owms:De_Fryske_Marren

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/De_Fryske_Marren
dcterms:date
2015-07-01
overheid:CBSCode
1940
overheid:overlapsWith
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Fryslan
overheid:overlapsWith
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Waterschap_Zuiderzeeland
overheid:overlapsWith
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wetterskip_Fryslan
overheid:predecessor
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Friese_Meren
overheid:serviceAreaOf
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/GGD_Fryslan
overheid:serviceAreaOf
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Intergemeentelijke_Sociale_Dienst_Zuidwest-Fryslan
overheid:serviceAreaOf
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Veiligheidsregio_Fryslan
overheid:serviceAreaOf
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/fumo
overheid:serviceAreaOf
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huseh
overheid:serviceAreaOf
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/marrekrite
overheid:serviceAreaOf
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ombpa7
overheid:serviceAreaOf
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wvsfrysw
overheid:startDate
2015-07-01
rdf:type
http://purl.org/dc/terms/Agent
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Agent
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gemeente
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Organisatie
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Overheidsorganisatie
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing
rdfs:label
De Fryske Marren
skos:changeNote
2015-03-02 RFC 20150127-1 Created
skos:note
2015-03-02 RFC 20150127-1 Created
skos:prefLabel
De Fryske Marren