water, verwijdering van huishoudelijk afval, telecommunicatie en internet http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H3
energiebesparing eigen huis subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/energBespEigenHuisSubs D2 Verblijf in een andere lidstaat koop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
energielabel http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/energielabel D2 Verblijf in een andere lidstaat koop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
erfbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/erfbelasting D6 Verblijf in een andere lidstaat regels die gelden in geval van overlijden, met inbegrip van regels inzake de repatriëring van stoffelijke overschotten naar een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D6
erfbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/erfbelasting G4 Burger- en familierechten erfrechten en -plichten in een andere lidstaat, met inbegrip van belastingregels http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G4
erkenning kind http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/erkenning_kind G1 Burger- en familierechten geboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
erkenning kind vernietiging http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/erkenKindVern G1 Burger- en familierechten geboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
erkenning kind vervangende toestemming http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/erkenKindVervToest G1 Burger- en familierechten geboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
europese erfrechtverklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eurErfrechtVerklaring G4 Burger- en familierechten erfrechten en -plichten in een andere lidstaat, met inbegrip van belastingregels http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G4
europese sociale zekerheidsverklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eusoczekverkl K3 Werknemers tewerkstelling van werknemers in andere lidstaten (detachering, regels betreffende het vrij verrichten van diensten, woonplaatsvereisten voor werknemers) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_K3
europese ziekteverzekeringskaart http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/euziekteverzkrt F3 Gezondheidszorg regels inzake ziekteverzekering die van toepassing zijn tijdens een kort of langdurig verblijf in een andere lidstaat, met inbegrip van regels over de wijze waarop een Europese ziekteverzekeringskaart moet worden aangevraagd http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F3
evenementenvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/evenementenvergunning D2 Verblijf in een andere lidstaat koop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
evenementenvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/evenementenvergunning N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
examenonderdeel beroepsonderwijs vrijstelling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/examenondBerOndVrijst E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
examenvak vavo ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/examenvakVavoOnth E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
experiment gebruik meststoffen ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/experiment_gebruik_meststoffen_ontheffing N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
extra onderwijsactiviteit basisschool vrijstelling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/extrOnderwActBasisschVrijst E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
faillissement http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/faillismt J7 Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijf insolventieprocedures en liquidatie van bedrijven http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J7
faunabeheerplan http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/faunabeheerplan N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
fietsenregister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/fietsenregister H5 Consumentenrechten consumentenrechten en -waarborgen bij aankoop van goederen en diensten, met inbegrip van procedures voor de beslechting van en vergoeding bij consumentengeschillen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H5
financiële ondersteuning student bij bijzondere omstandigheden http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/finOnderstStudBijzOmst E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
fytosanitair exportcertificaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/fytsanexpcert A4 Reizen binnen de Unie vervoer van dieren, planten, alcohol, tabak, sigaretten en andere goederen bij reizen in de Unie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A4
gasaansluitingsverzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gasAanslVerzoek H3 Consumentenrechten aansluiting op nutsvoorzieningen, zoals gas, elektriciteit, water, verwijdering van huishoudelijk afval, telecommunicatie en internet http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H3
geboorteaangifte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geboorteaangifte G1 Burger- en familierechten geboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
geboorteakte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geboorteakte G1 Burger- en familierechten geboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
geboorteverlof http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geboorteverlof B6 Werk en pensionering binnen de Unie bij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
gebruik autogordel en autokinderzitje ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gebrAutogordelKinderzOnth C5 Voertuigen in de Unie nationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickers http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
gedoogbeslissing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedoogbeslissing D2 Verblijf in een andere lidstaat koop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
gedoogbeslissing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedoogbeslissing N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
geen privégebruik auto verklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geenPrivGebrAutoVerkl B4 Werk en pensionering binnen de Unie belastingheffing in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B4
gehandicaptenparkeerkaart http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gehandicaptenparkeerkaart A3 Reizen binnen de Unie ondersteuning in geval van beperkte mobiliteit bij reizen in of vanuit de Unie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A3
gehandicaptenparkeerplaats http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gehandicaptenparkeerplaats A3 Reizen binnen de Unie ondersteuning in geval van beperkte mobiliteit bij reizen in of vanuit de Unie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A3
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gehandicaptenparkeerplaats_op_kenteken A3 Reizen binnen de Unie ondersteuning in geval van beperkte mobiliteit bij reizen in of vanuit de Unie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A3
geluidsbelasting grenswaarde http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geluidsbelasting_grenswaarde B8 Werk en pensionering binnen de Unie verplichtingen in verband met gezondheid en veiligheid voor verschillende soorten activiteiten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B8
geluidsbelasting grenswaarde http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geluidsbelasting_grenswaarde N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
geluidsontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geluidsontheffing N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
geneesmiddelen bijwerkingenregistratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/genbijwnreg F2 Gezondheidszorg online of in persoon geneesmiddelen kopen in een andere lidstaat dan die waar zij door een arts zijn voorgeschreven http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F2
geneesmiddeleninformatiebank inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geneesmInfoBankInz F1 Gezondheidszorg een medische behandeling ondergaan in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F1
geneesmiddelenrecept http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geneesmiddelenrecept F2 Gezondheidszorg online of in persoon geneesmiddelen kopen in een andere lidstaat dan die waar zij door een arts zijn voorgeschreven http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F2
geregistreerd partnerschap ontbinding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geregistreerd_partnerschap_ontbinding G2 Burger- en familierechten samenleven van partners met verschillende nationaliteiten, met inbegrip van partners van hetzelfde geslacht (huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed, echtscheiding, huwelijksvermogensrechten, rechten van samenwonenden) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G2
geregistreerd partnerschapaangifte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geregistreerd_partnerschapaangifte G2 Burger- en familierechten samenleven van partners met verschillende nationaliteiten, met inbegrip van partners van hetzelfde geslacht (huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed, echtscheiding, huwelijksvermogensrechten, rechten van samenwonenden) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G2
geslachtswijzigingsaangifte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geslachtswijzigingsaangifte G3 Burger- en familierechten regels inzake erkenning van de genderidentiteit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G3
gezagsregister uittreksel http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gezagsregUittr G1 Burger- en familierechten geboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
gezamenlijk gezag http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gezGezag G1 Burger- en familierechten geboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
grondwaterheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grondwaterheffing N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
grondwateronttrekking schadevergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grondwateronttr_schadevergoeding D2 Verblijf in een andere lidstaat koop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
grondwateronttrekking schadevergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grondwateronttr_schadevergoeding N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
grondwateronttrekkingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grondwateronttrekkingsvergunning N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
grondwateronttrekkingsvergunning registratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grondwateronttr_registratie N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
groot pleziervaartbewijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grPlezVaartbew C2 Voertuigen in de Unie verkrijging en verlenging van rijbewijzen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C2
handelsregister gegevensverstrekking http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/handRegGegVerstr H5 Consumentenrechten consumentenrechten en -waarborgen bij aankoop van goederen en diensten, met inbegrip van procedures voor de beslechting van en vergoeding bij consumentengeschillen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H5
heffingskorting uitbetaling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hefKortUitbet B4 Werk en pensionering binnen de Unie belastingheffing in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B4
herbestemming monument subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/herbestMonSubs D2 Verblijf in een andere lidstaat koop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
hoger onderwijs aanmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hogOndAanm E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
hondenhoudersregistratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/honderhoudersregistratie A4 Reizen binnen de Unie vervoer van dieren, planten, alcohol, tabak, sigaretten en andere goederen bij reizen in de Unie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A4
hondenhoudersregistratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/honderhoudersregistratie D1 Verblijf in een andere lidstaat tijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
hondenhoudersregistratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/honderhoudersregistratie D4 Verblijf in een andere lidstaat voorschriften betreffende verblijfskaarten voor EU-burgers en hun gezinsleden, waaronder gezinsleden die geen EU-burgers zijn http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D4
horecabedrijf exploitatievergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/horecaExplVrg N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
huisdierenpaspoort http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huisdierenpaspoort A4 Reizen binnen de Unie vervoer van dieren, planten, alcohol, tabak, sigaretten en andere goederen bij reizen in de Unie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A4
huisvestingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huisvestingsvergunning D1 Verblijf in een andere lidstaat tijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
huurtoeslag http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huurtoeslag D1 Verblijf in een andere lidstaat tijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
huwelijk bij volmacht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huwelijkBijVolm G2 Burger- en familierechten samenleven van partners met verschillende nationaliteiten, met inbegrip van partners van hetzelfde geslacht (huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed, echtscheiding, huwelijksvermogensrechten, rechten van samenwonenden) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G2
huwelijksaangifte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huwelijksaangifte G2 Burger- en familierechten samenleven van partners met verschillende nationaliteiten, met inbegrip van partners van hetzelfde geslacht (huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed, echtscheiding, huwelijksvermogensrechten, rechten van samenwonenden) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G2
huwelijksdispensatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huwelijksdispensatie G2 Burger- en familierechten samenleven van partners met verschillende nationaliteiten, met inbegrip van partners van hetzelfde geslacht (huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed, echtscheiding, huwelijksvermogensrechten, rechten van samenwonenden) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G2
huwelijksgoederenregister inschrijving huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huwGoedRegInsHuwPartVw G2 Burger- en familierechten samenleven van partners met verschillende nationaliteiten, met inbegrip van partners van hetzelfde geslacht (huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed, echtscheiding, huwelijksvermogensrechten, rechten van samenwonenden) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G2
huwelijksgoederenregister inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huwGoedRegInz G2 Burger- en familierechten samenleven van partners met verschillende nationaliteiten, met inbegrip van partners van hetzelfde geslacht (huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed, echtscheiding, huwelijksvermogensrechten, rechten van samenwonenden) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G2
inburgeringsexamen aanmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inbExamAanmeld D4 Verblijf in een andere lidstaat voorschriften betreffende verblijfskaarten voor EU-burgers en hun gezinsleden, waaronder gezinsleden die geen EU-burgers zijn http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D4
inburgeringsexamen aanpassing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inbExamAanpas D4 Verblijf in een andere lidstaat voorschriften betreffende verblijfskaarten voor EU-burgers en hun gezinsleden, waaronder gezinsleden die geen EU-burgers zijn http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D4
inburgeringslening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inburgeringslening D4 Verblijf in een andere lidstaat voorschriften betreffende verblijfskaarten voor EU-burgers en hun gezinsleden, waaronder gezinsleden die geen EU-burgers zijn http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D4
inburgeringsplicht ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inburgPlOnth D4 Verblijf in een andere lidstaat voorschriften betreffende verblijfskaarten voor EU-burgers en hun gezinsleden, waaronder gezinsleden die geen EU-burgers zijn http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D4
inburgeringsplicht vrijstelling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inburgPlVrijst D4 Verblijf in een andere lidstaat voorschriften betreffende verblijfskaarten voor EU-burgers en hun gezinsleden, waaronder gezinsleden die geen EU-burgers zijn http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D4
inburgeringstermijn verlenging http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inbTermVerl D4 Verblijf in een andere lidstaat voorschriften betreffende verblijfskaarten voor EU-burgers en hun gezinsleden, waaronder gezinsleden die geen EU-burgers zijn http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D4
individuele goedkeuring voertuig http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/indGoedkVoert C1 Voertuigen in de Unie tijdelijke of permanente verplaatsing van motorvoertuigen naar een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C1
individuele studietoeslag http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/indStudToesl E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
instandhouding monument subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/instHoudMonSubs D2 Verblijf in een andere lidstaat koop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
integriteitsbeoordeling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/integriteitsbeoordeling N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
internationale diplomawaardering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/internatDiplWaard B3 Werk en pensionering binnen de Unie erkenning van kwalificaties met het oog op werk in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B3
internationale-kinderontvoeringsmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/intKindOntvMelding G5 Burger- en familierechten rechten en regels die gelden bij grensoverschrijdende ontvoering van kinderen door een van de ouders http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G5
investeringssubsidie duurzame energie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/investSubsDuurzEner D2 Verblijf in een andere lidstaat koop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
invoerrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/invoerrecht L3 Belastingen douanerechten en andere belastingen en rechten op ingevoerde producten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L3
invoerrechten vrijstelling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/invoerrechten_vrijstelling B4 Werk en pensionering binnen de Unie belastingheffing in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B4
invorderingsrente http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/invorderingsrente L5 Belastingen overige belastingen: betaling, tarieven, belastingaangiften http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L5
iow-uitkering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/iowUitkering B9 Werk en pensionering binnen de Unie socialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
jachtakte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jachtakte B8 Werk en pensionering binnen de Unie verplichtingen in verband met gezondheid en veiligheid voor verschillende soorten activiteiten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B8
jeugdhulp http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jeugdhulp F1 Gezondheidszorg een medische behandeling ondergaan in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F1
jeugdhulp klacht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jeugdhulpKlacht F1 Gezondheidszorg een medische behandeling ondergaan in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F1
jeugdhulpdossier http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jeugdhulpdossier I1 Bescherming van persoonsgegevens uitoefening van de rechten van de betrokkenen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_I1
jeugdige bijrijder vrachtauto verklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jeugdBijrVrAutoVerkl C5 Voertuigen in de Unie nationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickers http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
jongeren met een handicap onderwijsvoorziening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jongHandicOndVoorz E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
kabels- en leidingenvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kabels-_en_leidingenvergunning N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
kampeerautotarief motorrijtuigenbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kampAutTatMrb B4 Werk en pensionering binnen de Unie belastingheffing in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B4
kansspelautomaatvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kansspelautomaatvergunning N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
kentekenbewijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kentekenbewijs C5 Voertuigen in de Unie nationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickers http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
kentekenoverschrijving bij overdracht particulieren http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kentekOverschOverdrPart C4 Voertuigen in de Unie koop en verkoop van motorvoertuigen in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C4
kentekenoverschrijving bij overlijden http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kentekOverschOverl C5 Voertuigen in de Unie nationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickers http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
kentekenregister inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kentekRegInz C5 Voertuigen in de Unie nationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickers http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
kentekenschorsing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kentekenschorsing C5 Voertuigen in de Unie nationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickers http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
keurmerk http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/keurmerk M8 Goederen certificering, keurmerken (EMAS, energielabels, ecodesign, EU-milieukeur) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M8
kinderbijslag http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kinderbijslag G1 Burger- en familierechten geboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
kinderopvangtoeslag http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kinderopvangtoeslag E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
kinderopvangtoeslag http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kinderopvangtoeslag G1 Burger- en familierechten geboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
kinderopvangtoeslag tegemoetkoming http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/KinderOpvToeslagTegemoetk E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
kinderopvangtoeslag tegemoetkoming http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/KinderOpvToeslagTegemoetk G1 Burger- en familierechten geboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
kindgebonden budget http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kindGebBud G1 Burger- en familierechten geboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
klacht vergunninghouder interlandelijke adoptie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klachtVerghInterlAdopt G1 Burger- en familierechten geboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
klacht zorgaanbieder http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klachtZorgaanbieder F1 Gezondheidszorg een medische behandeling ondergaan in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F1
klacht zorgverlener http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klachtZorgverlener F1 Gezondheidszorg een medische behandeling ondergaan in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F1
klein vaarbewijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klVaarbew C2 Voertuigen in de Unie verkrijging en verlenging van rijbewijzen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C2
koolwaterstoffenwinning-afdracht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/koolwaterstoffenwinning_afdracht N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
leeftijdsgrenzen speciaal onderwijs ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leeftijdsgrSpecOndOnth E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
leerplichtvrijstelling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leerplichtvrijstelling E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
leerwegondersteunend onderwijs toelating http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leerwegonderstOndToel E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
legalisatie document http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/legalisatie_document B3 Werk en pensionering binnen de Unie erkenning van kwalificaties met het oog op werk in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B3
leraren promotiebeurs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lerarenPromBeurs E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
lerarenbeurs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lerarenbeurs E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
lesgeld http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lesgeld E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
lesgeld terugbetaling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lesgeldTerBet E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
levenlanglerenkrediet http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/levenlanglerenkrediet E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
liquide middelen aangifte bij binnenkomst of verlaten EU http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/liqMiddAangBinnenkVerlEU A2 Reizen binnen de Unie rechten en verplichtingen van reizigers die per vliegtuig, trein, schip of bus in of vanuit de Unie reizen en van personen die pakketreizen of gekoppelde reisarrangementen kopen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A2
loon premie volksverzekering inhouding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/loonpvvinh K2 Werknemers socialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie (aanmelding als werkgever, aanmelding van werknemers, kennisgeving van beëindiging van een arbeidsovereenkomst, betaling van sociale bijdragen, rechten en verplichtingen in verband met pensioenen) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_K2
loon premie werknemersverzekering inhouding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/loonpwvinh K2 Werknemers socialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie (aanmelding als werkgever, aanmelding van werknemers, kennisgeving van beëindiging van een arbeidsovereenkomst, betaling van sociale bijdragen, rechten en verplichtingen in verband met pensioenen) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_K2
loonbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/loonbelasting K2 Werknemers socialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie (aanmelding als werkgever, aanmelding van werknemers, kennisgeving van beëindiging van een arbeidsovereenkomst, betaling van sociale bijdragen, rechten en verplichtingen in verband met pensioenen) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_K2
loonsuppletie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/loonsuppl B6 Werk en pensionering binnen de Unie bij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
loonsuppletie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/loonsuppl F4 Gezondheidszorg algemene informatie over toegangsrechten en verplichtingen om deel te nemen aan beschikbare preventieve openbare gezondheidsmaatregelen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F4
luchtvaart geluidscertificaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/luchtvGeluidscert C5 Voertuigen in de Unie nationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickers http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
luchtvaart geluidsverklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/luchtvGeluidsverklaring C5 Voertuigen in de Unie nationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickers http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
luchtvaart voorvalmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/luchtvVoorvalMelding A2 Reizen binnen de Unie rechten en verplichtingen van reizigers die per vliegtuig, trein, schip of bus in of vanuit de Unie reizen en van personen die pakketreizen of gekoppelde reisarrangementen kopen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A2
luchtvaartregister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/luchtvaartregister C5 Voertuigen in de Unie nationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickers http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
luchtvaartuig teboekstelling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/luchtvaartuig_teboekstelling C1 Voertuigen in de Unie tijdelijke of permanente verplaatsing van motorvoertuigen naar een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C1
maatregel eindexamen beroep http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/maatrEindexBer E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
machtiging voorlopig verblijf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/machtVoorlVerbl D1 Verblijf in een andere lidstaat tijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
machtiging voorlopig verblijf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/machtVoorlVerbl D4 Verblijf in een andere lidstaat voorschriften betreffende verblijfskaarten voor EU-burgers en hun gezinsleden, waaronder gezinsleden die geen EU-burgers zijn http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D4
marktvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/marktvergunning N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
mbo-studentenfonds http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mboStudFonds E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
mbo-verklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mboVerklaring E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
medicijnen mee op reis verklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/medicOpReisVerkl A4 Reizen binnen de Unie vervoer van dieren, planten, alcohol, tabak, sigaretten en andere goederen bij reizen in de Unie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A4
medicijnen mee op reis verklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/medicOpReisVerkl F2 Gezondheidszorg online of in persoon geneesmiddelen kopen in een andere lidstaat dan die waar zij door een arts zijn voorgeschreven http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F2
medisch dossier http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/medischDossier F1 Gezondheidszorg een medische behandeling ondergaan in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F1
medisch haalbaarheidsonderzoek letselschade subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/medischHaalbOndLetSchSubs E4 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderzoek doen in een andere lidstaat in het kader van een onderwijsprogramma http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E4
medische keuring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/medKeur B6 Werk en pensionering binnen de Unie bij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
meerderjarigheidsverklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/meerderjarigheidsverklaring G1 Burger- en familierechten geboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
meldpunt zorgfraude http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/meldpuntZorgfraude F1 Gezondheidszorg een medische behandeling ondergaan in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F1
middelbare school klacht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/middSchKlacht E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
middeling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/middeling B4 Werk en pensionering binnen de Unie belastingheffing in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B4
milieuontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieuontheffing N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
milieuverslag bedrijf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieuverslag_bedrijf N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
mobiele puinbreker gebruiksmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mobPuinbrGebr N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
moederschapsontkenning verklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/moederschOntkVerkl G1 Burger- en familierechten geboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
motorrijtuigenbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/motorrijtuigenbel B4 Werk en pensionering binnen de Unie belastingheffing in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B4
motorrijtuigenbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/motorrijtuigenbel L5 Belastingen overige belastingen: betaling, tarieven, belastingaangiften http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L5
motorrijtuigenbelasting overgangsregeling oudere voertuigen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/MRBelOvergRegOudereVtgn B4 Werk en pensionering binnen de Unie belastingheffing in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B4
motorrijtuigenbelasting vrijstelling buitenlands kenteken http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/MRBelVrijstBuitKent B4 Werk en pensionering binnen de Unie belastingheffing in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B4
motorrijtuigenbelasting vrijstelling oldtimer http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/MRBelVrijstOldtimer B4 Werk en pensionering binnen de Unie belastingheffing in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B4
motorrijtuigenbelasting vrijstelling rolstoelinstallatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/MRBelVrijstRolstoelinst B4 Werk en pensionering binnen de Unie belastingheffing in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B4
nachtregisterplicht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nachtregpl N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
nalatenschap verklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nalatenschVerkl D6 Verblijf in een andere lidstaat regels die gelden in geval van overlijden, met inbegrip van regels inzake de repatriëring van stoffelijke overschotten naar een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D6
nationale accreditatie-instantie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natAccInst M3 Goederen vaststelling van toepasselijke normen, technische specificaties en productcertificering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M3
nationale accreditatie-instantie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natAccInst M8 Goederen certificering, keurmerken (EMAS, energielabels, ecodesign, EU-milieukeur) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M8
naturalisatieverzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/naturalisatieverzoek D5 Verblijf in een andere lidstaat voorwaarden voor de naturalisatie van onderdanen van een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D5
natuurgebied vergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natuurgebied_vergunning D2 Verblijf in een andere lidstaat koop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
natuurgebied vergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natuurgebied_vergunning N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
nederlandse titel aanvraag http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nederlTitelAanvraag B3 Werk en pensionering binnen de Unie erkenning van kwalificaties met het oog op werk in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B3
nietigverklaring huwelijk http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nietigverklHuw G2 Burger- en familierechten samenleven van partners met verschillende nationaliteiten, met inbegrip van partners van hetzelfde geslacht (huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed, echtscheiding, huwelijksvermogensrechten, rechten van samenwonenden) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G2
noodreisdocument http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/noodreisdocument A1 Reizen binnen de Unie documenten die van EU-burgers, hun gezinsleden die geen EU-burgers zijn, alleenreizende minderjarigen en niet-EU-burgers verlangd worden wanneer zij EU-binnengrenzen overschrijden (identiteitsbewijs, visum, paspoort) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A1
objectvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/objectvergunning N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
octrooi http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/octrooi J3 Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijf intellectuele-eigendomsrechten (octrooiaanvragen, registratie van handelsmerken, tekeningen of modellen, verwerving van licenties voor reproductie) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J3
omgevingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning D2 Verblijf in een andere lidstaat koop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
omgevingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
omgevingsvergunning bouw http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_bouw D2 Verblijf in een andere lidstaat koop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
omgevingsvergunning bouw http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_bouw N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
omgevingsvergunning brandveilig gebruik http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgVgBrvGebr N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
omgevingsvergunning kap http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_kap N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
omgevingsvergunning milieu http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_milieu N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
omgevingsvergunning milieu verandering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_milieu_verandering N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
omgevingsvergunning uitweg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgVgUitweg D2 Verblijf in een andere lidstaat koop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
omgevingsvergunning uitweg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgVgUitweg N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
omzetbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omzetbel L1 Belastingen btw: informatie over de algemene regels, tarieven en vrijstellingen, registratie voor en betaling van btw, verkrijging van teruggave http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L1
omzetbelasting kleine ondernemersregeling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omzetbelKOR B4 Werk en pensionering binnen de Unie belastingheffing in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B4
onbemand-luchtvaartuigsysteem exploitantregistratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onbLuchtvSysExplReg C4 Voertuigen in de Unie koop en verkoop van motorvoertuigen in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C4
onbemand-luchtvaartuigsysteem vaardigheidsbewijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onbLuchtvSysVaardigheidsb C5 Voertuigen in de Unie nationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickers http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
onderhoud rijksmonument lening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderhRijksmonLen D2 Verblijf in een andere lidstaat koop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
onderwijsactiviteit speciaal onderwijs vrijstelling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderwActSpecOndVrijst E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
onderwijsbijdrage en schoolkosten deeltijders vo en vavo tegemoetkoming http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderwBijdSchKstDtVoVavoTgk E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
onderwijsbijdrage en schoolkosten vo tegemoetkoming http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderwBijdSchKstVoTgk E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
onderwijsmaster tegemoetkoming http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderwMastTgk E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
oneerlijke handelspraktijkenverbod http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/oneerlHandPrakVerb J4 Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijf billijkheid en transparantie bij handelspraktijken, met inbegrip van consumentenrechten en -waarborgen in verband met de verkoop van goederen en diensten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J4
ongewenstverklaring opheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ongewVerklOph D4 Verblijf in een andere lidstaat voorschriften betreffende verblijfskaarten voor EU-burgers en hun gezinsleden, waaronder gezinsleden die geen EU-burgers zijn http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D4
onroerendezaakbelasting (ozb) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onroerendezaakbelasting_(ozb) D2 Verblijf in een andere lidstaat koop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
onroerendezaakbelasting (ozb) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onroerendezaakbelasting_(ozb) L5 Belastingen overige belastingen: betaling, tarieven, belastingaangiften http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L5
ontgrondingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontgrondingsvergunning D2 Verblijf in een andere lidstaat koop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
ontgrondingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontgrondingsvergunning N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
ontgrondingsvergunning schadevergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontgrondingsvergunning_schadevergoeding D2 Verblijf in een andere lidstaat koop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
ontgrondingsvergunning schadevergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontgrondingsvergunning_schadevergoeding N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
ontheffing internationale sanctie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onthefIntSanctie E4 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderzoek doen in een andere lidstaat in het kader van een onderwijsprogramma http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E4
ontwikkeladvies stap subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontw_advies_stap_subsidie E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
onverwijldebijstandvoorziening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onverwBijstVrz B9 Werk en pensionering binnen de Unie socialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
opgravingscertificaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/opgravingscert N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
orgaandonor registratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/orgaandonReg F4 Gezondheidszorg algemene informatie over toegangsrechten en verplichtingen om deel te nemen aan beschikbare preventieve openbare gezondheidsmaatregelen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F4
ouderschapsvaststelling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ouderschapsvaststelling G1 Burger- en familierechten geboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
ouderschapsverlof http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ouderschapsverlof B6 Werk en pensionering binnen de Unie bij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
ov-begeleiderskaart http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ov-begeleiderskaart A3 Reizen binnen de Unie ondersteuning in geval van beperkte mobiliteit bij reizen in of vanuit de Unie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A3
overlijden vermist persoon verklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overlVermPersVerkl D6 Verblijf in een andere lidstaat regels die gelden in geval van overlijden, met inbegrip van regels inzake de repatriëring van stoffelijke overschotten naar een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D6
overlijdensaangifte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overlijdensaangifte D6 Verblijf in een andere lidstaat regels die gelden in geval van overlijden, met inbegrip van regels inzake de repatriëring van stoffelijke overschotten naar een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D6
overlijdensuitkering anw http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overlUitkAnw G4 Burger- en familierechten erfrechten en -plichten in een andere lidstaat, met inbegrip van belastingregels http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G4
overlijdensuitkering aow http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overlUitkAow G4 Burger- en familierechten erfrechten en -plichten in een andere lidstaat, met inbegrip van belastingregels http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G4
overlijdensuitkering wajong http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overlUitkWajong G4 Burger- en familierechten erfrechten en -plichten in een andere lidstaat, met inbegrip van belastingregels http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G4
overlijdensuitkering wia http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overlUitkWia G4 Burger- en familierechten erfrechten en -plichten in een andere lidstaat, met inbegrip van belastingregels http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G4
paardachtigen identificatie en registratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/paardachtIdentRegistr A4 Reizen binnen de Unie vervoer van dieren, planten, alcohol, tabak, sigaretten en andere goederen bij reizen in de Unie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A4
paardachtigen identificatiedocument http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/paardachtIdentDocument A4 Reizen binnen de Unie vervoer van dieren, planten, alcohol, tabak, sigaretten en andere goederen bij reizen in de Unie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A4
parkeerbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeerbelasting B4 Werk en pensionering binnen de Unie belastingheffing in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B4
parkeerbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeerbelasting C1 Voertuigen in de Unie tijdelijke of permanente verplaatsing van motorvoertuigen naar een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C1
parkeerbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeerbelasting D1 Verblijf in een andere lidstaat tijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
parkeervergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeervergunning D1 Verblijf in een andere lidstaat tijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
parkeervergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeervergunning N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
particuliere elektrische personenauto subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/partElPersauSubsidie C4 Voertuigen in de Unie koop en verkoop van motorvoertuigen in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C4
paspoort http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/paspoort A1 Reizen binnen de Unie documenten die van EU-burgers, hun gezinsleden die geen EU-burgers zijn, alleenreizende minderjarigen en niet-EU-burgers verlangd worden wanneer zij EU-binnengrenzen overschrijden (identiteitsbewijs, visum, paspoort) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A1
paspoort tweede http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/paspTweede A1 Reizen binnen de Unie documenten die van EU-burgers, hun gezinsleden die geen EU-burgers zijn, alleenreizende minderjarigen en niet-EU-burgers verlangd worden wanneer zij EU-binnengrenzen overschrijden (identiteitsbewijs, visum, paspoort) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A1
pensioenregister inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pensRegInz B9 Werk en pensionering binnen de Unie socialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
personenvervoerconcessie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/personenvervoerconcessie P1 Overheidsopdrachten deelname aan openbare aanbestedingen: regels en procedures http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_P1
persoonsgebonden budget http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/persoonsgebonden_budget B9 Werk en pensionering binnen de Unie socialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
persoonsgegevens inlichtingen- en veiligheidsdiensten inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/persGegIVDInz I1 Bescherming van persoonsgegevens uitoefening van de rechten van de betrokkenen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_I1
pleegvergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pleegvergoeding G1 Burger- en familierechten geboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
pleziervaartuigcertificaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/plezierVaartCertificaat C5 Voertuigen in de Unie nationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickers http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
politiegegevens inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/politiegegInz I1 Bescherming van persoonsgegevens uitoefening van de rechten van de betrokkenen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_I1
postdienst aansprakelijkheid http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/postdnstAanspr H5 Consumentenrechten consumentenrechten en -waarborgen bij aankoop van goederen en diensten, met inbegrip van procedures voor de beslechting van en vergoeding bij consumentengeschillen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H5
postdienst aansprakelijkheid http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/postdnstAanspr H6 Consumentenrechten veiligheid en beveiliging van consumentenproducten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H6
praktijkonderwijs toelating http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/praktOndToel E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
precariobelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/precariobelasting L5 Belastingen overige belastingen: betaling, tarieven, belastingaangiften http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L5
prestatiebeurs in gift omzetting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/prestBeursGiftOmz E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
prestatiebeurs voorziening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/prestBeursVoorz E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
primair onderwijs aanmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/poAanm E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
proefplaatsing ww http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/proefplWw B6 Werk en pensionering binnen de Unie bij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
proefplaatsing ww http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/proefplWw F4 Gezondheidszorg algemene informatie over toegangsrechten en verplichtingen om deel te nemen aan beschikbare preventieve openbare gezondheidsmaatregelen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F4
provinciaal inpassingsplan http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/provinciaal_inpassingsplan D2 Verblijf in een andere lidstaat koop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
provinciaal inpassingsplan http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/provinciaal_inpassingsplan N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
rampbestrijder nabestaandenuitkering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rampbestrNabestUitk G4 Burger- en familierechten erfrechten en -plichten in een andere lidstaat, met inbegrip van belastingregels http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G4
rampbestrijder uitkering ziekte of invaliditeit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rampbestrUitkZiekInva B9 Werk en pensionering binnen de Unie socialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
rampbestrijder uitkering ziekte of invaliditeit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rampbestrUitkZiekInva F4 Gezondheidszorg algemene informatie over toegangsrechten en verplichtingen om deel te nemen aan beschikbare preventieve openbare gezondheidsmaatregelen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F4
re-integratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/re-integratie B6 Werk en pensionering binnen de Unie bij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
re-integratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/re-integratie F4 Gezondheidszorg algemene informatie over toegangsrechten en verplichtingen om deel te nemen aan beschikbare preventieve openbare gezondheidsmaatregelen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F4
reclamebelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/reclamebelasting L5 Belastingen overige belastingen: betaling, tarieven, belastingaangiften http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L5
register arbeidsbeperkten inschrijving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/regArbBepIns B7 Werk en pensionering binnen de Unie gelijke behandeling (regels die discriminatie op het werk verbieden, regels inzake gelijke betaling van mannen en vrouwen en inzake gelijke betaling van werknemers met contracten voor bepaalde of onbepaalde tijd) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B7
register arbeidsbeperkten inschrijving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/regArbBepIns B9 Werk en pensionering binnen de Unie socialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
register kinderopvang en peuterspeelzalen inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/regKindOpvPeutSpZlInz E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
register kinderopvang en peuterspeelzalen inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/regKindOpvPeutSpZlInz G1 Burger- en familierechten geboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
register kinderopvang inschrijving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/register_kinderopvang_inschrijving N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
register niet-bekostigde educatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/regNietBekostEducatie E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
registratie instellingen en opleidingen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/regInstEnOpl E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
reinigingsrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/reinigingsrecht L5 Belastingen overige belastingen: betaling, tarieven, belastingaangiften http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L5
reprorecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/reprorecht J3 Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijf intellectuele-eigendomsrechten (octrooiaanvragen, registratie van handelsmerken, tekeningen of modellen, verwerving van licenties voor reproductie) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J3
rijbewijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewijs C2 Voertuigen in de Unie verkrijging en verlenging van rijbewijzen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C2
rijbewijs buitenlands omwisseling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewijs_buitenlands_omwisseling C2 Voertuigen in de Unie verkrijging en verlenging van rijbewijzen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C2
rijbewijs echtheidsverklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewEchthVerkl C2 Voertuigen in de Unie verkrijging en verlenging van rijbewijzen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C2
rijbewijs internationaal http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewijs_internationaal C2 Voertuigen in de Unie verkrijging en verlenging van rijbewijzen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C2
rijbewijs teruggaveverzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbTerugVerz C2 Voertuigen in de Unie verkrijging en verlenging van rijbewijzen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C2
rijbewijsaanvraag na ongeldigverklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewAanvrNaOngVerkl C2 Voertuigen in de Unie verkrijging en verlenging van rijbewijzen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C2
rijbewijsregister uittreksel http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewRegUittr C2 Voertuigen in de Unie verkrijging en verlenging van rijbewijzen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C2
rijksmonumentenregister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijksMonumReg D2 Verblijf in een andere lidstaat koop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
rioolheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rioolheffing D1 Verblijf in een andere lidstaat tijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
rni inschrijving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rniInschr D1 Verblijf in een andere lidstaat tijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
scheiding van tafel en bed inschrijving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/scheidTafelBedInschr G2 Burger- en familierechten samenleven van partners met verschillende nationaliteiten, met inbegrip van partners van hetzelfde geslacht (huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed, echtscheiding, huwelijksvermogensrechten, rechten van samenwonenden) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G2
scheiding van tafel en bed verzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/scheidTafelBedVerz G2 Burger- en familierechten samenleven van partners met verschillende nationaliteiten, met inbegrip van partners van hetzelfde geslacht (huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed, echtscheiding, huwelijksvermogensrechten, rechten van samenwonenden) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G2
scheidingsmelding pensioenfonds http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/scheidMeldPensFnds B9 Werk en pensionering binnen de Unie socialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
schenkbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schenkbelasting G4 Burger- en familierechten erfrechten en -plichten in een andere lidstaat, met inbegrip van belastingregels http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G4
schenkbelasting kwijtschelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schenkbelKwijtsch D6 Verblijf in een andere lidstaat regels die gelden in geval van overlijden, met inbegrip van regels inzake de repatriëring van stoffelijke overschotten naar een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D6
schenkbelasting kwijtschelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schenkbelKwijtsch G4 Burger- en familierechten erfrechten en -plichten in een andere lidstaat, met inbegrip van belastingregels http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G4
schip teboekstelling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schipTeboekstel C1 Voertuigen in de Unie tijdelijke of permanente verplaatsing van motorvoertuigen naar een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C1
schuldsanering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schuldsan J8 Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijf kredietverzekering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J8
seksbedrijf exploitatievergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/seksbedrijf_exploitatievergunning N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
snelle motorboot registratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/snelMbootReg C5 Voertuigen in de Unie nationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickers http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
sollicitatieplichtontheffing ww http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/solliPlOnthWw B6 Werk en pensionering binnen de Unie bij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
speciaal onderwijs klacht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/specOndKlacht E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
speciaal onderwijs toelating http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/specOndToel E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
speelautomaat exploitatievergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/speelautomaat_exploitatievergunning N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
sportmotoren geluidsontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sportmotoren_geluidsontheffing B8 Werk en pensionering binnen de Unie verplichtingen in verband met gezondheid en veiligheid voor verschillende soorten activiteiten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B8
sportpatent http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sportpatent C5 Voertuigen in de Unie nationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickers http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
staatsexamen nt2 aanpassing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/staatsexamenNt2Aanp E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
staatsexamen toelating http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/staatsexamenToel E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
staatsexamen vo aanpassing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/staatsexamenVoAanp E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
standplaatsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/standplaatsvergunning N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
stap-budget http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/STAPbudget E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
stemmen per brief http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stemmen_per_brief D3 Verblijf in een andere lidstaat deelname aan gemeentelijke verkiezingen en verkiezingen voor het Europees Parlement http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D3
stemrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stemrecht D3 Verblijf in een andere lidstaat deelname aan gemeentelijke verkiezingen en verkiezingen voor het Europees Parlement http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D3
stiltegebiedontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stiltegebiedontheffing N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
straatartiestoptreden ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/strArtOptrOnth N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
strafblad inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/strafbladInz I1 Bescherming van persoonsgegevens uitoefening van de rechten van de betrokkenen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_I1
stralingsartsen en deskundigen registratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stralingsartsDeskReg B2 Werk en pensionering binnen de Unie gaan werken in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B2
stralingsartsen en deskundigen registratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stralingsartsDeskReg F1 Gezondheidszorg een medische behandeling ondergaan in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F1
studentenreisproduct schadevergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/studReisprodSchVerg E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
studiekosten leraren tegemoetkoming http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/studiekstLerTeg E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
surceance van betaling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/surcbet J7 Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijf insolventieprocedures en liquidatie van bedrijven http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J7
taxi-informatiekaart http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/taxiInfokaart M7 Goederen producten met gebreken: consumentenrechten en garantie, verantwoordelijkheid na verkoop, rechtsmiddelen voor benadeelde partij http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M7
taxivervoer klacht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/taxivervoerKlacht H5 Consumentenrechten consumentenrechten en -waarborgen bij aankoop van goederen en diensten, met inbegrip van procedures voor de beslechting van en vergoeding bij consumentengeschillen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H5
telecommunicatiewet geschilbeslechting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/telecomWetGeschBesl H3 Consumentenrechten aansluiting op nutsvoorzieningen, zoals gas, elektriciteit, water, verwijdering van huishoudelijk afval, telecommunicatie en internet http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H3
terrasvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/terrasvergunning N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
terugkeervisum http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/terugkeervisum A1 Reizen binnen de Unie documenten die van EU-burgers, hun gezinsleden die geen EU-burgers zijn, alleenreizende minderjarigen en niet-EU-burgers verlangd worden wanneer zij EU-binnengrenzen overschrijden (identiteitsbewijs, visum, paspoort) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A1
tewerkstellingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tewerkstverg K3 Werknemers tewerkstelling van werknemers in andere lidstaten (detachering, regels betreffende het vrij verrichten van diensten, woonplaatsvereisten voor werknemers) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_K3
tijdelijk en incidenteel werken in gereglementeerd beroep melding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tijdIncWerkGeregBerMeld B2 Werk en pensionering binnen de Unie gaan werken in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B2
tijdelijk luchtvaartterrein ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tijdelijk_luchtvaartterrein_ontheffing C5 Voertuigen in de Unie nationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickers http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
tijdelijk luchtvaartterrein ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tijdelijk_luchtvaartterrein_ontheffing N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
tijdelijke opheffing geschorst kenteken http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tijdOphGeschKent C4 Voertuigen in de Unie koop en verkoop van motorvoertuigen in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C4
tijdelijke opheffing geschorst kenteken bij evenement http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tijdOphGeschKentEven C4 Voertuigen in de Unie koop en verkoop van motorvoertuigen in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C4
toeristenbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/toeristenbelasting A2 Reizen binnen de Unie rechten en verplichtingen van reizigers die per vliegtuig, trein, schip of bus in of vanuit de Unie reizen en van personen die pakketreizen of gekoppelde reisarrangementen kopen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A2
toeristenbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/toeristenbelasting L5 Belastingen overige belastingen: betaling, tarieven, belastingaangiften http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L5
toeslag toeslagenwet http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/toeslagToeslagenwet B6 Werk en pensionering binnen de Unie bij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
tolkvoorziening bij auditieve beperking http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tolkvoorz B6 Werk en pensionering binnen de Unie bij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
tolkvoorziening bij auditieve beperking http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tolkvoorz F4 Gezondheidszorg algemene informatie over toegangsrechten en verplichtingen om deel te nemen aan beschikbare preventieve openbare gezondheidsmaatregelen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F4
transitokentekenbewijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/transitokent C1 Voertuigen in de Unie tijdelijke of permanente verplaatsing van motorvoertuigen naar een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C1
tweede lerarenopleiding subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tweedeLerarenOplSubs E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
uitspraak huurcommissie verzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/uitsprHuurcommVerz D1 Verblijf in een andere lidstaat tijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
uitspraken huurcommisie inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/uitsprhuurcommInz H5 Consumentenrechten consumentenrechten en -waarborgen bij aankoop van goederen en diensten, met inbegrip van procedures voor de beslechting van en vergoeding bij consumentengeschillen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H5
uwv reiskostenvergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/uwvReiskVerg B9 Werk en pensionering binnen de Unie socialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
uwv-inzagerecht en correctieverzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/uwvInzRechtCorrVerz I1 Bescherming van persoonsgegevens uitoefening van de rechten van de betrokkenen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_I1
vaarweggebruik http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vaarweggebruik C5 Voertuigen in de Unie nationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickers http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
vaarweggebruik http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vaarweggebruik N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
vakantiemelding ww http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vakMldWw B6 Werk en pensionering binnen de Unie bij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
vakantierecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vakantierecht B6 Werk en pensionering binnen de Unie bij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
vakantierecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vakantierecht K1 Werknemers bij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden (met inbegrip van werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_K1
vakbekwaamheid certificaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vakbekwCert B3 Werk en pensionering binnen de Unie erkenning van kwalificaties met het oog op werk in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B3
vakbekwaamheid certificaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vakbekwCert H5 Consumentenrechten consumentenrechten en -waarborgen bij aankoop van goederen en diensten, met inbegrip van procedures voor de beslechting van en vergoeding bij consumentengeschillen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H5
vakbekwaamheidseis http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vakbekwEis N3 Diensten erkenning van beroepskwalificaties, met inbegrip van beroepsonderwijs en -opleiding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N3
valkeniersakte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/valkeniersakte B8 Werk en pensionering binnen de Unie verplichtingen in verband met gezondheid en veiligheid voor verschillende soorten activiteiten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B8
vennootschapsbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vennootschapsbel L5 Belastingen overige belastingen: betaling, tarieven, belastingaangiften http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L5
ventvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ventvergunning N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
veranderen weg vergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/veranderen_weg_vergunning D2 Verblijf in een andere lidstaat koop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
veranderen weg vergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/veranderen_weg_vergunning N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
verblijfsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verblijfsvergunning A1 Reizen binnen de Unie documenten die van EU-burgers, hun gezinsleden die geen EU-burgers zijn, alleenreizende minderjarigen en niet-EU-burgers verlangd worden wanneer zij EU-binnengrenzen overschrijden (identiteitsbewijs, visum, paspoort) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A1
verbod op permanente nachtarbeid ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verbodPermNachtarbOnth B8 Werk en pensionering binnen de Unie verplichtingen in verband met gezondheid en veiligheid voor verschillende soorten activiteiten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B8
verbruiksbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verbruiksbel L2 Belastingen accijnzen: informatie over de algemene regels, tarieven en vrijstellingen, registratie voor en betaling van accijnzen, verkrijging van teruggave http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L2
verduurzaming en onderhoud huurwoning subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verduurzOnderhoudHuurwSubsidie D2 Verblijf in een andere lidstaat koop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
verduurzaming verenigingen van eigenaars subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verduurzVveSubs D2 Verblijf in een andere lidstaat koop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
vereisten benoeming leraar vo ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vereisBenLerVoOnth B3 Werk en pensionering binnen de Unie erkenning van kwalificaties met het oog op werk in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B3
verhuismelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verhuismelding D1 Verblijf in een andere lidstaat tijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
verkeersbesluit milieuzone http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verkeersbesluitMilieuzone C5 Voertuigen in de Unie nationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickers http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
verkeersboete http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verkeersboete C5 Voertuigen in de Unie nationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickers http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
verklaring afgelegd examen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verklAfgelExamen E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
verklaring omtrent gedrag (vog) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verklaring_omtrent_gedrag_(vog) B8 Werk en pensionering binnen de Unie verplichtingen in verband met gezondheid en veiligheid voor verschillende soorten activiteiten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B8
verklaring omtrent gedrag (vog) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verklaring_omtrent_gedrag_(vog) N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
vervoersdocumenten stoffelijk overschot http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vervoersdocumenten_stoffelijk_overschot D6 Verblijf in een andere lidstaat regels die gelden in geval van overlijden, met inbegrip van regels inzake de repatriëring van stoffelijke overschotten naar een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D6
verwerking persoonsgegevens verantwoordingsplicht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verwpersgegverantwpl J11 Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijf regels en verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J11
verzekeringsplicht sociale verzekeringen ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verzekPlSocVerzOnth B9 Werk en pensionering binnen de Unie socialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
verzekeringsplicht volksverzekeringen ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verzekPlVolksverzOnth B5 Werk en pensionering binnen de Unie regels inzake aansprakelijkheid en verplichte verzekeringen in verband met verblijf of werk in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B5
veterinair exportcertificaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vetexpcert A4 Reizen binnen de Unie vervoer van dieren, planten, alcohol, tabak, sigaretten en andere goederen bij reizen in de Unie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A4
voogdbenoeming verzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voogdbenVerz G1 Burger- en familierechten geboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
voogdij aantekening gezagsregister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voogdAantGezReg G1 Burger- en familierechten geboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
voor- en vroegschoolse educatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorVrSchEducatie E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
vooropleidingseisen hoger onderwijs vrijstelling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vooroplEisHoVrijst E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
voortgezet onderwijs aanmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voAanm E1 Onderwijs of stage in een andere lidstaat onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
vreemdeling verhuismelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vreemdVerhMld D1 Verblijf in een andere lidstaat tijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
vreemdeling verhuismelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vreemdVerhMld D4 Verblijf in een andere lidstaat voorschriften betreffende verblijfskaarten voor EU-burgers en hun gezinsleden, waaronder gezinsleden die geen EU-burgers zijn http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D4
vrijwillige inkoop aow http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VrijwInkAow B9 Werk en pensionering binnen de Unie socialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
vrijwillige verzekering anw http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VrijwVerzAnw G4 Burger- en familierechten erfrechten en -plichten in een andere lidstaat, met inbegrip van belastingregels http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G4
vrijwillige verzekering wia http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VrijwVerzWia B9 Werk en pensionering binnen de Unie socialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
vrijwillige verzekering ww http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VrijwVerzWw B6 Werk en pensionering binnen de Unie bij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
vrijwillige verzekering ziektewet http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VrijwVerzZw B9 Werk en pensionering binnen de Unie socialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
vuurwerk toepassingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vuurwerk_toepassingsvergunning N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
vuurwerk verkoop en opslag http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vuurwerk_verkoop_opslag N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
wa-verzekeringsplicht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waVerzPl B5 Werk en pensionering binnen de Unie regels inzake aansprakelijkheid en verplichte verzekeringen in verband met verblijf of werk in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B5
wa-verzekeringsplicht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waVerzPl C3 Voertuigen in de Unie verplichte motorrijtuigenverzekering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C3
wa-verzekeringsplicht vrijstelling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waVerzPlVrijst C3 Voertuigen in de Unie verplichte motorrijtuigenverzekering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C3
waarborgfonds motorverkeer schadevergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wbFndsMotVerkSchVerg C3 Voertuigen in de Unie verplichte motorrijtuigenverzekering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C3
wajong-uitkering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wajong-uitkering B9 Werk en pensionering binnen de Unie socialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
waterbeheer schadevergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterbeheer_schadevergoeding D2 Verblijf in een andere lidstaat koop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
waterbeheer schadevergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterbeheer_schadevergoeding N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
waterbeschermingszone-ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterbeschermingszone-ontheffing D2 Verblijf in een andere lidstaat koop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
waterbeschermingszone-ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterbeschermingszone-ontheffing N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
waterschapsbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterschapsbelasting D2 Verblijf in een andere lidstaat koop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
waterschapsbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterschapsbelasting L5 Belastingen overige belastingen: betaling, tarieven, belastingaangiften http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L5
watervergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watervergunning D2 Verblijf in een andere lidstaat koop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
watervergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watervergunning N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
wedstrijd op de weg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wedstrijd_op_de_weg D2 Verblijf in een andere lidstaat koop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
wedstrijd op de weg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wedstrijd_op_de_weg N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
wegenverkeerswetontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wegenverkeerswetontheffing C5 Voertuigen in de Unie nationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickers http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
wegenverkeerswetontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wegenverkeerswetontheffing N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
werkplekaanpassing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/werkplekaanpassing K4 Werknemers gelijke behandeling (regels die discriminatie op het werk verbieden, regels inzake gelijke betaling van mannen en vrouwen en inzake gelijke betaling van werknemers met contracten voor bepaalde of onbepaalde tijd) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_K4
werktijden aanpassingsverzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/werktijdenAanpVerz K1 Werknemers bij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden (met inbegrip van werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_K1
werktijdenregeling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/werktijdreg K1 Werknemers bij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden (met inbegrip van werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_K1
werkzoekende inschrijving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/werkzInschr B6 Werk en pensionering binnen de Unie bij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
wezenuitkering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wezenuitkering B9 Werk en pensionering binnen de Unie socialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
wia-uitkering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wia-uitkering B9 Werk en pensionering binnen de Unie socialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
wijziging voertuiggegevens melding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wijzVoertGegMelding C5 Voertuigen in de Unie nationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickers http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
wlz-indicatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wlzIindicatie F6 Gezondheidszorg rechten en voorwaarden om naar een woonzorgcentrum te verhuizen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F6
woonruimte omzettingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woonruimte_omzettingsvergunning N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
woonruimte splitsingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woonruimte_splitsingsvergunning N1 Diensten verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
woonzorgcentrum of serviceflat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wnzCntSrvFlat F6 Gezondheidszorg rechten en voorwaarden om naar een woonzorgcentrum te verhuizen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F6
ww-uitkering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wwUitkering B6 Werk en pensionering binnen de Unie bij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
ww-uitkering bij betalingsonmacht werkgever http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wwUitkBetOnmWG B6 Werk en pensionering binnen de Unie bij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
ww-uitkering bij betalingsonmacht werkgever http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wwUitkBetOnmWG B9 Werk en pensionering binnen de Unie socialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
zakenpaspoort http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zakenpaspoort A1 Reizen binnen de Unie documenten die van EU-burgers, hun gezinsleden die geen EU-burgers zijn, alleenreizende minderjarigen en niet-EU-burgers verlangd worden wanneer zij EU-binnengrenzen overschrijden (identiteitsbewijs, visum, paspoort) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A1
zeebrief http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zeebrief C5 Voertuigen in de Unie nationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickers http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
ziektewetuitkering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ziektewetuitkering B9 Werk en pensionering binnen de Unie socialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
zij-instromer onderwijs bekwaamheidsonderzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zijInstrOndBekwOnderz B3 Werk en pensionering binnen de Unie erkenning van kwalificaties met het oog op werk in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B3
zij-instromer onderwijs geschiktheidsonderzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zijInstrOndGeschOnderz B3 Werk en pensionering binnen de Unie erkenning van kwalificaties met het oog op werk in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B3
zorgtoeslag http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorgtoeslag F1 Gezondheidszorg een medische behandeling ondergaan in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F1
zorgverlof http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorgverlof B6 Werk en pensionering binnen de Unie bij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
zorgverlof http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorgverlof K1 Werknemers bij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden (met inbegrip van werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_K1
zorgverzekeringsplicht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorgverzPl B5 Werk en pensionering binnen de Unie regels inzake aansprakelijkheid en verplichte verzekeringen in verband met verblijf of werk in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B5
zorgverzekeringsplicht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorgverzPl F1 Gezondheidszorg een medische behandeling ondergaan in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F1
zorgverzekeringsplicht vrijstelling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorgverzPlVrijst B9 Werk en pensionering binnen de Unie socialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
zorgverzekeringsplicht vrijstelling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorgverzPlVrijst F1 Gezondheidszorg een medische behandeling ondergaan in een andere lidstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F1
zwangerschaps- en bevallingsuitkering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zwangerschBevalUitk B6 Werk en pensionering binnen de Unie bij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
zwangerschaps- en bevallingsverlof http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zwangerschBevalVerl B6 Werk en pensionering binnen de Unie bij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
zwangerschaps- en bevallingsverlof http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zwangerschBevalVerl B9 Werk en pensionering binnen de Unie socialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
zwangerschaps- en bevallingsverlof http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zwangerschBevalVerl K1 Werknemers bij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden (met inbegrip van werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_K1