owms:Milieudienst

Waarden

Label Naam term URI
DCMR Milieudienst Rijnmond owms:DCMR_Milieudienst_Rijnmond http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/DCMR_Milieudienst_Rijnmond
Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing owms:fumo http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/fumo
Milieuadviesdienst Noord Friesland owms:Milieuadviesdienst_Noord-Friesland http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Milieuadviesdienst_Noord-Friesland
Milieudienst IJmond owms:Milieudienst_IJmond http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Milieudienst_IJmond
Milieudienst Kop van Noord-Holland owms:Milieudienst_Kop_van_Noord-Holland http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Milieudienst_Kop_van_Noord-Holland
Milieudienst Midden-Holland owms:Milieudienst_Midden-Holland http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Milieudienst_Midden-Holland
Milieudienst Noord-West Utrecht owms:Milieudienst_Noord-West_Utrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Milieudienst_Noord-West_Utrecht
Milieudienst Regio Alkmaar owms:Milieudienst_Regio_Alkmaar http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Milieudienst_Regio_Alkmaar
Milieudienst West-Holland owms:Milieudienst_West-Holland http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Milieudienst_West-Holland
Milieudienst Westfriesland owms:Milieudienst_Westfriesland http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Milieudienst_Westfriesland
Milieudienst Zuid-Holland Zuid owms:Milieudienst_Zuid-Holland_Zuid http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Milieudienst_Zuid-Holland_Zuid
Milieudienst Zuidoost-Utrecht owms:Milieudienst_Zuidoost-Utrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Milieudienst_Zuidoost-Utrecht
Milieusamenwerkingsverband Westerkwartier owms:Milieusamenwerkingsverband_Westerkwartier http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Milieusamenwerkingsverband_Westerkwartier
Omgevingsdienst Achterhoek owms:odach http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/odach
Omgevingsdienst Brabant Noord owms:odbrnrd http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/odbrnrd
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek owms:OFGV http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/OFGV
Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek owms:odflgvs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/odflgvs
Omgevingsdienst Groningen owms:odgron http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/odgron
Omgevingsdienst Haaglanden owms:ODHL http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ODHL
Omgevingsdienst IJmond owms:odijm http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/odijm
Omgevingsdienst IJsselland owms:odijsld http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/odijsld
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant owms:omwb http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omwb
Omgevingsdienst Midden-Holland owms:odmh http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/odmh
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord owms:odnhn http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/odnhn
Omgevingsdienst Noord-Veluwe owms:odnrdvel http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/odnrdvel
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied owms:Noorzeekanaalgebied http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Noorzeekanaalgebied
Omgevingsdienst Regio Arnhem owms:Omgevingsdienst_regio_Arnhem http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Omgevingsdienst_regio_Arnhem
Omgevingsdienst Regio Nijmegen owms:odrnijm http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/odrnijm
Omgevingsdienst Rivierenland owms:odrrivl http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/odrrivl
Omgevingsdienst Twente owms:odtwente http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/odtwente
Omgevingsdienst Veluwe IJssel owms:odvelijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/odvelijs
Omgevingsdienst West-Holland owms:odwhol http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/odwhol
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid owms:Omgevingsdienst_Zuid-Holland_Zuid http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Omgevingsdienst_Zuid-Holland_Zuid
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant owms:odzobr http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/odzobr
Omgevingsdienst de Vallei owms:odvallei http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/odvallei
Omgevingsdienst regio Utrecht owms:ODRU http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ODRU
RUD IJsselland owms:rudijsld http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rudijsld
RUD Limburg-Noord owms:rudlimnrd http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rudlimnrd
RUD Twente owms:rudtw http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rudtw
RUD Zuid-Limburg owms:RUD_Zuid-Limburg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RUD_Zuid-Limburg
Regionaal Milieubedrijf Brabant Noordoost owms:Regionaal_Milieubedrijf_Brabant_Noordoost http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Regionaal_Milieubedrijf_Brabant_Noordoost
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe owms:ruddr http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ruddr
Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord owms:rudln http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rudln
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord owms:RUDNHN http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RUDNHN
Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0 owms:RUDU2_0 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RUDU2_0
Regionale uitvoeringsdienst Zeeland owms:rudzld http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rudzld

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Milieudienst
overheid:inScheme
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/LinktoolOrganisatietypen
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
rdfs:label
Milieudienst
rdfs:label
Omgevingsdienst
rdfs:label
Regionale Uitvoeringsdienst
rdfs:subClassOf
http://purl.org/dc/terms/Agent
rdfs:subClassOf
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Agent
rdfs:subClassOf
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Milieudienst
rdfs:subClassOf
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Organisatie
rdfs:subClassOf
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Overheidsorganisatie
rdfs:subClassOf
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RegionaalSamenwerkingsorgaan
rdfs:subClassOf
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdfs:subClassOf
http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing
skos:inScheme
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/LinktoolOrganisatietypen
skos:prefLabel
Milieudienst