owms:SDG_Informatiegebied

Waarden

Label Naam term URI
Bedrijfsfinanciering owms:sdg_bedrFin http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_bedrFin
Belastingen owms:sdg_belastingen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_belastingen
Bescherming van persoonsgegevens owms:sdg_beschPersGeg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_beschPersGeg
Burger- en familierechten owms:sdg_burgFamRecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_burgFamRecht
Consumentenrechten owms:sdg_consRecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_consRecht
Diensten owms:sdg_diensten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_diensten
Gezondheid en veiligheid op het werk owms:sdg_gezVeilWerk http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_gezVeilWerk
Gezondheidszorg owms:sdg_gezondhz http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_gezondhz
Goederen owms:sdg_goederen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_goederen
Onderwijs of stage in een andere lidstaat owms:sdg_ondStageAndLS http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_ondStageAndLS
Overheidsopdrachten owms:sdg_ovhOpdr http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_ovhOpdr
Overige producten / diensten owms:sdg_overigPrdDienst http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_overigPrdDienst
Reizen binnen de Unie owms:sdg_reizUnie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_reizUnie
Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijf owms:sdg_startExpSluitBedr http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_startExpSluitBedr
Verblijf in een andere lidstaat owms:sdg_verblAndLS http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_verblAndLS
Voertuigen in de Unie owms:sdg_voertuigUnie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_voertuigUnie
Werk en pensionering binnen de Unie owms:sdg_werkPensUnie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_werkPensUnie
Werknemers owms:sdg_werknemers http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_werknemers
aanbieden van grensoverschrijdende onlinebetaalfuncties bij de onlineverkoop van goederen en diensten owms:sdg_J5 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J5
aansluiting op nutsvoorzieningen, zoals gas, elektriciteit, water, verwijdering van huishoudelijk afval, telecommunicatie en internet owms:sdg_H3 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H3
accijnzen: informatie over de algemene regels, tarieven en vrijstellingen, registratie voor en betaling van accijnzen, verkrijging van teruggave owms:sdg_L2 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L2
algemene informatie over toegangsrechten en verplichtingen om deel te nemen aan beschikbare preventieve openbare gezondheidsmaatregelen owms:sdg_F4 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F4
bedrijfsfusies of verkoop van een bedrijf owms:sdg_J9 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J9
belastingheffing in een andere lidstaat owms:sdg_B4 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B4
betalingen, waaronder overmakingen, en termijnen voor grensoverschrijdende betalingen owms:sdg_H4 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H4
bij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden (met inbegrip van werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag) owms:sdg_K1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_K1
bij wet of wettelijk instrument vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, ook voor gedetacheerde werknemers (met inbegrip van informatie over werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag) owms:sdg_B6 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B6
billijkheid en transparantie bij handelspraktijken, met inbegrip van consumentenrechten en -waarborgen in verband met de verkoop van goederen en diensten owms:sdg_J4 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J4
btw: informatie over de algemene regels, tarieven en vrijstellingen, registratie voor en betaling van btw, verkrijging van teruggave owms:sdg_L1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L1
certificering, keurmerken (EMAS, energielabels, ecodesign, EU-milieukeur) owms:sdg_M8 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M8
consumentenrechten en -waarborgen bij aankoop van goederen en diensten, met inbegrip van procedures voor de beslechting van en vergoeding bij consumentengeschillen owms:sdg_H5 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H5
deelname aan gemeentelijke verkiezingen en verkiezingen voor het Europees Parlement owms:sdg_D3 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D3
deelname aan openbare aanbestedingen: regels en procedures owms:sdg_P1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_P1
diensten die worden verstrekt via nationale noodnummers zoals „112” en „116” owms:sdg_F5 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F5
documenten die van EU-burgers, hun gezinsleden die geen EU-burgers zijn, alleenreizende minderjarigen en niet-EU-burgers verlangd worden wanneer zij EU-binnengrenzen overschrijden (identiteitsbewijs, visum, paspoort) owms:sdg_A1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A1
douaneprocedures voor invoer en uitvoer in het kader van het douanewetboek van de Unie owms:sdg_L4 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L4
douanerechten en andere belastingen en rechten op ingevoerde producten owms:sdg_L3 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L3
een bankrekening hebben in een andere lidstaat owms:sdg_H2 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H2
een medische behandeling ondergaan in een andere lidstaat owms:sdg_F1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F1
erfrechten en -plichten in een andere lidstaat, met inbegrip van belastingregels owms:sdg_G4 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G4
erkenning van beroepskwalificaties, met inbegrip van beroepsonderwijs en -opleiding owms:sdg_N3 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N3
erkenning van kwalificaties met het oog op werk in een andere lidstaat owms:sdg_B3 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B3
gaan werken in een andere lidstaat owms:sdg_B2 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B2
geboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, regels inzake draagmoederschap en adoptie, met inbegrip van stiefouderadoptie, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatie owms:sdg_G1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G1
gelijke behandeling (regels die discriminatie op het werk verbieden, regels inzake gelijke betaling van mannen en vrouwen en inzake gelijke betaling van werknemers met contracten voor bepaalde of onbepaalde tijd) owms:sdg_B7 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B7
gelijke behandeling (regels die discriminatie op het werk verbieden, regels inzake gelijke betaling van mannen en vrouwen en inzake gelijke betaling van werknemers met contracten voor bepaalde of onbepaalde tijd) owms:sdg_K4 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_K4
huur van motorvoertuigen owms:sdg_H7 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H7
insolventieprocedures en liquidatie van bedrijven owms:sdg_J7 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J7
intellectuele-eigendomsrechten (octrooiaanvragen, registratie van handelsmerken, tekeningen of modellen, verwerving van licenties voor reproductie) owms:sdg_J3 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J3
kennisgeving van grensoverschrijdende activiteiten aan de autoriteiten owms:sdg_N2 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N2
koop en verkoop van motorvoertuigen in een andere lidstaat owms:sdg_C4 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C4
koop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijf owms:sdg_D2 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
kredietverzekering owms:sdg_J8 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J8
melding van onregelmatigheden in verband met aanbestedingsprocedures owms:sdg_P3 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_P3
nationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, met inbegrip van algemene regels voor het gebruik van de nationale wegeninfrastructuur: tijdsgebonden heffingen (vignet), afstandsgebonden heffingen (tol), emissiestickers owms:sdg_C5 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C5
ondersteuning in geval van beperkte mobiliteit bij reizen in of vanuit de Unie owms:sdg_A3 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A3
onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs owms:sdg_E1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
onderzoek doen in een andere lidstaat in het kader van een onderwijsprogramma owms:sdg_E4 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E4
online of in persoon geneesmiddelen kopen in een andere lidstaat dan die waar zij door een arts zijn voorgeschreven owms:sdg_F2 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F2
online of in persoon goederen, digitale inhoud of diensten (waaronder financiële diensten) in een andere lidstaat kopen owms:sdg_H1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H1
online-inschrijving op openbare aanbestedingen owms:sdg_P2 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_P2
op ondernemers gerichte initiatieven (uitwisselingen voor nieuwe ondernemers, mentorprogramma’s enz.) owms:sdg_O3 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_O3
overige belastingen: betaling, tarieven, belastingaangiften owms:sdg_L5 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_L5
producten met gebreken: consumentenrechten en garantie, verantwoordelijkheid na verkoop, rechtsmiddelen voor benadeelde partij owms:sdg_M7 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M7
rechten en regels die gelden bij grensoverschrijdende ontvoering van kinderen door een van de ouders owms:sdg_G5 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G5
rechten en verplichtingen uit hoofde van het overeenkomstenrecht, met inbegrip van verschuldigde rente wegens achterstallige betaling owms:sdg_J6 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J6
rechten en verplichtingen van reizigers die per vliegtuig, trein, schip of bus in of vanuit de Unie reizen en van personen die pakketreizen of gekoppelde reisarrangementen kopen owms:sdg_A2 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A2
rechten en voorwaarden om naar een woonzorgcentrum te verhuizen owms:sdg_F6 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F6
recyclage en afvalbeheer owms:sdg_M9 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M9
regels die gelden in geval van overlijden, met inbegrip van regels inzake de repatriëring van stoffelijke overschotten naar een andere lidstaat owms:sdg_D6 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D6
regels en verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens owms:sdg_J11 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J11
regels inzake aansprakelijkheid en verplichte verzekeringen in verband met verblijf of werk in een andere lidstaat owms:sdg_B5 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B5
regels inzake erkenning van de genderidentiteit owms:sdg_G3 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G3
regels inzake ziekteverzekering die van toepassing zijn tijdens een kort of langdurig verblijf in een andere lidstaat, met inbegrip van regels over de wijze waarop een Europese ziekteverzekeringskaart moet worden aangevraagd owms:sdg_F3 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_F3
regels voor personeelsvertegenwoordiging owms:sdg_K5 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_K5
registratie, wijziging van de rechtsvorm of sluiting van een bedrijf (registratieprocedures en rechtsvormen voor bedrijven) owms:sdg_J1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J1
samenleven van partners met verschillende nationaliteiten, met inbegrip van partners van hetzelfde geslacht (huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed, echtscheiding, huwelijksvermogensrechten, rechten van samenwonenden) owms:sdg_G2 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_G2
socialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie (aanmelding als werkgever, aanmelding van werknemers, kennisgeving van beëindiging van een arbeidsovereenkomst, betaling van sociale bijdragen, rechten en verplichtingen in verband met pensioenen) owms:sdg_K2 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_K2
socialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenen owms:sdg_B9 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B9
spraaktelefonie en verzending en ontvangst van elektronische berichten en elektronische gegevens binnen de Unie owms:sdg_A5 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A5
stage lopen in een andere lidstaat owms:sdg_E3 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E3
tewerkstelling van werknemers in andere lidstaten (detachering, regels betreffende het vrij verrichten van diensten, woonplaatsvereisten voor werknemers) owms:sdg_K3 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_K3
tijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaat owms:sdg_D1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D1
tijdelijke of permanente verplaatsing van motorvoertuigen naar een andere lidstaat owms:sdg_C1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C1
uitoefening van de rechten van de betrokkenen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens owms:sdg_I1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_I1
vaststelling van toepasselijke normen, technische specificaties en productcertificering owms:sdg_M3 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M3
veiligheid en beveiliging van consumentenproducten owms:sdg_H6 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_H6
verkoop op afstand en buiten verkoopruimten: informatie die vooraf aan klanten moet worden gegeven, schriftelijke bevestiging van overeenkomsten, herroeping van overeenkomsten, aflevering van goederen, andere specifieke verplichtingen owms:sdg_M6 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M6
verkrijging en verlenging van rijbewijzen owms:sdg_C2 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C2
verkrijging van CE-markering owms:sdg_M1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M1
verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten owms:sdg_N1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
verkrijging van toegang tot financiering op Unieniveau, met inbegrip van financieringsprogramma’s en bedrijfssubsidies van de Unie owms:sdg_O1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_O1
verkrijging van toegang tot financiering op nationaal niveau owms:sdg_O2 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_O2
verplaatsing van een bedrijf naar een andere lidstaat owms:sdg_J2 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J2
verplichte motorrijtuigenverzekering owms:sdg_C3 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_C3
verplichtingen in verband met gezondheid en veiligheid voor verschillende soorten activiteiten owms:sdg_B8 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B8
verplichtingen in verband met gezondheid en veiligheid voor verschillende soorten activiteiten, waaronder risicopreventie, voorlichting en opleiding owms:sdg_Q1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_Q1
vervoer van dieren, planten, alcohol, tabak, sigaretten en andere goederen bij reizen in de Unie owms:sdg_A4 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_A4
voorschriften betreffende verblijfskaarten voor EU-burgers en hun gezinsleden, waaronder gezinsleden die geen EU-burgers zijn owms:sdg_D4 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D4
voorschriften en vereisten voor producten owms:sdg_M2 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M2
voorschriften voor de indeling, etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen owms:sdg_M5 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M5
voorwaarden voor de naturalisatie van onderdanen van een andere lidstaat owms:sdg_D5 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D5
vrijwilligerswerk doen in een andere lidstaat owms:sdg_E2 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E2
wederzijdse erkenning van producten waarvoor geen EU-specificaties gelden owms:sdg_M4 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_M4
werk zoeken in een andere lidstaat owms:sdg_B1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_B1
wettelijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen van een bedrijf owms:sdg_J10 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_J10

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/SDG_Informatiegebied
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Thesaurus
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme
rdfs:label
SDG Informatiegebied
skos:definition
Informatiegebieden volgens de Single Digital Gateway Verordening.
skos:hasTopConcept
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_bedrFin
skos:hasTopConcept
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_belastingen
skos:hasTopConcept
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_beschPersGeg
skos:hasTopConcept
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_burgFamRecht
skos:hasTopConcept
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_consRecht
skos:hasTopConcept
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_diensten
skos:hasTopConcept
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_gezVeilWerk
skos:hasTopConcept
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_gezondhz
skos:hasTopConcept
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_goederen
skos:hasTopConcept
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_ondStageAndLS
skos:hasTopConcept
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_overigPrdDienst
skos:hasTopConcept
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_ovhOpdr
skos:hasTopConcept
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_reizUnie
skos:hasTopConcept
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_startExpSluitBedr
skos:hasTopConcept
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_verblAndLS
skos:hasTopConcept
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_voertuigUnie
skos:hasTopConcept
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_werkPensUnie
skos:hasTopConcept
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_werknemers
skos:note
Informatiegebieden volgens de Single Digital Gateway Verordening.
skos:prefLabel
SDG Informatiegebied